Metodiskais darbs

Noslēdzošā “pietura” pirms atvaļinājuma skolotājiem.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji 8.jūnijā tikās skolas metodiskajā apspriedē , kuras laikā metodisko jomu vadītāji dalījās ar saviem sasniegtajiem rezultātiem mācību satura īstenošanā 2021./22.m.g. un definēja provizoriski prioritātes nākamajam mācību gadam. Pārskatu par veikto darbu karjeras izglītībā sniedza pedagogs -karjeras konsultants Skaidrīte Gasperoviča, kura veiksmīgi un darbīgi strādājusi projekta “ ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros. Paldies par ieguldīto darbu sadarbības grupu vadīšanā, satura plānošanā skolas metodisko jomu vadītājiem: Vijai Kavševičai, Natālijai Kirkilevičai, Ilonai Solimai, Margaritai Borodinai-Ignatovičai, Jevģēnijai Sergejenko, Valentīnai Purpišai! Skolas atbalsta komanda: skolas psihologs Ija Karole, logopēds Vija Kavševiča, speciālais pedagogs Alla Stavro, skolas bibliotekāri Oksana Korčagina un Oksana Zaikovska padalījās par to, kā ir veicies un ieskicēja turpmākā darba prioritātes. Ķatrs skolotājs īsi padalījās, ko pats uzskata par lielāko veiksmi vai panākumu šajā mācību gadā un kas ir jāplāno nākošajā mācību gadā. Ir radušies jautājumi, uz kuriem nākošgad noteikti kopā meklēsim atbildes. Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas ar putnu dziesmām piepilda mūsu dvēseles šīs vasaras atvaļinājumos un skolēnu brīvlaikā, dodot spēku jaunam ceļa sākumam septembrī!


Pateicībā,skolas direktore M.Micķeviča

Nodarbība ar pedagogu karjeras konsultantu. 28.12.21.

Zināšanu konstruēšana

Novembrī tikās skolas skolotāji ZOOM platformā ,lai kopīgi mācītos par to , kas ir zināšanu konstruēšana, kā organizēt mācību procesu, lai skolēni paši konstruētu zināšanas. Mēs zinām, ka mācīšanās ir zināšanu radīšanas un konstruēšanas process. Mums pedagogiem mācību stundas laikā ir jāpanāk ,lai skolēns pats rada zināšanas. Tas nozīmē: skolēns pats meklē atbildes, analizē, secina, skolēns izvērtē informāciju, nevis pasīvi to uztver ,notiek sakaru veidošana starp zināšanām (starpdisciplinaritāte , sintēze),skolēniem ir iespēja domāt par to, kur šīs zināšanas var izmantot, kāpēc tās ir svarīgas, ir iespēja pārdomāt iekšējo izpratni (refleksija, pārnese), zināšanas tiek iegūtas aktīvā darbībā, sadarbībā. Skolotāji arī paši strādāja grupās, lai formulētu 1 svarīgāko problēmu, lai īstenotu zināšanu konstruēšanu savās stundās un formulēto 1 pozitīvu piemēru, kas motivē skolēnus mācīties. Noslēgumā notika skolotāju pašvērtējums par apgūto tēmu un tās praktisko pielietojumu mācību stundās. Nodarbību vadīja Silvija Mickeviča , Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes metodiķe. Viennozīmīgi mūsu mērķis ir, lai skolēns būtu motivēts un stundas beigās teiktu :Tas tāpēc, ka tagad jūsu stundās es pats sev patīku.»(Džeks Kenfīlds / Kā cāļa zupa dvēselei)

