Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktore

Marija Micķeviča

Direktores slejas

aprīlis

Sveicinu  visus  aprīlī!

Aprīlis - klāt ilgi gaidītais  pavasara mēnesis ar gājputnu kāšiem debesīs, sniegpulkstenītēm,vizbulītēm, dzestru vēju un spožu sauli. Lieldienu  gaisma  ienāk  skolā  un ģimenē. Svētki mums ir doti, lai vairāk laika varētu pavadīt kopā ar saviem mīļajiem, savu ģimeni, atpūstos un priecātos, lai vairāk ieraudzītu labo un skaisto sevī un apkārtējos!
Šobrīd “Mācību maratons” rit pilnā sparā, kurā ikvienam skolēnam mūsu skolā ir iespēja sevi apliecināt mācību sasniegumu izaugsmē, ārpusskolas  pasākumos.  Mūsu skolā to apliecina skolēnu dalība un  sasniegumi  novada un valsts mācību olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, skatēs. Drīz mūsu skolas kolektīvi izdziedās un izdejos pavasari skolēnu dziesmu un deju svētku kolektīvu skatēs. Pateicības un balvas gūtas sadarbībā ar profesionāliem skolotājiem.

Panākumus gūt var ikviens no mums, neatkarīgi no apstākļiem. Panākumi ir atkarīgi no tā, ko mēs darām šodien, lai kļūtu veiksmīgi rīt!

Krāsainus un priekpilnus Lieldienu svētkus katrā ģimenē!

Lai  ražīgas  mums  visiem aprīļa dienas!

Jūsu skolas direktore   M. Micķeviča


Marts

Martu  esam sagaidījuši jau pavasarīgākās dvesmās… Lai arī pelēcība vēl neatkāpjas, tomēr rīti un vakari jau ir manāmi gaišāki, termometra stabiņš iepriecinoši norāda uz pavasarīgām gaisa temperatūram  un ik pa laikam mūs palutina arī kāds no mākoņiem izlauzies saules stars!

Arī cilvēki mostas no enerģijas taupīšanas režīma un kļūst dzīvespriecīgāki un rosīgāki! Dzimst jaunas idejas, tiek izvirzīti mērķi un sastādīti lielāki plāni. Lai  patiešām   marts  ir  darbīgs skolas  kolektīvam! Lai  saulainas   skolēnu  pavasara brīvdienas!

Jūsu   skolas  direktore Marija Micķeviča

Februāris

Februāris- sveču, mīlestības, absolventu mēnesis. Protams, arī  gada īsākais mēnesis.Un daudziem  notikumiem  skolas  dzīvē  bagāts  un darbīgs mēnesis: olimpiādes,konkursi,mācību  ekskursija  uz  Cēsīm, viesu  uzņemšana  no  Daugavpils  Valstspilsētas  vidusskolas, izstāde Skola 2024, izmēģinājuma  eksāmeni  Valsts pārbaudes  darbos. Gaidīsim savus  topošos  pirmklasniekus  un viņu  vecākus jau  22.februārī  plkst.17.30!
Arī Valentīndiena,kas  nu  jau  ienākusi  mūsu  svētku sarakstā, 14. februārī ir gaidīta. Ikviens taču vēlas būt mīlēts un mīlēt, tā patiesi un cilvēciski.

Caur   klases  logu  biežāk  iespīd  saulīte:tas  nozīmē, ka  strauji  tuvojas  pavasaris.Skolēni,cenšamies un sasniedzam  labākus  rezultātus  mācību  gada noslēgumam! Skolotāji,lai  izdodas  viss  iecerētais   mācību sartura  īstenošanā   un gandarījuma sajūta  par padarīto  ir savās mājās! Skolēnu vecāki,lai  pietiek  spēka  un izturības ,laika  veltīt  saviem  bērniem!

Kopīgi  mēs  taču  varam!

Jūsu direktore Marija  Micķeviča

Janvāris

Janvāris atnācis ar spēcīgu salu.

Atkal pārlapoju  Jaunā gada  apsveikumus. Tā gribas  cerēt, lai Jaunais gads mums visiem  ir veiksmīgs – citādi nevar būt, jo tik daudz laimes taču tika vēlēts Vecā gada pēdējās dienās. Apstāsimies  uz  mirkli, izvērtēsim ,kas  ir  paveikts  un kas  vēl  ir  jādara.

