...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

HAPPY BIRTHDAY, LILIANE!

Publicēja 2018. gada 26. febr. 02:19Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2018. gada 1. marts 05:52 ]

 

 11.a klases skolēni un klases audzinātāja sirsnīgi sveic mūsu mīļo LILIANI Dzimšanas dienā! 
   Lai Tev Šī diena ir īpaši priecīga! 

Esam pateicīgi par jauniem draugiem

   Šogad Varavīksnes vidusskolā mācās Liliāna no Itālijas. Viņa atbrauca pie mums AFS apmaiņas programmas, kuras būtība ir starpkultūru izglītošanās, ietvaros. Students atbrauc uz jaunu valsti, iedziļinās tās dzīvē, iepazīst kultūru un cilvēkus, kā arī izglītības sistēmu. Šeit viņš dzīvo brīvprātīgo ģimenē un apmeklē skolu kā parasts skolēns. Citiem vārdiem, AFS – globāla visas pasaules iedzīvotāju sabiedrība: skolēnu, ģimeņu un brīvprātīgo, kuri vēlas celt tiltus starp kultūrām.
   Liliāna, AFS programmas audzēkne, ir ļoti atklāta un sabiedriska. Viņa nopietni izturas pret mācībām un priecājas par iespējām piedalīties skolas pasākumos. Pievienoties AFS programmai Liliānu pamudināja vēlme izzināt pavisam citu kultūru, pilnīgi jaunu dzīvi ārpus savas valsts robežām. Iepazīt Latviju, ierodoties mūsu mazajā, omulīgajā pilsētiņā.
   Kad Liliānai bija septiņi gadi, viņa kopā ar mammu pārcēlās uz Itāliju. Meitene ļoti mīl savu ģimeni un savā AFS anketā stāsta par ģimeni ar īpašu sirsnību un mīlestību. Viņiem ir uzticības pilnas attiecības ģimenē, un Liliāna viņus patiesi novērtē.
   Savā skolā viņa īpašu uzmanību velta valodām. Liliāna apgūst krievu, angļu un franču valodu, un viņai patiesi ļoti patīk mācīties. Liliāna ir pārliecināta, ka mūsu galvenais spēks ir zināšanas. Viņa saprot, ka jāmācās nevis atzīmju, lai gan arī tās ir svarīgas, bet vispirms jau sevis dēļ. Atzīmes nav vienīgais un galvenais inteliģences rādītājs, saka Liliāna. Meitenei patīk uzsākt jaunu priekšmetu apguvi, bet viņas mīļākie ir angļu, krievu valoda un filozofija.
   Liliāna ir ekstraverts cilvēks, ļoti sabiedriska, runīga un aktīva. Viņai patīk uzturēt sarunu. Vairumā gadījumu Liliāna ir laimīga un pozitīva. Viņa vienmēr atbalstīs, taču arī pateiks, ko patiešām domā. Liliāna ir sportiska meitene, ar sportu nodarbojas jau četrus gadus. Tā ir svarīga viņas dzīves sastāvdaļa, ar ko viņa nodarbojas ik dienu pēc mācībām; sports ir iespēja atbrīvoties no stresa.
   Liliāna ir ļoti pateicīga ģimenei, kura izmitināja viņu Krāslavā, skolai, kura pieņēma viņu, saviem vecākiem, kuri sniedza viņai šo iespēju un, protams, arī AFS programmai.
   Mūsu skolā Liliāna mācās 11. a klasē. Viņa dzied korī un gatavojas šogad piedalīties Dziesmu un deju svētkos. Tāpat viņa bieži piedalās skolas pasākumos. Liliāna ļoti ātri atrada kopīgu valodu ar jaunajiem klasesbiedriem un skolotājiem.
   Liliānai 26. februārī apritēja 18 gadi, un mēs vēlamies sveikt viņu dzimšanas dienā! Paliec arī turpmāk tikpat pozitīva, lieliska un sabiedriska! Radošumu Tev, interesantas iepazīšanās un pozitīvismu! Daudz laimes dzimšanas dienā, Liliāna!

Kristīna Filatova, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. b klase

HAPPY BIRTHDAY, LILIANE! 

   
This year a girl Liliane from Italy is studying in our school. She is here thanks to AFS program. It is the society which essence is intercultural learning. AFS student arrives in a completely new country, meets with new culture, people and education system. Here a student lives in a volunteer family and goes to school as an ordinary student. AFS is a global community of people around the world - schoolchildren, families and volunteers who want to build bridges between cultures.
   Liliane, AFS student, is very open, sociable and talkative. She is serious about learning and so pleased to participate in the school activities. Joining the AFS program, Liliane is eager to learn new culture, new life outside her country. She wants to know Latvia through our cozy town Krāslava.
   When Liliane was seven years old, she moved to Italy. The girl loves her family very much and in her AFS profile tells about it with warmth and love. They have very trusting relationships in her family and Liliane really appreciates them.
   At her school, she paid special attention to languages. Liliane is good at Russian, English and French and she really likes learning. Liliane believes that our main power is knowledge. She understands that learning is not primarily for the sake of grades, even they are important, but first she is learning all for herself. Grades are not the main indicator of intelligence -says Liliane. She loves learning new subjects and her favourite are English, Russian and philosophy.
   Liliane is an absolute extravert. She is really sociable, talkative and positive. She likes talking with interesting people and getting new knowledge from them. Most of the time Liliane is happy and smiley. She always supports people and always says what she really thinks. She is sporty. She has been training athlete for four years. This is an important part of her life. Every day after school, she goes training. It is her way to get rid of stress.
   Liliane is grateful to her new family, who sheltered her in Krāslava, our school, as well to her parents who gave her this chance to join to AFS opportunity and participate in the AFS program.
   In our school, Liliane is studying in Form 11a. She participates in the school choir and she is going to take part in Song and Dance Festival. She has quickly found own language with other students and teachers. We all are happy to meet her.
   On 26 th February Liliane turns 18 years old and we want to congratulate her! Liliane, stay positive, bright and sociable! Be happy and smile! Creativity, have interesting meetings and just be positive in everything! Happy Birthday, Liliane!

Kristina Filatova, Form 8 b
Comments