Pilnveidojam prasmes

Jēgpilna IKT izmantošana mācību procesā sniedz iespējas veidot efektīvu mācību vidi, kombinējot tekstu, attēlus, animācijas, video un audio informāciju, kā arī pilnveido skolēnu sadarbības prasmju attīstību, kā rezultātā iespējams nodrošināt personalizētas mācības, paaugstināt motivāciju un skolēnu mācību sasniegumus. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas informātikas skolotāja ,IT mentore Marianna Rukmane palīdz saviem kolēģiem apgūt dažādus rīkus, ko piedāvā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas , kas rada jaunas iespējas darbam klasē, palīdz dziļāk apgūt mācību priekšmetus, attīsta iztēli un skolēnu radošās spējas, veido plašu mācību materiālu klāstu. Šoreiz nodarbībām bija pievienojušies kolēģi no Dagdas un Ezernieku vidusskolām, Krāslavas ģimnāzijas un Andrupenes pamatskolas.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogu aptauja 2021.gada oktobris

Aptauja _pedagogu_2021.docx

Konsultācijas skolotājiem

Konsultācijas skolotājiem_novembris.docx

Mācību kursi skolotājiem

Mācīties, dalīties un pilnveidoties

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji arī brīvlaikā turpina mācīties. Šajā mācību gadā skolotāji kopā satiekas gan vienas mācību klases ietvaros, gan mācību jomas ietvaros, kas ir veidotas atbilstoši efektīvas mācību stundas elementiem.

5.,7.,8.,10.,11.klašu skolotāji diskutēja par caurviju prasmju attīstību, kā efektīvāk organizēt skolēnu sadarbību mācību procesā.

Valodu jomas skolotāji runāja un dalījās pieredzē par skolotāju sadarbību, lai virzītos uz kopīgiem sasniedzamiem rezultātiem un mērķiem mācību stundās un rosinātu turpmāko ideju un pieredzes apmaiņu. Matemātikas un tehnoloģiju , sākumskolas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā ,sociālās un pilsoniskās jomu skolotāji diskutēja par efektīvas atgriezeniskās saites sniegšanu mācību stundās, par to, kādi ir jēgpilni mācību uzdevumi un kā tos izmantot ikdienas darbā ar skolēniem, par efektīvu mācību stundu.

Klašu audzinātāji diskutēja par pašnovērtēšanu /sevis novērtēšanu, par veiksmīgajiem piemēriem to pielietošanā stundas ietvaros.

Par platformām Google Classrom ,skolo.lv skolotāji padziļināja zināšanas ,strādājot ar informātikas skolotājiem Mariannu Rukmani un Dāvidu Babrovski.

Novembrī skolotāji tiksies ,lai pārrunātu ,kas izdodas, kuras prasmes un iemaņas ir nepieciešams attīstīt.

Skolas direktore M. Micķeviča

Pieredzes skola 04.11.2021.

Labdien.

Aicinu piedalīties kārtējās Pieredzes skolas nodarbībās. Reģistrēšanās saite būs nosūtīta pirmdien (tiem, kam būs nepieciešama apliecība )

p.s. apliecības par piedalīsanos iepriekšējā Pieredzes skolas nodarbībā būs ieliktas attiecīgās skolas kastītē Izglītības parvaldē kopā ar šīm.