Lai ietu uz priekšu un neapstātos, dažiem skolēniem vēl jātiek galā ar tiem darbiem mācībās, kuri vēl nav izdarīti. Lai jūsos atbildības sajūta un pārliecība par savu varēšanu!

Lūk, arī  dažas novitātes  2024.gadā. 


*Izmaiņas sekmju vērtēšanas pieejā

2024. gada 1. septembrī stāsies spēkā izmaiņas sekmju vērtēšanas kārtībā pamata un vispārējās izglītības posmā, kas paredz vairākus vērtēšanas veidus – formatīvo, summatīvo un monitoringa. To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 747 “Par valsts pamatizglītības standartu un programmu paraugiem”, kā arī grozījumi MK noteikumos Nr. 416 “Par vispārējās vidējās izglītības standartu un programmu paraugiem”. Vērtēšanas pieeja un izmaiņas tajā paredz noteiktus vērtēšanas veidus:

Formatīvā vērtēšana ir nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa un nodrošina skolēnam un pedagogam atgriezenisko saiti par skolēna tā brīža sniegumu attiecībā pret plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Šis vērtējums neietekmē semestra vai mācību gada noslēguma vērtējumu.  Formatīvo  vērtējumu iespējams dokumentēt dažādos veidos – ar punktiem, procentiem, ieskaitīts/neieskaitīts.  

Diagnosticējošā vērtēšana palīdz skolotājam izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās puses. Tā paredzēta lietošanai mācību satura apguves procesā, lai izvērtētu nepieciešamo atbalstu (gan klases, gan individuālā līmenī).

Monitoringa vērtēšana ir sistemātiska zināšanu un prasmju novērtēšana noteiktos vecumposmos (plānots – pirmsskolā, 3. un 6. klasē), kuras mērķis ir novērtēt izglītojamo kopējo zināšanu un prasmju līmeni, lai atbilstoši iegūtajiem rezultātiem izvērtētu nepieciešamību metodiskā atbalsta sniegšanai pedagogiem vai mācību satura pilnveides iespējas, vai atbalsta materiālu izstrādi skolēnu vajadzībām.

Summatīvā vērtēšana tiks organizēta mācīšanās posma (piemēram, temata, mācību gada, izglītības pakāpes) noslēgumā, lai novērtētu un dokumentētu skolēna mācīšanās rezultātu. Skolēna sniegums tiks atspoguļots, izmantojot 1.–3. klases apguves līmeņus “sācis apgūt”, “turpina apgūt”, “apguvis”, “apguvis padziļināti”, bet 4.–12. klasē – 10 ballu skalu.

Izmaiņas vērtēšanas kārtībā stāsies spēkā nākamajā mācību gadā.

*Paaugstināts vērtējuma procentuālais slieksnis valsts pārbaudījumu nokārtošanai

Šajā mācību gadā tiek turpināts palielināt procentuālo slieksni valsts pārbaudes darbu nokārtošanai pamata un vispārējās izglītības posmā. 

Lai skolēns iegūtu apliecinājumu, ka eksāmens ir nokārtots, 2023./2024. mācību gadā jāsaņem vismaz 15%. 

2024. gada 1. septembrī stāsies spēkā noteikumu 21.1 punkts, kas noteic, ka konkrētajā valsts pārbaudes darbā vērtējums nav iegūts, ja darba kopvērtējums ir mazāks nekā 20%.

 

* Valsts aizsardzības mācība kā obligāts priekšmets un vēstures atgriešanās vidusskolā

No 2024./2025. mācību gada skolās vispārējās vidējās izglītības pakāpē ieviesīs valsts aizsardzības mācību (VAM) un atjaunos vēsturi kā atsevišķu mācību priekšmetu vidusskolā.  

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt patriotismu gan ikdienā, gan krīzes situācijās, kā arī radīt vēlmi un prasmes aizstāvēt Latviju. MK noteikumos par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem noteikts, ka VAM ir apgūstama Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas specializētajā kursā, paredzot tam 140 stundas.

 *Turpināsies pāreja uz mācībām tikai valsts valodā

2022. gadā Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā. Tas nozīmē, ka no 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klases skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra pievienosies arī 3., 6. un 9. klase. Šobrīd izglītības process tikai valsts valodā tiek īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasēs. 

