...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

"Mēs par dzīvi"

Publicēja 2013. gada 19. dec. 00:50Varaviksne Skola
   Ar šā­du de­vī­zi Krās­la­vas "Va­ra­vīk­snes" sko­lā no­ti­ka ve­se­lī­bas ne­dē­ļa, ko or­ga­ni­zē­ja sko­lē­nu par­la­ments sa­dar­bī­bā ar Lat­vi­jas Sar­ka­nā Krus­ta Krās­la­vas, Dag­das un Ag­lo­nas no­va­du no­da­ļu. Ve­cā­ko kla­šu sko­lē­ni pa­sā­ku­mam ga­ta­vo­jās god­prā­tī­gi. Kā pie­sais­tīt jaun­ie­šu uz­ma­nī­bu tā­diem zi­nā­miem un sa­pro­ta­miem jau­tā­ju­miem no vie­nas pus­es un pār­lie­cī­bai, ka ma­ni tas ne­skars, no ot­ras pus­es? Katrs zi­na, kā­du ļau­nu­mu nes al­ko­hols, to­mēr tur­pi­na to lie­tot; ko no­da­ra smē­ķē­ša­na, to­mēr smē­ķē. Zi­na, ka no nar­ko­ti­kām ie­stā­jas 100 % at­ka­rī­ba, un to­mēr mē­ģi­na, ne­do­mā­jot par se­kām.
   1. de­cem­brī sko­las ves­ti­bi­lā pa­rā­dī­jās stends ar Lat­vi­jas kar­ti, kur va­rē­ja re­dzēt AIDS in­fi­cē­to skai­tu kat­rā re­pub­li­kas re­ģi­onā un sa­lī­dzi­nāt Krās­la­vu ar ci­tām pil­sē­tām. Lai arī cik tas bū­tu sku­mī­gi, bet Krās­la­vas no­va­dā arī ir AIDS slim­nie­ki, un ie­mesls tam -- nar­ko­ti­kas.
   Bet jau 2. de­cem­brī 5. -- 12. kla­šu sko­lē­ni no­bal­so­ja par ve­se­lī­gu dzī­ves­vei­du, pie­da­lo­ties ak­ci­jā "Sar­ka­nā len­tī­te".
   Video si­že­tus, ko sa­ga­ta­vo­ja 10. kla­šu sko­lē­ni, par da­žā­diem at­ka­rī­bas vei­diem va­rē­ja re­dzēt sko­las fo­ajē. 12. kla­šu skol­nie­ces Ma­ri­na Pu­ri­ņa un Lin­da Pi­zā­ne kat­ru die­nu 5. -- 8. kla­šu sko­lē­niem pie­dā­vā­ja vik­to­rī­nas "Ko tu zi­ni par…", kas bi­ja sais­tī­tas ar smē­ķē­ša­nas, al­ko­ho­la lie­to­ša­nas, nar­ko­ti­ku, da­to­ru, mo­bi­lo tele­fo­nu ie­tek­mi uz cil­vē­ka or­ga­nis­mu.
   In­sta­lā­ci­ja par tē­mu "Dzī­ve ir skais­ta!" pie­sais­tī­ja uz­ma­nī­bu ar sa­vu si­že­tu ori­ģi­na­li­tā­ti. Bet in­for­ma­tī­vos pla­kā­tus "Ener­ģē­tis­kie dzē­rie­ni", ko sa­ga­ta­vo­ja ve­cā­ko kla­šu sko­lē­ni, var iz­man­tot kā kla­ses audzi­nā­tā­ja stun­dās, tā arī da­bas zi­nī­bu un so­ci­ālo zi­nī­bu stun­dās.
