Par skolu


Projekta idejas pamatojums
   Krāslavas Varavīksnes vidusskola – tā ir skola ar krievu mācībvalodu, tā orientēta uz interkultūrālo izglītību ar mātes kultūru mācību bloku (krievu, baltkrievu, latviešu). 

 Mācību procesa organizācija 
  Skolā mācās 450 audzēkņi.  Mācību process organizēts vienā maiņā pēc kabinetu sistēmas: no 8.15 – līdz 15.30. Skolas bibliotēkā ir liels mācību grāmatu fonds, kā arī daiļliteratūra un enciklopēdijas. Skolā ir sporta zāle un sporta stadions, trenažieru zāle. Skolotāji ar skolēnu un viņu vecāku palīdzību rūpējas par mācību kabinetu estētisko izskatu. 
   Sakot no 1999. gada Krāslavas Varavīksnes vidusskola realizē bilingvālās apmācības 2. modeli, kurš piedāvā padziļinātu latviešu valodas apgūšanu un savas nacionālās kultūras īpatnību saglabāšanu. 
   Iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls, darbojas atbalsta personāls, tehniskie darbinieki.

Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

Izglītības iestādē strādā pedagogi, kas orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālu izaugsmi, darbojas iestādes metodiskajās grupās, piedalās novada metodisko apvienību organizētajos pasākumos, piedalās projektos, radošo darbu izstrādnēs, novada olimpiāžu darbu labošanā, vada atklātās stundas, dalās pieredzē izglītības iestādē un ārpus tās pieredzes apmaiņas semināros.

Iestādē strādā 60 pedagoģiskie darbinieki, no tiem maģistri - 24.

Iestādē strādā psiholoģe, logopēde, 2 medmāsas, 2 bibliotekāres.

Pedagoģiskais sastāvs ir kvalificēts ar atbilstošu izglītību, skola laicīgi plāno tālākizglītību, dalību projektos, pieredzes apmaiņu, skolotāji piedalās radošo darbu skatēs, projektos, vada MA, ir skolotājs multiplikators. Pedagogi vada atklātās stundas, piedāvā radošās darbnīcas, izstrādā metodiskos darbus.

51 iestādes pedagogi izmantoja ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iespējas paaugstināt un novērtēt savu kvalifikāciju. Projekta ietvaros 5 pedagogi ieguvuši 2. kvalitātes pakāpi, 36 pedagogi ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi, 10 pedagogi ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi.

9 pedagogi piedalījušies ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos.”

       
   Kultūru dialogs
ietver sevī:  
1.-4. klašu skolēni mūzikas stundās iegūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas to tautību folklorā, kuras ir pastāvētas mūsu skolā. 
5.-6. klašu skolēni darbojas nacionālo kultūru klubos, apgūstot folkloras kalendāru. 
7.-9. klašu klubos tiek apgūta Vācijas, Francijas un angliski runājošo valstu ģeogrāfija, vēsture un tradīcijas. 
10.-12. klasēs filozofijas un psiholoģijas stundās turpinās interkultūrālā izglītība, kura balstās uz 4 principiem:  
mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt, mācīties sadzīvot kopā. 

skolas karogs