Visai skolas saimei vēlu, lai 2024.gadā mūs pavada saticība un veiksme, gudrība, izturība un mērķtiecība! Lai atrodam laiku talantu apliecināšanai !Lai  atrodam  laiku  sarunām un dialogam ar  skolēnu,kolēģi,vecākiem,pašvaldību!

 Lai senču darba tikums un viedums ikkatrā solī   Jaunajā  2024.gadā!

Jūsu skolas  direktore   Marija  Micķeviča

Decembris

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna ir jāatrod.

            Ziemassvētku laiks…

            Kad vārdi, ko vēlamies teikt,

            Tiek rakstīti sirdī

            Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,

            Kad atceramies būtisko…  Tas ir Ziemassvētku laiks.

Mums visiem gan lieliem, gan maziem šķiet, ka Ziemassvētki ir brīnumu laiks, kad atkal noticam kādai pasakai. Šajos Ziemassvētkos aicinu  Jūs  izlasīt  kopā  ar  bērniem Kārļa  Skalbes   pasaku ”Kaķīša  dzirnaviņas’’. Pasaka ir par kaķīti, kam reiz piederēja brīnumainas dzirnavas ar riekstu un mandeļu gaņģiem.

Bet tas bija tajos vecajos, labajos laikos, kad tie labie gadi bija. Kaķīša mājā visos logos dega zelta uguntiņas, dzirnavas dūca, bet kaķīša meitas dancoja ar jaunajiem kaimiņiem. Visjautrāk tur gāja Ziemassvētkos…

 

Lai  arī  Jūsu   Ziemassvētki mirdz  mīlestībā  ,laimē un labos  nodomos!

 

                                                Jūsu direktore  Marija Micķeviča

Novembris

Latvijas dabā novembris ir tumšākais mēnesis, bet mūsu tautas vēsturē-nozīmīgs atceres un priecīgu svētku laiks. Tādēļ  novembra debesis  jau  sāk  rotāt  sarkanbaltsarkanie karogi. Tie lepni plīvo vējā un vēsta par to spēku, kas mūs visus vieno  šeit -Latvijā.  Iedegas  svētku lampiņas.
Šajā laikā es aizdomājos, vai Latviju īpaši izjūtu tikai svētku laikā, novembra mēnesī? Nē, Latvija dzīvo manā sirdī, manās domās un katru rītu pasakos augstākajam par šo zemi, kur ir manas dzimtas saknes. Šajā  mēnesī  norisināsies neskaitāmi  pasākumi skolā, kas  kopā  pulcēs mūs visus: skolēnus, vecākus, darbiniekus  un  radot nepārprotamu kopības un svētku sajūtu. Lai katra doma, katrs darbs, ko darām Latvijas labā dara mūs bagātākus un veido stiprāku mūsu zemi!
Tikai mēs paši esam savas zemes tikums  un atbildīgi par to, kas paliks vērtīgs aiz mums nākamajām paaudzēm.
Latvijas svētku laiks ir visīstākais laiks, lai sajustu sevī sirds gaismu, spēku un apziņu: “Es esmu daļa no Latvijas! Manā ziņā ir mīlēt šo zemi, sildīt, nenoliegt, bagātināt ar savām domām, attieksmi un darbu, svinēt svētkus un neaizmirst, ka es esmu Latvija’’.

  Jūsu  direktore   M.Micķeviča

Oktobris

Nākotne ir mūsu pašu rokās

 

Mācību gads ir uzņēmis apgriezienus,  ir izveidojies dienas darbu ritms, tādēļ aicinām tos, kas vēl nav izvēlējušies nevienu ārpusskolas nodarbošanās virzienu, padomāt, varbūt tieši kādā no skolas pulciņiem ir tava iespēja atklāt snaudošo talantu. Jaunu  atklājumu  piepildītas  ir mācību   stundas.

Tieši tagad ir  laiks  apzināties, ka šobrīd baudām pagātnē nopelnītos augļus, bet nākotnē baudīsim to, ko būsim sastrādājuši šobrīd. Tieši tāpēc laiks šeit un tagad ir ļoti nozīmīgs un atbildīgs. 

Skolēni ,ir svarīgi  noskaidrot, kas man interesē, kas man padodas, kas  ir  manas  vājās puses, ar ko es esmu gatavs dalīties, kā es varu palīdzēt citiem?

