Par mums raksta‎ > ‎

2013


„Ezerzeme”, N 31., 2013.gada 23.aprīlis

„Es mīlu savu pilsētu!” 
   Šī gada 16. aprīlī pilsētas centrālajā laukumā notika Krāslavas "Varavīk-snes” vidusskolas parlamenta organi-zētā akcija "Es mīlu savu pilsētu!". Tā tika veltīta pilsētas 90.gadadienai. 1923. gada 16. aprīlī pirmais Latvijas Republikas prezidents parakstīja liku-mu, uz kuru pamatojoties Krāslavas miestam tika piešķirtas pilsētas tiesības un pašpārvalde 20 deputātu sastāvā.
   Pasākuma laikā notika svinīgs gājiens pa Krāslavas ielām, kopīga sadziedāša-nās pilsētas laukumā, kā arī 500 balonu palaišana debesīs...
   Ideja par šo neaizmirstamo dāvanu radās "Varavīksnes" skolas vecāko klašu skolēniem. Tika nosūtīts pieteikums da-lībai projektu konkursā "Es to varu", ko organizēja Krāslavas novada kas dome. Un sākās pasākuma organizēšana...
   Gatavojās visi... Nojauta par spilgtu un neaizmirstamu pasākumu iedvesmoja ne tikai vecāko klašu skolēnus, bet arī skolotājus. Sadziedāšanās mēģinājumi, nepieciešamo mate-riālu iegāde, scenārija izstrāde, saukļu sacerēšana — darba pietika ikvienam interesen-tam. Visi vēlējās izjust svētkus un pozitīvu atmosfēru...
   Taisnība vien ir — pēdējo 20 gadu laikā iedzīvotāju skaits mūsu pilsētā ir samazinājies par 35 %, jaunieši joprojām brauc prom no Krās-lavas, bezdarbs... vel ilgi var uzskaitīt to, kas traucē mums justies laimīgiem, veiksmīgiem, apmie-rinātiem. Bet varbūt nevajadzētu tik bie-ži nolādēt tumsu... Varbūt ir vērts atska-tīties un ieraudzīt, kā ir mainījies mūsu pilsētas izskats, cik Krāslava ir kļuvusi sakopta un skaista. Varbūt ir vērts nevis žēloties un gausties, bet izdarīt ko tādu, liktu mums justies piederīgiem šīs pilsētas vēsturei, tās pagātnei, un galve-nais nākotnei.
   Tā, lūk, domāja tie, kas organizēja un vadīja akciju "Es mīlu savu pilsētu!" 16. aprīlī pat laika apstākļi mūs atbals-tīja. Spoža saule, zilas debesis, brīnišķīgs noskaņojums. Ikviens, kurš pilsētas laukumā -pievienojās "Varavīksnes". skolas audzēkņiem varēja sajust īpašu, priecīgu un pozitīvu atmosfē-ru, izjust vienotības prieku Krāslavas dzimšanas dienas svinībās.
   Vēlos pateikties visiem tiem, kam radās ideja par pasākumu, kuri organizēja, atbalstīja un piedalījās akcijā. Tie ir „Varavīksnes” skolas skolēni un skolotāji, Krāslavas novada dome, firma „Kristafors”, jaunsar-gu vienība un viņu instruktors Dzintars Patmalnieks, Krās-lavas municipālā policija, Krāslavas kultūras nams, Krās-lavas pamatskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji, pirms-skolas izglītības ie-stāde "Pienenīte", Aleksandrs Tarļec-kis un visi pilsēt-nieki.
   Īpašs paldies tiem, kuri, nerēķinoties ar savu laiku, palīdzēja vecāko klašu skolēniem realizēt skaisto ideju, - Jevai Bojarčukai, Irēnai Gončarovai, Anželai Semenovai, Ritai Andrejevai, Jevgēnijai Sergejenko, Jevgēnijai Bizņai.
   Daudz laimes dzimšanas dienā, Krāslava! Mēs tevi ļoti mīlam!
Andrejs Jakubovskis

