Projekti

 • “AFS”
 • Projekts "Esi līderis", 2007./2008.m.g. 
 • Projekts "Comenius" 2007.-2009. 
 • Projekts „ Tu esi Latvija”, 2008.g
 • Projekts „ Profesionālās orientācijas veicināšana Krāslavas rajona izglītības iestādēs”, 2008.g
 • Projekts „ Holokausts Latvijā”, 2008.g 
 • Projekts "Latvijai - 90", 2008.g
 • Projekts "Dzimumu līdztiesība nelabvēlīgajos reģionos" 2008.g 
 • Projekts 1-4 kl. "Tīra vide, tīra dvēsele", 2009.g 
 • Projekts „ Latvija un Krievija”, 2009.g 
 • Projekts "Latgales skolu Varavīksne – LaSVa”  2009.-2010.g 
 • Projekts “Robin Hood in Paradise” 2010.g
 • Latvenergo projekts “Eksperiments” 
 • Rietumu Bankas Labdarības fonda projekts “Latviešu valodas un literatūras kabinetu nodrošinājums ar vārdnīcām”
 • Projekts “ Draudzīga skola“ 2010./2011.m.g.
 • ERAF projekts NR.2009/0123/3DP/3.1.3.3.2/09IPIA/VIAA/028 „Krāslavas Varavīksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana  izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” 2010.g.
 • Hanza bankas projekts Nr.2010 – 08 ”Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumskolas teritorijas ārējā apgaismojuma renovācija”, 2010.g.
 • ERAF projekts “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, 2010.g.
 • ESF projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” piedalās 25 skolotāji, 2010.g.
 • Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” piedalījās 7 skolotāji — 2010.g.; 20 skolotāji—2011.g.
 • Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas novada pašvaldības ēkās” KPFI-7/51 2011.g.
 • LAD programma “Skolas auglis” 2010.-2012. g.
 • ESF projekts “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 2012.g.