Mēs nākam uz skolu, lai veidotu attiecības un viens otram palīdzētu. Bet katram pašam jāizdara savs darbiņš  atbildīgi.

Rosīgu, darbīgu, pozitīviem  notikumiem   piepildītu  oktobri!

Jūsu   skolas  direktore M.Micķeviča

Septembris

Mīļie vecāki, skolēni, pedagogi un viesi!

Dārzos gan vēl bagātīgi zied puķes – asteres, dālijas, samtenes, spītējot lietum, tās glabā vasaras siltumu. Vasara – tik gaidītā un kā parasti tik ātri pagājušā! Bērnu čalas no pagalmiem, laukumiem un ielām sapulcējušās atkal skolā. Sācies jauns mācību gads, ar jaunām cerībām un apņemšanos, jauniem draugiem, skolotājiem un mācību priekšmetiem.

1.septembrī plkst. 9:30 pulcēsimies skolas pagalmā, lai kopīgi atklātu Jauno mācību gadu!

Mācību gads solās būt notikumiem, svētkiem bagāts!

Lepojamies  ar  ikvienu  skolēnu,kas  mūsu  skolu  sauks  par  savējo!

Sveicam jauno kolēģi  -psihologu   Vadimu  Bogdanovu,kas   pievienojas  mūsu  kuplajai  44  pedagogu  saimei!

Plānveidīgi, savstarpēji sasaistīsim mācību procesu ar ārpusstundu nodarbībām interešu izglītībā, pasākumiem, sporta aktivitātēm tā, lai ikvienam skolēnam ir iespēja apgūt mūsdienīgu un  kvalitatīvu izglītību, kas veido atbildīgus un veiksmīgus cilvēkus.

Pateicībā un  uz  sadarbību  cerot,

Skolas  direktore   Marija  Micķeviča

Jūnijs

 “Ceļš ir tik ļoti vienkāršs.

 Ceļš ir tik vienkāršs kā rēbuss.

 Ceļš ir tik smaržīgs kā jūlijs.

 Un dubļains kā marts.

 Finiša nav un nebūs.

Ir tikai starts. ”(I.Ziedonis.)

Paldies, skolēni  ,  par  kopā  pavadīto  un aizvadīto  2022./23.m.g  mūsu  skolā-Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolā!

Lai  krāsaina,silta,labiem  notikumiem  piepildīta  vasara! 

Paldies  ,vecāki, par  kopā  pavadīto  un aizvadīto  2022./23.m.g  mūsu  skolā- Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolā!

Lai  Jums  kopā  ar  bērniem  siltu  un draudzīgu sajūtu  piepildīta  vasara!

Paldies, skolotāj, par  kopā  pavadīto  un aizvadīto  2022./23.m.g  mūsu  skolā--Krāslavas   Varavīksnes  vidusskolā! Paldies, ka   biji, esi  un būsi !

Lai Jums  saules un aizraujošu  atpūtas   mirkļu  piepildīta vasara!

9.un 12.klašu  absolventi!

Veiksmi  eksāmenos!

"Pasaulē nav lieku gabaliņu. Katrs ir šeit, jo katram ir sava vieta, ko aizpildīt, iekārtojoties lielajā puzlē." D.Čopra

Tiksimes  1.septembrī!

 

  Jūsu  skolas  direktore   Marija   Micķeviča

Maijs

Lai kas notiktu pasaulē, Tavā un manā dzīvē, dabai ir savs ritms. Daba mostas, puķītes krāšni zied, koki  ģērbjas  arvien  košākos  mētelīšos . Mūsu prāti mostas un sāk intensīvāk  strādāt.

Maijā  ir bijušas un vēl būs daudzas tikšanās, pasākumi skolā ,kuriem  mēs gatavojamies un kuri arī  dod  kādu  dopingu darboties, būt te un tagad, dalīties labajā ar citiem un saņemt labo! Brīnišķīgas sajūtas! Paldies ikvienam!