„Ezerzeme”, N 20., 2013.gada 15.marts

Dejo visi! 
   Ugunīgie ritmi, grācija, plastika, sinhronisms un skaistums... Un. spilgtais šovs, kas ilga trīs stundas. Tas bija aerobikas konkurss, kas notika deviņpadsmito reizi Va-ravīksnes" skolā. Obligātā un iz-vēles programma ļāva stingrajai žūrijai noteikt labākos no trīspa-dsmit komandām. Piekto astoto klašu grupā saldās balvas izcīnīja 8.a,8.b un6.a klases dejotājas.
   Par deju konkursa absolūto uz-varētāju ar augstāko vidējo balli 8,99 nosaukts 12.a klases ansamblis. Tikai divas desmitdaļas balles atzī-tajiem favorītiem zaudēja 10.a kla-ses graciozās audzēknes, trešajā vietā ierindojās draudzīgā 9.a klases komanda. Svētku kulminācijā tika pasniegtas sarkanās lentes: "Mis Grācija" Ligitai Reutei, "Mis Simpātija" Diānai Luka-ševičai, "Mis Smaids 2013"— Santai Stepiņai. Ovācijām ska-not, titulu "Mis Aerobika 2013" saņēma Eleonora Andruškeviča, bet lenti ar uzrakstu ” Vice mis Aerobika 2013” apburošā San-ta Rukmane.
Aleksejs GONČARO VS

„Ezerzeme”, N 7.,2013.gada 25.janvāris

Ziemassvētku lasījumi Varavīksnes vidusskolā 
   Jau piekto gadu pēc kārtas mūsu skolā no-tiek Ziemassvētku lasījumi. Šoreiz tika nola-sīts daudz stāstu un pasniegts daudz dāvanu. Par autoriem kļuva 5. - 11. klašu skolēni. Uz svētkiem tika uzaicināti visu kristīgo konfesi-ju mācītāji.
   Pasākuma atklāšana bija ļoti svinīga. Pēc svētības klātesošajiem sākās ievadvārdi. Pasā-kuma vadītājas, Lada Zinčenko un Darja Stan-keviča klausītājiem paskaidroja Ziemassvētku svarīgumu. Pēc tam uz skatuves kāpa koris, kurš nodziedāja „Eņģeļu lūgšanu”.
Tad sākās pats galvenais Ziemassvētku lasījumi. Pirmā uzstājās 5.a klases skolniece Laura Gaļiļejeva, viņa nolasīja savu stāstu "Ziemassvētku nakts". Tajā viņa īstenoja savu sapni — tikās ar Ziemassvētku vecīti. Tālāk pienāca kārta 6.a klases skolēniem Violetai Vī-kainei, Ilonai Lukaševičai un Denisam Seļez-ņovam. Visi stāsti bija ļoti interesanti un cildināja trīs kristiešu galvenās vērtības: ticī-bu, cerību un mīlestību.
   Svētku turpinājumā, vārds tika, dots vecāko klašu ansamblim, skanēja dziesma "Ziemas-svētku brīnums". Meitenes lieliski tika galā ar savu uzdevumu, viņu vietā nāca Santa Ludzi-ša no 7.a klases, kuras stāsts bija nosaukts tāpat, kā tikko izskanējusī dziesma, "Ziemassvētku brīnums". Artūrs Verigo nolasīja savu "Pasa-ku par Zaķi". Pēc tam uzstājos es.
   Ziemassvētku lasījumu izskaņā uzstājās Emīlija Zaščerinska un Laura Berga, arī viņas atklāja pamācošus stāstus par Ziemassvētku tēmu. Vienpadsmitās klases skolniece Linda Pizāne nolasīja savu dzeju.
   Pašās beigās runāja skolas direktore L. Sen-čenkova. Viņa pateicās dalībniekiem par akti-vitāti un talantu, atgādināja, ka savas spējas vajag izzināt un atklāt pat tad ja ne viss uzreiz izdodas.
   Ziemassvētku stāstu autori un skolotāji, kas sagatavoja šo pasākumu, saņēma Pateicības un saldas dāvanas. Visi zālē sēdošie arī saņē-ma saldumus.
   Man šķiet, ka "Ziemassvētku lasījumi" ir lie-lisks pasākums, kurš palīdz cilvēkiem ne tikai parādīt savu talantu, rakstīšanas prasmi, bet arī ar šo mazo, bet tik ļoti labestīgo un pamācošo rakstu darbu palīdzību atrast savu garīgās dzī-ves ceļu pasmelties gudrību.
Ilja GAVRIKOVS, 8.a klases audzēknis

