Skolas padomes darba plāns 2021./22.m.g.

Skolas padomes darba virzieni 2021./22.m.g

Iesaistīšanās skolas izvirzīto prioritāšu realizēšanā. Skolēnu mācību un audzināšanas darba izvērtējums. Vecāku līdzatbildība par skolēnu mācīšanos. Skolas darba izvērtēšana . Skolas attīstības plānošana, sadarbība ar pašvaldību, līdzekļu piesaistīšanā.

AUGUSTS/SEPTEMBRIS

· Aktīvo vecāku piesaistīšana skolas padomes kolektīvam.

· Padomes sastāva izvirzīšana .

· Kārtības Covid 19 laikā izstrādāšana. Skolēnu testēšana.

· Skolas padomes risināmo jautājumu apzināšana.

OKTOBRIS

· Skolas padomes sastāva apstiprināšana/vietnieka /protokolista ievēlēšana.

·Aktuālo jautājumu apspriešana/Ieteikumi Attālinātajām mācībām.

· 2021./22. m. g. pasākumu plāna apspriešana. Pašvērtējuma aktualizēšana.

·Attieksme pret personīgo higiēnu, savstarpējā saskarsme, mācību līdzekļu uzturēšanas kārtība u.t.l.

· Iepazīties ar jaunā mācību satura ieviešanu skolas 1/2.,4./5,7./8., 10./11.klasēs.

NOVEMBRIS/DECEMBRIS

· Gatavošanās Ziemassvētku pasākumiem.

· 1-6.klašu skolēnu Ziemassvētku paciņu sagatavošana un laimes akas organizēšana.

JANVĀRIS

· Iepriekšējā semestra darba vērtēšana. Aktuāli mācību un audzināšanas darba jautājumi.

· Ēdināšanas kvalitātes vērtēšana/skolēnu aptaujāšana.

MARTS

· Aktualitātes un pasākumi skolas dzīvē.

· Padomes vecāku reids – ēdināšanas kvalitātes novērtēšana.

· Gatavošanās pavasara talkai.

MAIJS

· Pēdējais zvans, skolas mācību gada noslēgums.

· Skolas padomes darba izvērtējums.

· 2022./2023.m.g. prioritāšu izvirzīšana. Vecāku aptauja.


Skolas padomes priekšsēdētāja: Ilona Berga