9.un 12. klašu  skolēni!  Esam gatavi tam, ka būs daudz jauna – gan tas, kas patiks, gan tas, kas biedēs, gan tas, kas dos iespējas tālāk virzīties . Izmantosim  jebkuras iespējas, ko sniegs šis laiks!  Ziniet un ticiet , visdrošākie ieguldījumi ir sevī – to neviens nevar atņemt, uz to neiedarbojas  nekāda inflācija, tam nav noilguma, ja šos ieguldījumus uztur, papildina un liek lietā.
Ienesiet savā ikdienā pavasara krāsas, pavasara enerģiju un esat! Viss vajadzīgais ir mūsos pašos, novērtējat to un pielietojat !

Jaudīgu, skaistu  un saulainu pavasari mums visiem!

 

Skolas  direktore      M. Micķeviča

Aprīlis

Aprīlis  ir  gada  ceturtais  mēnesis.  Bet  cik  dažāds laika  apstākļu  ziņā:   gan pavasara paziņotājs,gan brīžiem ziemas turpinātājs. Aprīlis skolas dzīvē  solās  būt  aktīvs un darbīgs – olimpiādes,  gatavošanās  valsts  pārbaudes  darbiem, konkursi, izstādes, skates, Ēnu diena , Krāslavas  pilsētas  simtgade, Lieldienas , Lielā  talka…. Atskatamies  uz  paveikto un turpmāk darāmajiem  darbiem.

” Katrai  sēkliņai  ir  iespēja   izaugt  par  veselīgu  augu ,bet ,vai tas  tā  notiks, atkarīgs   no  dažādiem  apstākļiem-tai  nepieciešama  melnzeme, ūdens  un saule, turklāt  pareizā  secībā   un  kombinācijā. Ar  mums  cilvēkiem  ir  gluži  tāpat-ir  zināms, ka  mēs  izaugsim, bet  par  ko  kļūsim  un  kādi  būsim, tas  atkarīgs no  dažādiem  apstākļiem-piemēram ,ģimenes, draugiem, skolotājiem, bet  pats  galvenais, no  katra paša  neatlaidības  un vēlmes  paņemt  visu, ko  dzīve  piedāvā.’’(citēts no J. Jerāne  , K. Vilcāne ”52  patiesības”.

Lai gaišs  un  pavasarīgs  noskaņojums!

               Jūsu   direktore - M.Micķeviča


MArts

Sveicinu   visus  martā!

Pirmais  pavasara  mēnesis  ir  pilnā  sparā, ar  salu  un sniegu, bet  nekas. Saules  apspīdētās  piekalnītēs  laužas  cauri  pirmie  pavasara  ziediņi.  Skolēnu   pavasara  brīvdienas   kā  atelpas   brīdis   skolēniem  pirms   jaunā  darba  cēliena.  Skolotāju  profesionālās  pilnveides  kursi   Boloņā( Itālijā)  un  Porto( Portugālē)Erasmus+  ietvaros   un  ,protams, tepat  Latvijā.  Svarīga tālākā pedagogu  savstarpējā  dalīšanās  pieredzē. Visam  pa  vidu   mācību  stundas  un  daudzu  skolēnu  dalība  mācību  priekšmetu  olimpiādēs, ZPD konferencēs. Ārpusstundu  nodarbības, interesantas  tikšanās, Atvērto  durvju  dienas  augstskolās, projektu  plānošana, rakstīšana  un  iesniegšana. Skolas  telpās  virmo   gatavošanās   mūsu  pilsētas  Krāslavas   100.dzimšanas  dienai.

“Veiksmīgai   savu  sapņu  īstenošanai  nepieciešama   laba  recepte   un  precīza   tās  ievērošana. Padomā  pats-kāda  ir  veselīga   dzīvesveida  recepte?  Kāda  ir  labu   attiecību  recepte? Kāda  ir   veiksmīgas  karjeras   vai  izcilu   sekmju  recepte? Nu, lūk, recepti   tu  zini!  Kā ir  ar  tās  ievērošanu!’’(citēts  no J. Jerāne , K. Vilcāne’’52 patiesības)

Lai  saulains   un labiem notikumiem   ir piepildīts   marta  mēnesis!  