„Ezerzeme”, N 6., 2013.gada 22.janvāris

Vai viegli būt jaunam?
   Tradicionāli mūsu skolā notiek Vecāko klašu skolēnu konferences par visdažā-dākajām tēmām. „Vai viegli būt jaunam?” tā saucās kārtējā konference 10. - 12. kla-sēm. To sagatavojām mēs paši kopā ar vēstures, filozofijas un politikas skolotā-ju Ludmilu Kairāni. Vairāk nekā 90% vecāko klašu skolēnu uzstājās auditorijas priekšā ar saviem viedo14em, izmantojot videoklipus, J. Podnieka filmas fragmen-tus, skolēnu un skolotāju aptaujas rezul-tātus. Iljas un Vladislava no 10. klases izpildījumā skanēja dziesmas par jaunatni.
   Ar Aleksandra Puškina dzejas rindām par to, ka jaunība ir īsts burvis, konferenci atklāja tās vadītāji Lera, Ira un Saša no 12. klases. Viņi stāstīja par jaunatnes lomu mūsdienu pasaulē, par to, vai viegli būt patstāvīgiem, par tēvu un dēlu problēmu, ar bezdarbu mūsu valsti, par brīvprātīgo darbu, par pašnāvību gadījumiem jaunie-šu vidē un, protams, par mīlestību.
   Kaš tad ir jaunība? Lūk, vecāko klašu skolēnu viedokli: "Jaunība — tas ir dvē-seles stāvoklis!, „Tā ir viegluma sajūta, nojauta, ka viss vēl ir priekša!”, „Tā ir jū-tu saasinātība, jautrība, optimisms!”, „Es visu varu, visu protu”, „Jaunība ir lie-lisks laiks”, 'Tie ir nākotnes plāni", "Jaunība visa dzīve vēl priekšai".
   Būt jaunam nav vienkārši. Taču tas ir ti-kai jauniešu skatījumā. Mēs domājam, ka padzīvojušiem cilvēkiem ir pretējs vie-doklis: būt jaunam viegli, jo cilvēks ir spē-ka pilns enerģisks, vesels. Vecumdienās tā visa daudziem trūkst. Tā teica jaunieši.
   Tomēr būt jaunam ir daudz labāk nekā šķiet. Tikai jaunībā ir iespēja priecāties vai arī mācīties visu nakti, bet no rīta vēl ir spēks aiziet uz skolu, piedalīties daudzos pasākumos. Vienpadsmitās klases skolēni uzskata, ka jaunatnei traucē labi dzīvot kai-tīgie ieradumi: pīpēšana, alkohola lietoša-na, narkotikas. Maz ir tādu, kuri mūsdienu straujajā tempā un ikdienas rūpestos domā par savu veselību. Tikai tad, kad slimība vai vecumdienas ir klāt, mēs sākam domāt par vieglprātīgi nodzīvotajiem gadiem
   Vecāku un bērnu problēma vienmēr bi-ja, ir un būs. Desmitās klases skolnieces atcerējās Sokrāta teikto: "Viņi (pusaudži) šodien mīl greznību, viņiem u sliktas ma-nieres, viņi neciena autoritātes. Viņi ne-ciena vecākus cilvēkus, slaistās dīkā un pastāvīgi aprunā. Viņi visu laiku runā pre-tī vecākiem, jaucas pa vidu citu sarunās, pievērš apkārtējo uzmanību sev, viņi ir rūpīgi un tiranizē skolotājus". Visas dzī-ves laikā pastāv paaudžu konflikts. Visos laikos jaunatnei nav bijusi viegla dzīve.
