Sākumskolas skolotāji

Žanna Boļšakova

sākumskolas skolotāja

Olga Dalecka

sākumskolas skolotāja

Iveta Putāne

sākumskolas skolotāja

Ēriks Zaikovskis

sākumskolas skolotājs

Natālija Rusova

sākumskolas skolotāja

Valentīna Sadovska

sākumskolas skolotāja

Daina Strupiša

sākumskolas skolotāja

Valodu jomas skolotāji

Valentīna Purpiša

latviešu valodas skolotāja

Agita Gureviča

latviešu valodas skolotāja

Rita Čerņenko

latviešu valodas skolotāja

Irina Gončarova

latviešu valodas un krievu valodas skolotāja

Ludmila Buhalova

latviešu valodas un krievu valodas skolotāja

Nadežda Timofejeva

krievu valodas skolotāja

Nataļja Baženova

krievu valodas skolotāja

Jeļena Kļimova

angļu valodas skolotāja

Ilona Kozačuka

angļu valodas skolotāja

Alīna Lukša

angļu valodas un vācu valodas skolotāja

Vija Marhileviča

angļu valodas skolotāja

Matemātikas un tehnoloģiju jomas skolotāji

Olga Grundāne

matemātikas skolotāja

Ludmila Marinenko

matemātikas skolotāja

Natālija Kirkiļeviča

matemātikas skolotāja

Marianna Rukmane

datorikas, informātikas, matemātikas un programmēšanas pamatu skolotāja

Guntis Ungurs

datorikas skolotājs

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji

Ija Karole

vēstures skolotāja,

skolas psiholoģe

Kristīna Milaševiča

sociālo zinību un dabaszinību skolotāja

Andrejs Jakubovskis

kulturoloģijas skolotājs

Skaidrīte Gasperoviča

karjeras konsultants

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslās jomas skolotāji

Vija Plotka

vizuālās mākslas skolotāja

Jevgēnija Sergejenko

vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Rita Andrejeva

mūzikas skolotāja

Aivars Vagalis

dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Nadezhda Tadello

mūzikas skolotāja

Jevgēnija Bizņa

mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Dabaszinātņu un veselības, drošības un fiziskās aktivitātes jomas skolotāji

Everita Ungure

dabaszinību skolotāja

Aina Skoromka

ķīmijas skolotāja

Pjotrs Boločko

fizikas skolotājs

Ilona Solima

ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja

Ingrīda Bernate

sporta skolotāja

Dmitrijs Silovs

sporta skolotājs

Adamoviča Nadežda

deju skolotāja

Skolas atbalsta personāls

Edgars Dilba

saimniecības daļas vadītājs

Ivans Lukša

datortīklu administrātors

Oksana Korčagina

bibliotekāre

Oksana Zaikovska

bibliotekāre

Vija Kavševiča

Logopēds

Anžela Semjonova

kopēšanas mašīnu operatore

Kristīne Jušinska

Sekretāre