 Jūsu  direktore

Februāris

Februāris  skolā  notikumiem  bagāts  mēnesis.  Lepojamies  par  skolēnu  sasniegumiem  novada  olimpiādēs  un konkursos. Paldies  ikvienam,kas veidoja  skolas  vakaru  “ Uz  visu  banku’’! Ceru,ka  esat  izpriecājušies  ar  Ziemas  priekiem,jo pavasaris  vairs  nav  aiz  kalniem.Tas  nozīmē,ka  jāsasparojas  9.un 12.klašu  skolēniem,jo  priekšā Centralizētie  eksāmeni. Skolas  telpās  arvien  biežāk  parādās   skolēnu  vecāki.  Tas  priecē,jo  ir par  ko  parunāt, padomāt.  Bieži  vien  nākas  dzirdēt  no  kāda  skolēna, ka  man  nav  vajadzīgs  tas  vai  cits  mācību  priekšmets. Bet, lai  arī  kādi  ir  skolas  gadi, skolā  mēs  mācamies  ne  tikai  konkrētus  priekšmetus ,lai  kļūtu eksperti  kādā  no  tiem. Skola  dod  prasmi būt  atbildīgam par to, ko dari,  māca  kārtību un neatlaidību. Skola  ieliek pamatus  taviem  ieradumiem attiecībā  uz solījumu  došanu un solījumu  pildīšanu . Skola  iemāca  sadzirdēt  citus  cilvēkus, iemāca  ar  viņiem  rēķināties  un palīdzēt, kad  nepieciešams. Skola  bieži  ir  pamats tam, kā  dzīvosi  visu  savu  dzīvi. Esi  dzirdējis  tādu  frāzi ’’dzīves skola’’ .Patiesībā  mēs  visi  mācamies  katru dienu visas  dzīves  garumā.

Darbi  kūsā  skolā . Un atkal  plānotājā jāpāršķir  būs lapas. JAU  BŪS MARTS.

 

Skolas  direktore


Janvāris

Man tiešām ļoti gribētos, lai viss, ko esam iepriekšējos gados paveikuši, ietu uz priekšu, lai viss notiek tālāk. Lai neapstājas. Lai skolēni tiek  galā ar tiem darbiem, ar kuriem viņam jātiek galā, visam jābūt kārtībā ar mācībām. Aktīvs, ar savu pārliecību, ar atbildības sajūtu. Lai nebūtu vienaldzīgs pret apkārtējiem, pret notiekošo.

Skolā bērni nāk un aiziet, bet vecākam katrs bērns dots uz mūžu. Vecākam ir jāgrib, jāvar, jāmēģina, jāiniciē sadarbība ar skolas darbiniekiem sava bērna šodienas un nākotnes interešu vārdā. Ja vecāki ignorē skolu, tad skolas prasības ignorē arī bērni, kuri ir vecāku dzīvesstila, uzskatu, izturēšanās spogulis.

Pedagogi. Viss ir atkarīgs no mums pašiem – cik mēs esam vai neesam slinki, lai mainītos. Pat izcilais dzejnieks Rainis ir teicis: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” 

Jaunus  izaicinājumus un piepildījumu  Jaunajā  gadā  ikvienam.Lai  veiksmīgs  2.mācību  semestris  mūsu skolā!

Nobeigumā:  " Es saku jums jau dienas simt un piecas - lai puķi dabūtu ir janoliecas." I. Ziedonis

 

Jūsu skolas  direktore   Marija  Micķkeviča

2023. m.g.

Decembris

Mazu  brīdi, mazu  brīdi  pirms  gaismiņas …

Ātriem soļiem aizsteidzies novembris, un tā vietā jau stājies decembris. Cik ātri skrien laiks! Iespējams, ka gads tā arī aizsteidzas darba aizņemtības, mazāku un lielāku pasākumu dunā. Lai nu kā, bet  novembris aizskanēja mūsu skolā  patriotiskās  noskaņās, ar  kopības sajūtu. Paldies par paveikto visam skolas kolektīvam.

        Bet es  atstāju žigli  novembri aiz muguras, jo decembris nepacietīgi atgādina par svētku, pārdomu un  cerību laika tuvošanos. Tas ir laiks, kad Adventes  vainagā katru pirmdienu iededzam jaunu sveci, kad gatavojam dāvaniņas  saviem mīļajiem, pārdomājam savus kvēlākos sapņus, izdarīto, paveicam nepadarīto, paskatāmies pagātnē un klusiņām lūkojamies nākotnē.

        Lai visu laiku, no pirmās Adventes līdz pat Ziemassvētku priekšvakaram, sirdis silda cerība, ticība, mīlestība!