   Un tagad, 21. gadsimtā, mēs nevaram teikt, kā viegli būt jaunam jo dzīve ir sarežģīta lieta: Mēs lieliski saprotam, ka dzīve ir velte, bet tā netiek dota par velti.
   Kuras problēmas mūs uztrauc pirmām kārtām? Mēs nejūtam pilnīgu brīvību, jo esam atkarīgi no vecākiem. Mūsu mazajā pilsētiņā grūti atrast darbu pieaugušam cilvēkam, ko tur runāt par mums, jaunajiem… Kā gribētos biežāk dāvināt mīļotajai meitenei ziedus un sev nopirkt ko jaunu! Par nožēlu mēs ne vienmēr protam racionāli izmantot laiku. Arī tā ir problēma. Bieži mēs esam nesaprotami vecākiem un vienaudžiem. Šī nesapratne var izraisīt konfliktus un depresiju. Tā sprieda jaunieši.
   Mīlestība jūtama visā: tā; gluži kā saulīte padara gaišu pat visdrūmāko dienu, tā izārstē rētas un vissmagākās slimības... Grūti mīlēt kad zini, kad mīļotais cilvēks melo, kad nejūti viņa rūpes un sirds siltumu, bet tu turpini cerēt, viss nokārtosies un jūtas būs abpusējas. Tajā pašā laikā mīlēt ir viegli, ja sajū-ti pretmīlestību. Konferences dalībnieki novēlēja visiem mīlēt un būt mīlētiem.
   Par profesijas izvēli sprieda 12. klašu skolēni. Cik svarīgi izzināt pašam sevi, atklāt savas intereses un spējas, sava rakstura īpatnības un fiziskās iespējas. Kad pieņemts lēmums, neatkāpties grūtību priekšā. Viena no galvena-jām mūsu valsts problēmām ir bezdarbs. Visvairāk bezdarbnieku ir jaunatnes vidū vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Konferences dalībniekus uztrauc jauniešu aizbraukšana–jauniešu aizbraukumsjjjjj uz citām valstīm. Kurš cels Latvijas ekonomiku, ja ne mēs, jaunieši?
   Jaunība ir laiks, kad šķiet, ka vari iz-mainīt burtiski visu pasauli. Padarīt to labāku, skaistāku, tīrāku. Vajag tikai gribēt. Jaunība ir laiks, kad karsta sirds pulsē krūtīs, pilna jūtu, emociju, bet prāts pilns ar idejām, domām, plāniem un iecerēm. Tas ir laiks radīt, domāt, dzīvot un kalpot Dievam. Savos iespaidos dalījās arī ārzemnieki, kuri mācas pēc AFS programmas 10.a klasē. Mūsu skolā daudz tiek darīts, lai sagatavotu skolēnus pieaugušo dzīvei. Skolēni pateicās skolotājiem par palīdzību, atbalstu un optimismu. Skolas psiholoģe I. Karole novēlēja saglabāt dvēseles jaunību ilgus gadus.
   Personīgi es gribu piebilst, ka jauniešiem ir milzīgas iespējas, tikai jātic sev un saviem speķiem, ka viss izdosies. Vienmēr būšu pateicīga skolai un skolotājiem par to, ka viņi palīdzēja rast mērķi dzīvē un stipri-nāja ticību, ka var sasniegt visu iecerēto.

