Par mums raksta‎ > ‎

2016

„Ezerzeme” N 1., 2016.gada 5.janvāris 

Paldies par svētkiem! 
   8. decembrī Konstanti-novas sākumskolas skolēni, skolotāji, vecāki un PI audzēk-ņi apmeklēja Ziemassvētku pasākumu Krāslavas Vara-vīksnes vidusskolā. 
   Pasākuma ietvaros bēr-nus un pieaugušos priecēja daudzveidīgi pasaku varo-ņi, kuriem bija koši tērpi, viņi dziedāja dziesmas un dejoja. Beigās ciemos atnāca brīnumjauks Ziemassvētku vecītis, kurš kopā ar bērniem dziedāja Ziemas-svētku dziesmas un gāja rotaļās. Katrs bērns saņēma maisiņu ar saldumiem. 
   Konstantinovas sākumskolas skolēnu un skolotāju vārdā izsakām pateicības vār-dus Krāslavas „Varavīksnes” vidusskolas ko-lektīvam par lielisko pasākumu, Krāslavas, -Dagdas, Aglonas SK komitejai par piedāvāto iespēju pie-dalīties šajā pasākumā un Konstantino-vas pagasta pārvaldei par transporta no-drošināšanu 
Kon-stantinovas pagasts Sar-kanā Krusta vadītāja Ja-dviga UTĀ NE 

„Ezerzeme” N 1., 2016.gada 5.janvāris 

Ar līdzjūtību vien nepietiek

„Ar līdzjūtību vien nepietiek. Rīcība izsaka vairāk par vārdiem.” Niks Vuičičs 
   Mācību pēdējā diena pirms skolēnu ziemas brīvdienām Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 6.b klases skolēnu grupai izvērtās par spilgtu, emocionālu piedzīvojumu. 18. decembrī skolēni devās apciemot Daugavpils dzīvnieku patversmes iemītniekus. Pirms tam, jau no decembra sākuma, bērni vāca ziedojumus patversmes dzīvniekiem. Svarīgi ir tas, ka šīs labdarības akcijas iniciatori un organizatori bija bērni. Lūk, ko par to stāsta Ilona Dzalbe: „Decembra sākumā mana meita (Kristīna Filatova) atnāca no skolas ar paziņojumu: „Māmiņ, mēs ar Emīliju (Emīlija Marčenko) izdomājām labu darbu – palīdzēt Daugavpils dzīvnieku patversmei! Kā tev patīk mūsu ideja?” Protams, es atbalstīju meitu, vienlaicīgi izvērtējot, ko es varu paveikt un kā to iespējams organizēt. Bet, organizēt man neko nenācās, bērni paši sagatavoja ziņojumu par dzīvnieku patversmi ar lūgumu palīdzēt, uzstājās ar to vecāku sapulcē un sāka ziedojumu vākšanu. Klases audzinātāja Irina Gončarova sarunāja skolas autobusu. Kad „X diena” jau tuvojās, ziedojumu kastītē šķindēja vien 6.b klases skolēnu kabatas nauda un klases audzinātājas ziedojums... Tad meitenes paņēma ziedojumu kastīti un devās pie Varavīksnes skolas skolotājiem, pēc tam pievienojās skolēnu vecāki, kuri iesaistīja akcijā arī darba kolēģus un draugus ...un lūk – mēs esam šeit... Redzot bērnu sejas, viņu acis, es saprotu - šis labdarības pasākums bērniem ir vajadzīgs pat vairāk kā dzīvniekiem.” 
   Ar klases audzinātājas, vecāku un pārējo Varavīksnes pedagogu atbalstu ziedojumos tika savākti 65,60 eiro naudas līdzekļu, segas un citi materiāli dzīvnieku guļvietām, pārtika. Par naudas līdzekļiem iegādājās dzīvnieku sauso barību. Protams, doties apciemot dzīvniekus vēlējās visa klase, diemžēl, skolas busiņa vietu skaits ierobežoja šo vēlmi. Rezultātā tika vilktas lozes un uz Daugavpili devās 10 skolēni – Kristīna Filatova, Arina Skovorodko, Diāna Smertjeva, Marika Nipāne, Ruslans Avsjukevičs, Ēriks Lukaševičs, Jānis Švilpa, Nikolajs Popovs, Oļesja Abrosimova un Dmitrijs Berestņevs. Sarunājoties ar skolēniem pirms brauciena, uzzināju, ka katram mājās ir kāds dzīvnieks, par ko bērni rūpējas, dažiem - pat vairāki. Ar interesi uzklausīju katra stāstu, jo arī man mājās ir divi mīluļi – suns Rendis un no „jūrskolas” paglābtais runcis Tomiņš. Braucienā līdzi devās arī divas māmiņas – labdarības akcijas iniciatores Kristīnas Filatovas māmiņa Ilona Dzalbe un Arinas Skovorodko māmiņa Jeļena Juhņeviča, kura ar personīgo automašīnu sekoja skolas autobusam un veda pilnu automašīnas bagāžas nodalījumu ar patversmes iemītniekiem sagādāto pārtiku un dzīvnieku guļvietu siltinājumu. 
   Tikšanās ar dzīvniekiem izvērtās ļoti emocionāla, bērni redzēja, cik daudz suņu un kaķu atrodas patversmē. Dzīvnieki šeit ir apkopti un pabaroti, taču viņiem trūkst visbūtiskākā – mīļa saimnieka. Kucēni rausās bērniem klēpī un centās nolaizīt vaigus, kaķi glaudās pie kājam, gandrīz katrs dzīvnieks centās pievērst sev uzmanību. Daži patversmes iemītnieki, kuri iepriekš cietuši no cilvēku nežēlības, raudzījās uz mums skumji un tramīgi. Daudziem bērniem acīs bija asaras. Izskanēja priekšlikums, ka šādām labdarības akcijām jākļūst par tradīciju. Patversmes darbinieki laipni izskaidroja dzīvnieku uzņemšanas un uzturēšanās noteikumus. Varēja saprast, ka patversmē strādā zinoši un iejūtīgi cilvēki. Tiešām vērtīgs pasākums, paldies bērniem un vecākiem, kuri audzina tik sirsnīgus un labestīgus bērnus, bet šis skaistais pasākums spilgti izgaismoja arī kādu problēmu – pamesto dzīvnieku problēmu. 
Iveta Leikuma