Jūsu direktore Marija  Micķeviča


Novembris

Latviju ir pārņēmis laiks, kad rudens savu krāsaino un košo mēteli ir nomainījis pret pelēku un drūmu vējā plīvojošu apmetni. Taču tas nenozīmē, ka šīs pelēkums mums ir jāielaiž arī sevī. Meklēsim krāsas un krāsosim sevi, savas domas un pasauli sev apkārt!

Novembra mēnesis Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolā   būs  notikumiem bagāts, jo divu  nedēļu garumā notiks dažādas aktivitātes, gatavojoties mūsu valsts 104. dzimšanas dienai.

Audzināšanas stundās skolēni veidos rotājumus skolas dekorēšanai, kuros ieliks gan laba vēlējumu, gan mūsu spēka zīmju atainojumu, gan nacionālās sarkanbaltsarkanās krāsas simboliku.

Kas  ir  mana Latvija? Tās  ir  manas  mājas,mana  Dzimtene? Vieta,kas  vienmēr  paliks  manā  sirdī. Vieta,kur  es piedzimu un uzaugu.

Mierpilnus  šos  svētkus! 

Skolas  direktore   Marija  Micķeviča 

Oktobris 

Oktobris strauji ienācis un  arī  tikpat  ātri  tuvosies savai izskaņai, kokus  rotā krāšņas  rudens  lapas un vakaros tā vien gribas ieritināties pledā ar tējas vai kafijas krūzi rokās. Tāds  steidzīgs  laiks.   Tiks  nosvinēta  Skolotāju  diena  un visu  skolas   darbinieku   diena  skolas  saimē.  Teiksim  paldies  saviem  kolēģiem. Skolas  Pagodinājuma  rakstu  pasniegsim   Vilim  un  Vilmāram  Bittem, Leonginai  Babrovskai, Valentīnai  Purpišai. Tiks sveikti  arī  Anžela  Semjonova,Vija Strukova  un Sanita  Baldiņa. Paldies  mūsu  atbalstītājiem  A/S BTA!   Priecēs  jaukais  Jāņa  Moiseja  koncerts  Krāslavas  kultūras  namā  un  neviltots  prieks par  pedagogu  saņemtajiem  Atzinības rakstiem. Šogad  IZM   Atzinības  rakstus  saņēms  Iveta  Putāne, Rita  Čerņenko  un  Jeva   Bojarčuka.  Krāslavas  pašvaldības   Atzinības  rakstus   Vija  Marhileviča, Natālija  Rusova, Alīna  Lukša  un Ilona Solima. Krāslavas   novada  Izglītības  pārvaldes  Atzinības  rakstu   Nataļja  Baženova.   Skolas  dienas  rit   ļoti  ātri. Skolēni   piedalīsies Labo  darbu  nedēļā, Sporta  sacensībās, Karjeras  nedēļā, gatavosies  šovam ’’Atkārto!’’,dambretes spēlēm. Arvien  vairāk  vecāki  iesaistās  skolas  dzīvē. Paldies,Jums! Skolotāji  turpina pilnveidot  savu  profesionālo  kompetenci: liela  grupa  skolotāju  dosies uz  reģionālo  semināru Rēzeknē  ,lai  sarunātos  par Skola 2030  mācību  saturu  un  noskaidrotu  sev  neskaidros  jautājumus. Idejām  bagātas  ir  atgriezušās  skolotājas  Marianna  Rukmane, Alīna  Lukša, Ilona Solima un  Olga Dalecka  no  profesionālās  pilnveides  kursiem  Itālijā  par  kritisko  domāšanu. Noteikti  pastrādās  arī ar  mums.

Esam  piedalījušies  kustībā ’’Dažādībā  ir  spēks’’un bijām  aicināti  uz  noslēguma pasākumu. Citēju:

 Sabiedrības integrācijas fonds un nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” izsaka Jums pateicību par dalību kustībā “Dažādība ir spēks”, kas tiek ieviesta projekta “Dažādības veicināšana” (projekta identifikācijas Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros.

Kustības “Dažādībā ir spēks” komanda jau piekto gadu ir izvērtējusi Latvijas darba devējus. Esam gandarīti, ka pašnovērtējuma anketas popularitāte turpina augt. 2018. gadā anketu veica 17 darba devēji, 2019. gadā – 31 darba devējs, 2020. gadā – 36 darba devēji, 2021. gadā – 41 darba devējs un 2022. gadā – jau 46 darba devēji. Kopā kustības “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumu veikuši jau 124 darba devēji.