Jūlija SEŅKĀNE ,Varavīksnes vidusskolas 12.b klase

„Ezerzeme”, N 2.,2013.gada 8.janvāris

Dāvanā – pasaka! 
   Saskaņā ar tradīciju ceturto reizi Krāslavas, Dagdas un Aglonas no-vada mazturīgo ģimeņu bērniem "Varavīksnes' skolā tiek rīkotas lab-darības eglītes, Ziemassvētku pasaka — tās ir deviņas izrādes - no kurām trīs — ar sponsoru atbalstu. ,Brīniš-ķīgas dāvanas kļuva iespējamas, pateicoties mūsu LSK komitejas sadarbībai ar partneriem no Norvēģijas Sarkanā krusta. Pēc skolu un sociālo darbinieku rekomendācijas Ziemassvētku vecītis pasniedza 415 dāvanu, bet vēl 140 adresētas spilgtā teatralizētā uzvedumā aktieriem.
Aleksejs GONČAROVS

„Ezerzeme”, N 2.,2013.gada 8.janvāris 

Gada visjautrākā diena 
   Ja pusstundu pirms pasākuma visas vietas aizņemtas, bet 500 skatītāju vietām paredzētā kultūras nama zāle brīnumainā kārtā ietilpina par l00 skatītājiem vairāk, tad tā ir jautro un atjau-tīgo kluba finālspēle. Piecpadsmitā sezona piektā Jaungada izrāde uz kultūras nama skatuves. Divkārša jubileja, un, apsteidzot noti-kumus, pateikšu, ka līdzjutēji ieguva vairāk nekā gaidīja. Sāncenši ir zināmi: visjaunākā un visazartiskākā komanda — „Varavīksnes” skolas audzēkņu izlases komanda, bet vēl viņu vecāki un studen-ti. Visa uzvaras pretendentu trijotne gatavojās tik pamatīgi, ka noslēguma spēle izraisīja smieklus bez mitas. Jaungada svei-ciens, videoklipi un frīstails — pilnībā noskaņoja uz individuālo talantu demonstrēšanu un komandu improvizāciju.
(„Vedekliņ, vai tu lopiņu pabaroji? Ne, jūsu dēliņš vēl guļ.”
„Nekas ne izdaiļo sievieti tā kā mazulis... ar flomāsteriem rociņās”.
„Laime ir tad, kad bērni paēdināti, apģērbti, apauti. Un nav mājas.”)
Žūrija summēja bonusus biļetītes ar smaidošu un smejošu čūskiņu attēliem. Rezultāts saskanēja ar skatītāju emocijām -visas komandas ieguva absolūti vienādu punktu skaitu.
Galvenā balva: līdzjutēju jūsmīgie aplausi, tam sekoja. dāva-nu gūzma. Visvairāk Jaungada balvu saņēma režisors Andrejs Jakubovskis. Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Platonova pasniedza balvas labākajiem spēlētājiem: 12. klases skolniecei Eleonorai Andruškevičai, studentēm Arinai un Aleksandrai Palijām-lijāmll, bet vēl Sergejam Jančevskim, visjautrākajam un visat-jautīgākajam no vecāku komandas.
Aleksejs GONCAROVS

„Ezerzeme”, N1, 2013.gada 4.janvāris


„Dariet labus darbus!” 
   Tā saucās dziesma, kas izskanēja Ziemassvētku pasākumā "Varavīksnes" skolā. Desmito reizi tikšanās pie eglītes gal-venie viesi bija cienījama vecuma pedagogi. Un galvenā Jaungada dāvana - plašs koncerts, ko sagatavoja režisore, un diriģente Rita Andrejeva. Muzikālos numurus skatītājiem dāvāja saksofonists Artūrs Rudaks, dueti "Oksana uņ Ēriks Zaikovski", "Deniss+ Daniils", "Jūlija+ Santa", ansambli "Lie-lais starpbrīdis", "Čimbi-Rimbi" "Saulīte", "MK", "Mēs ko-pā", "Tip-top" un skolas koris. Un bija trīs svētku program-mas "naglas — solistu Lauras Bergas Rīgas Valsts tehniku-ma audzēkņa Jāņa Kokļu uzstāšanas, bet vēl mākslinieciskā svilpošana skolnieces Mareikes no Vācijas izpildījumā. Pie Ziemassvētku galda sirmajiem skolotājiem tika pasniegtas dāvanas un vairākkārt skanēja vārdi: 'Paldies par talantī-giem audzēkņiem, esiet veseli un laimīgi!"
Aleksejs GONČAROVS
Comments