...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

"Miss ae­ro­bi­kai" - 20!

Publicēja 2014. gada 31. marts 06:14Varaviksne Skola

   Tie­ši 20 ga­di ir pa­gā­ju­ši kopš Krās­la­vas vi­dus­sko­lā "Va­ra­vīk­sne" ra­dās brī­niš­ķī­ga tra­dī­ci­ja -- Starp­tau­tis­ka­jā sie­vie­šu die­nā vi­sas skol­nie­ces spor­tis­kā de­jā de­mon­strē sa­vu skais­tu­mu un grā­ci­ju. Un ne ti­kai sa­vam prie­kam, jo ti­kai no­de­jo­jot vien, var sa­ņemt dā­va­nā garš­īgā­ko tor­ti un arī ti­tu­lu "Miss ga­da ae­ro­bi­ka"! Pa­tie­sī­bu sa­kot, pro­tams, viss nav tik vien­kār­ši. Pirms skais­ta­jiem svētkiem, kas no­tiek sie­vie­šu die­nā, ir gan ga­ras mē­ģi­nā­ju­mu ne­dē­ļas, gan kos­tī­mu šū­ša­na.

Ju­bi­le­jas pa­sā­ku­mā pie­da­lī­jās mei­te­nes - skais­tu­les no div­pa­dsmit kla­sēm, sa­vu­kārt vēr­tē­ja vi­ņas, pro­tams, vī­rie­ši. Un kā gan ci­tā­dāk? Iz­pil­dī­ju­mu un de­ju teh­ni­ku uz­ma­nī­gi vē­ro­ja Ēriks Zai­kov­skis, Ivans Luk­ša, Alek­sandrs Kli­movs un Dzin­tars Pat­mal­nieks. Bet bal­ko­nā stip­rā dzi­mu­ma pār­stāv­ji ak­tī­vi at­bal­stī­ja sa­vas kla­ses­bied­re­nes.

Kā pa­ras­ti svēt­kus at­klā­ja, ie­de­dzot ie­priek­šē­jā ga­da uz­va­rē­tā­jas Di­ānas Lu­ka­še­vi­čas sve­ci. Pēc tam sā­kās ob­li­gā­tā prog­ram­ma -- vi­sas div­pa­dsmit kla­ses no­de­jo­ja vie­nu un to pa­šu spor­tis­ko de­ju un sa­ņē­ma par to no strik­tās, bet tais­nī­gās žū­ri­jas di­vas at­zī­mes. Pro­tams, piekt­klas­nie­ču un vi­dus­skol­nie­ču spē­ki nav vien­lī­dzī­gi, tā­pēc kon­kurss ti­ka vēr­tēts di­vās ve­cu­ma gru­pās.

Vē­lāk se­ko­ja vi­sin­te­re­san­tā­kais -- brī­vās iz­vē­les prog­ram­ma. Šeit kat­ra kla­se rā­dī­ja to, ko spēj. Kā­da sa­ga­ta­vo­ja spor­tis­ku de­ju ar kū­le­ņiem, "til­ti­ņiem", špa­ga­tiem un augs­tu fi­gū­ru de­jas bei­gās. Ci­tas ie­sais­tī­ja aus­tru­mu de­jas un "Ča-ča-ča" ele­men­tus, un vin­gro­ša­nu ar len­tēm. Vi­sas uz­stā­jās brī­niš­ķī­gi. Šeit nav zau­dē­tā­ju, jo vi­sas cen­tās un ga­ta­vo­jās. To­mēr vī­rie­šu žū­ri­ja iz­vē­lē­jās vis­teh­nis­kā­ko de­ju (10.a kla­se), vi­siz­teik­smī­ga­ko (11.a), vi­so­ri­ģi­nā­lā­ko (11.b) un vis­sie­viš­ķī­gā­ko (9.b). Bez dā­va­nām ne­pa­li­ka ne­viens! Vi­si svēt­ku pa­sā­ku­ma da­līb­nie­ki sa­ņē­ma bal­vas.

Pēc di­vu priekš­ne­su­mu re­zul­tā­tiem, ob­li­gā­tās un brī­vās iz­vē­les prog­ram­mas, vien­mēr iz­vē­las ab­so­lū­tos uz­va­rē­tā­jus. Šo­gad par tā­diem kļu­va 8.c un 11.a kla­se!

Uz­stā­ša­nās lai­kā ska­tie­nu vien­mēr pie­sais­ta kāds kon­krēts cil­vēks. Kā­pēc? Kāds pie­sais­ta ar sa­vu grā­ci­ju, cits iz­gais­mo vi­su zā­li ar smai­du, tre­šais ir vien­kār­ši sim­pā­tisks -- bez jeb­kā­da lo­ģis­ka iz­skaid­ro­ju­ma. Svēt­ku no­bei­gu­mā bi­ja no­sauk­tas kan­di­dā­tes, kas sa­ņē­ma ga­da ti­tu­lus. Lūk, vi­ņu vār­di: "Miss grā­ci­ja 2014" -- Arī­na To­ma­ne (9.a kla­se), "Miss smaids 2014" -- Ēri­ka Zai­kov­ska (7.a), "Miss sim­pā­ti­ja 2014" -- La­da Zin­čen­ko (11.a), "Vice-miss ae­ro­bi­ka 2014" -- Ma­ri­ja Ci­moš­ko (11.b), "Miss ae­ro­bi­ka 2014" -- Alek­san­dra Pe­tu­no­va (10.a). Ap­svei­cam jūs, sko­las skais­tu­les!

Svēt­ki ne­bū­tu tik krāš­ņi un bal­vas tik dās­nas, ja ne go­dā­ja­mie spon­so­ri, kas at­bal­stī­ja šo sie­viš­ķī­go, pa­va­sa­rī­go pa­sā­ku­mu. Mil­zī­ga pa­tei­cī­ba "Va­ra­vīk­snes" sko­las vār­dā or­ga­ni­zā­ci­jai Sar­ka­nais Krusts un Aiva­ra Veš­te­ra zie­du vei­ka­lam. Pal­dies, ka jūs esat!

Na­tā­li­ja Zda­nov­ska

aerobika2014


Comments