„Ezerzeme” N 1., 2016.gada 5.janvāris 

Tradicionālā Labdarības eglīte „Varavīksnes” skolā 
   2015. gada nogalē, 28.decembrī, LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komiteja aicināja triju novadu maznodrošināto ģimeņu bērnus uz Labdarības eglīti. 
   Tradicionāli šis pasākums tika organizēts Krā-slavas Varavīksnes" vidusskolā, kur šogad gran-diozajā izrādē "Kā Salaveci ārstēja" piedalījās 120 skolēni — aktieri. Šoreiz izrādes režisori Anžela Semjonova un Andrejs Jakubovskis uzbūra pa-saku, kurā darbojās burvis un klauni, ļaunā Sa-aukstēšanās, kuras mērķis bija izjaukt Jaungada svinības, uzsūtot slimību Salavecim. Protams, visi labie un ne tik labie pasaku varoņi apvienojās, lai glābtu Salaveci — zirnekļi Tumsas valstībā auda sil-tu šalli, laupītāji ieteica vingrot, meldermeitiņas un melderzeļļi cepa veselīgu pīrāgu, ragana vāca zāļu tējas un kopā ar mušmirēm un kaķiem sarīkoja diskotēku, Maša pamodināja lāci, lai palūgtu ave-ņu ievārījumu. Ārstēšanai pievienojās arī Nezinīša un Zinīša draugi, Skaistie taurenīši un ugunsputns. Protams, beigās uzvarēja draudzība un Salavecis, kas par prieku skatītājiem tika izārstēts un pēc rota-ļām ar bēriem varēja izdalīt svētku dāvanas.. 
   LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas izpilddirektore Sandra Molotoka pastās-tīja, ka pirmajā Labdarības eglītē 2008. gadā pie-dalījās 125 bērni no maznodrošinātajām ģimenēm. Toreiz ideja par Labdarības eglīti LSK Krāslavas rajona komitejai radās, izmantojot ietaupītos lī-dzekļus no citiem projektiem. Nu jau vairākus ga-dus šo labdarības pasākumu atbalsta Norvēģijas Sarkanā Krusta Nord-Trandelag reģionālā komi-teja. Šogad Labdarības eglītes izrādes apmeklēja 450 bērni un dāvanas saņēma kopumā 600 bēr-ni no Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadiem. -"Šis pasākums — krāšņā izrāde, jau pats par sevi”, ir dāvana bērniem, jo cik tad daudz izrādes bērni no maznodrošinātajām ģimenēm var atļauties ap-meklēt" saka Sandra. "Izrāde, rotaļas ar Salaveci un viņa palīgiem, svētku dāvanu saņemšana no Salaveča rokām... Es domāju, tas bērniem ir neaizmirstams piedzīvojums." 
   "Varavīksnes" vidusskolas zālē tik daudz bēr-nu un pavadošo pieaugušo nevar satilpt vienlaicī-gi, tādēļ Labdarības eglītes tika organizētas dienas garumā trīs laikos. Sandra domā, ka interesanti būtu organizēt šādu Labdarības eglīti vienlaicīgi visiem bēr-niem, bet tad jādomā par lielākām telpām. 
   LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komi-teja izsaka pateicību Nord-Trandelag Rode Kors reģio-nālajai komitejai par atbalstu, Z/S "Sapnis" kolektīvam par labi sakomplektētām dāvanām, triju novadu pašvaldībām par to, ka nodrošināja transportu bērnu braucie-nam, „Varavīksnes” vidusskolas kolektīvam par sadar-bību un, protams, aktieriem par brīnišķīgo pasākumu! 
   Laimīgas un smaidošas bērnu sejiņas - tā ir vislielā-kā pateicība mums visiem! 
Iveta LEIKUMA
Comments