   Bez uz­ma­nī­bas ne­pa­li­ka arī sā­kum­sko­las sko­lē­ni. 11. kla­šu skol­nie­ces Va­lē­ri­ja Iva­no­va, Vi­ta Pu­ri­ņa, Di­ana Ber­gma­ne, Je­ka­te­ri­na Iva­no­va no­va­dī­ja kla­ses audzi­nā­tā­ja stun­das 3. -- 4. kla­sēs, bi­ja ļo­ti in­te­re­san­ti, ti­ka iz­man­to­ti ve­co, la­bo mult­fil­mu va­ro­ņi, kas stās­tī­ja par smē­ķē­ša­nas kai­tī­gu­mu. 2. kla­šu sko­lē­ni no 10. kla­šu skol­nie­cēm Je­ļe­nas Ozer­skas un Alek­san­dras Pe­tu­no­vas dzir­dē­ja pa­mā­co­šus stās­tus par mo­bi­lo tele­fo­nu ne­pie­cie­ša­mī­bu un bries­mām, par da­to­rat­ka­rī­bu. Bet vis­ma­zā­kie, pa­tei­co­ties eks­pe­ri­men­tiem, ko sa­ga­ta­vo­ja Lau­ra Ber­ga un Je­ļe­na Ozer­ska (ķī­mi­jas sko­lo­tā­ja L. Ja­sin­ska ), ie­rau­dzī­ja, līdz kam var no­vest pār­lie­ku lie­lā "Coca-Colas" lie­to­ša­na.
  Des­mi­tās kla­ses skol­nieks Dai­nis Ho­dar­jo­noks, vie­nā no 6. kla­sēm va­dot stun­du, pa­tei­ca vien­kār­šus un sa­pro­ta­mus vār­dus: "Es ne­kad ne­smē­ķē­ju, un man ne­viens ne­pie­dā­vā­ja, man tam ne­at­li­ka lai­ka, es bi­ju aiz­ņemts ar spor­ta no­dar­bī­bām, es bi­ju jaun­sargs."
   Kat­ru ga­du Lat­vi­jā tiek iz­da­rī­ti vai­rāk ne­kā 10 000 abor­tu. Tas ir daudz vai maz? 12.a kla­ses sko­lē­ni pa­ra­dī­ja to uz­ska­tā­mi, iz­grie­žot no pa­pī­ra un pa gai­te­ņiem iz­lī­mē­jot ti­kai 1000 bēr­nu pē­di­ņu ar uz­rak­stiem "Mā­miņ, kā­pēc tu ma­ni no­ga­li­nā­ji?", "Es va­rē­ju kļūt par ārstu…", "Mā­miņ, tu ar ma­ni le­po­tos!" utt., kas sim­bo­li­zē­ja šos ne­dzi­mu­šos bēr­ni­ņus. Bet pla­kāts, ko uz­zī­mē­ja Da­ša Stan­ke­vi­ča, li­ka ap­stā­ties gan pie­au­gu­ša­jiem, gan bēr­niem. Ie­do­mā­jie­ties -- šie ne­dzi­mu­šie bēr­ni: tie ir 21 "Va­ra­vīk­snes" sko­la, 41 Aule­jas sko­la, tā ir ve­se­la Krās­la­va!!!
   Ne­dē­ļas no­slē­gu­mā bi­ja pa­sā­kums "Mēs iz­vē­la­mies dzī­vi!" (rež. A. Ja­ku­bov­skis). Uz ska­tu­ves ne­ga­tī­vie va­ro­ņi Ni­ko­tīns, Al­ko­hols un He­ro­īns kon­krē­ti pa­rā­dī­ja, ko vi­ņi var pie­dā­vāt Ak­nām, Plau­šām, Sir­dij, Gal­vas sma­dze­nēm (11.a kla­ses sko­lē­ni). Pie mei­te­nēm vēr­sās Aigars Ku­čiks, kurš no­la­sī­ja dze­jo­li "Es ne­mī­lu sie­vie­tes, kas smē­ķē". Dze­jo­ļos un dzies­mās ta­jā va­ka­rā ska­nē­ja aici­nā­jums: ap­stā­jies un pa­ska­ties. Dzī­ve ir skais­ta! Un ja tu iz­vē­lies dzī­vi, tad dzī­ve iz­vē­las te­vi. 
Je­va Bo­jar­ču­ka, bi­olo­ģi­jas sko­lo­tā­ja, Krās­la­vas „Va­ra­vīk­snes” vi­dus­sko­la

Comments