Bibliotēkas MĒRĶIS ir līdzdalība Krāslavas Varavīksnes vidusskolas izglītības programmu īstenošanā, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas krājumu un pakalpojumus.

“Tiklīdz cilvēki pārstāj lasīt, viņi pārstāj patstāvīgi domāt, aizver sirdi un

fantāzijas tuneli galvā” (A. Hermanis, Jaunā Rīgas teātra režisors no

grāmatas “Domāšanas māksla ikvienam”, 71.lpp.)

Bibliotēkas UZDEVUMI:

· atbalstīt skolēnus un skolotājus mācību un pašizglītošanās procesos

· piedāvāt bibliotēkas lietotājiem pieeju dažāda veida informācijai

· palīdzēt skolēniem attīstīt patstāvīgas informācijas atrašanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes

· iesaistīt skolēnus lasīšanas veicināšanas projektos

· veicināt skolēnu izpratni par karjeras izvēles iespējām

· kopīgi meklēt atbildi uz jautājumu: Ar ko aizvietot mobilās ierīces?

· veidot bibliotēku kā klusuma telpu - “unplug zone”

BIBLIOTEKAS _LIETOSANAS_NOTEIKUMI.pdf

bIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Abonesana_2020.pdf

Preses izdevumi, kas pieejami skolas bibliotēkā 2020. gadā