Jauku dienu vēlot,

Kraslavas novada latviešu valodas MJK vadītāja Ilga Stikute

Rudens brīvlaikā skolotāji mācās

Laiks sevis pilnveidei

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēniem un skolotājiem 2021./22.m.g ir ieplānoti vairāki tiešsaistes semināri ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta "Latvijas kultūras kanons" koordinatori, ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" muzejpedagoģi Anitu Smelteri. 13.oktobrī skolotāji klausījās par "Virtakas klases" muzejpedagogu komandas izstrādātajiem attālināmi lietojamajiem mācību materiāliem dažādām vecuma grupām. Tos iespējams izmantot, gan mācoties no mājām, gan klasē. Mācību materiālus papildina ieteikumi skolotājiem. Skolotāji viennozīmīgi guva idejas klases stundu organizēšanai, ieskatu par materiāliem, kas ir izstrādāti kontekstā ar Skola 2030 ieteikumiem. Arī līdz šim jau daudzi skolotāji (mūzikā, literatūrā, vizuālajā mākslā, teātra mākslā ) ir izmantojuši šos materiālus. Īpaša diskusija izvērtās par plašāk skarto tēmu ’’Cenzūra ”. Skolotāji paplašināja savus priekšstatus par cenzūras lomu grāmatniecības vēsturē cauri laikiem. Iespiestajā tekstā cenzūras pēdas parasti nevar ieraudzīt, jo cenzors savu darbu ir paveicis vēl pirms grāmatas nodošanas iespiešanai. Tomēr dažādos laikos vai apstākļos cenzora klātbūtne var būt arī uzskatāmi redzama – gan norādē, ka grāmata ir caurskatīta un atzīta par iespiežamu, gan reizēm arī kā iepriekš nepamanītu nevēlamu vietu labojumi jau iespiestā tekstā. Lūk ,saruna izvērtās par šo tēmu arī.


Skolas direktore M.Micķeviča

Nodarbĩba skolotājiem "Caurviju prasmes" ar LU pētnieci Lieni Hačatrjanu.17.09.2021

Tikšanās ar skolotājiem Jaunā 2021./22 . mācību gada sākumā un prioritāšu izvirzīšana

Mācību gada sākumā augustā tradicionāli notiek sarunas ar skolas pedagogiem par iepriekšējo mācību gadu un arī jaunu prioritāšu izvirzīšanu nākošajam mācību gadam. Skolotāji ar aizrautību stāstīja par vasaras skaistākajiem mirkļiem.

Skolotāji izteica savu viedokli par savām prasmēm. 85 % aptaujāto pedagogu uzskata, ka viņi apzināti izvēlas tās mācīšanās vadīšanas prasmes, kas der klasei, kurā strādā. Apmēram 10 % pedagogu vada savu mācīšanas "rīku" izvēli un var dalīties ar savu labāko pieredzi. 5 % pedagogi min, ka apzināti izmanto tās mācīšanas vadīšanas prasmes, kas padodas.

Svarīgi, ka pedagogi zina, kādas prasmes ir nepieciešamas vēl pilnveidot.Vairums pedagogi definēja: mācīšanās plānošana, sasniedzamā rezultātā izvirzīšana un komunicēšana ar skolēniem katrā stundā un ilgtermiņā, jēgpilna IKT rīku izmantošana mācību procesā, efektīvāko mācību paņēmienu meklēšana, lai iegūtu pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību mācību procesā, atgriezeniskās saites sniegšana katram skolēnam – informēšana, cik daudz ir izpildīts no sasniedzamā rezultāta un ko vēl nepieciešams darīt (katras stundas ietvaros),maksimāla ikviena skolēna iesaistīšana mācīšanās procesā. Daži skolotāji uzsver, ka jāpilnveido vēl pašiem latviešu valodas prasmes.

Skolotāji gatavi mācīties kopā saviem kolēģiem, veidojot un plānojot mācību procesu, iesaistoties ilgtermiņa mācībās, veidojot kopīgas stundas, stundu plānus, rubrikas, kritērijus, projektus. Citādi sakot: sadarboties .Tas nozīmē sadarbības veicināšana skolēnu vidū mācību procesa laikā un sadarbošanās ar vecākiem, lai atbalstītu bērna mācīšanos.

Arī 1.septembris nāk ar jauniem izaicinājumiem. Tas, kas mani satrauc, ir domu dažādība, cieņa vienam pret otru, tolerance, sadarbība. Skolas ikdienas krustojums skar turpat ap 400 skolēnu un ģimeņu, ap 85 darbinieku- raibu raibais cimdu raksts. Lai mums visiem kopā izdodas noturēt inteliģenci, cieņu vienam pret otru augstāk par vīrusu un savu pārliecību?

Pateicībā par ieguldīto darbu, skolas direktore Marija Micķeviča