Atzinuma mērķis ir ikvienai organizācijai, kas veikusi pašvērtējumu, sniegt ieskatu un skaidrot, kurās jomās organizācijai vērojami labi sasniegumi un kurās jomās ir iespēja veikt uzlabojumus. Ar  atzinumu  tiks  iepazīstināti   skolas  darbinieki,lai  veiktu  uzlabojumus. Dažus  citēju:

*Esam gandarīti par to, ka esat veikuši pašvērtējumu – tas noteikti nodrošinās arī turpmāko attīstību dažādības vadībā un atvērtības veicināšanā. Jūs jau veicat dažādus izcilus darbus un aktivitātes dažādības veicināšanā, tomēr, iespējas Jūsu skolas attīstībai vēl ir plašas.

* Atzinīgi vērtējams detalizētais ētikas kodekss, kas nosaka visu skolas dzīves ritējumu, attieksmes, jo īpaši, ka ētikas kodeksā iestrādāta pateicības izteikšanas kārtība.

* Izcili, ka ir izveidota skolas atbalsta komanda, kas skar bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējā izglītībā.

* Uzteicami, ka notiek process, lai izzinātu darbinieku viedokli par uzlabojumiem un labbūtību, kurā ietverti arī jautājumi, kas saistīti ar iekšējo komunikāciju, atgriezeniskās saites nodrošināšanu un citiem jautājumiem.

* Uzteicami, ka skola rūpējas par ērtu iekļūšanu ēkā, izveidotas uzbrauktuves un margas, paredzēti alternatīvi iekļūšanas veidi (palīglīdzekļi) personām, kas pārvietojas riteņkrēslos ), skolā izvietotas informatīvas piktogrammas un citi palīginstrumenti.

 

Lai  darbīgs  oktobris!  Un  rudens  skolēnu  brīvdienas  priecē  mūsu  skolēnus!

Skolas  direktore


Septembris 


Esi   sveicināts   2022./23.m.g.  Krāslavas  Varavīksnes vidusskolā!

 2022./2023.mācību gadā noslēgsies trīs gadu pārejas periods, kurā tiek ieviesta pilnveidotā mācību pieeja. Noslēdzošais mācību gads paredz jaunās

pieejas ieviešanu 3., 6., 9., 12.klasei, kā arī līdz ar to sākotnējo rezultātu izvērtēšanu par tās ieviešanas rezultātiem mācību gada beigās.

Mūsu lielais mērķis ir mūsdienīga un kvalitatīva izglītība, kas veido atbildīgus un veiksmīgus cilvēkus.

Mums ir svarīgi, lai ikvienam mūsu skolas skolēnam tiktu nodrošināta maksimāli individuāla pieeja. Ikvienam mūsu skolā ir iespēja ne tikai gūt zināšanas un bagātināt sevi intelektuāli, bet arī pilnveidot savas mākslinieciskās dotības un talantu. Skolēni var radoši darboties vairākos skolas kolektīvos.

Noteikti plānosim interesantus  ārpusstundu pasākumus. Skolēni  priecēs skatītājus ar izdomu veidotajos skolas un ārpusskolas pasākumos – Vecāku asamblejā, Skolotāju svētkos, Pavasara koncertos, JAK spēlē ,labdarības koncertos .

Novēlam  sirdī, prātā skolēniem ,vecākiem, skolotājiem  burciņās  un burkās  sakrāt vasaras  veltes, noskaņu, sajūtas- tas  noteikti  2022./23.m.g  darīs   vasarīgāku un saules siltuma  piepildītu!

 

Skolas  direktore M.Micķeviča                        


Jūnijs

 

Noslēdzot 2021./22 . mācību gadu, vēlos teikt paldies pedagogiem, kas ikdienā dara grūtu un atbildīgu darbu. Jūs esat tie, kas iedvesmo un ved skolēnus uz mērķi. Izglītības kvalitāte un līdz ar to arī mūsu bērnu izaugsme ir cieši saistīta ar to, cik pozitīvi, aizrautīgi un jaunu ideju pilni esat Jūs.

Vecākiem ir bijusi iespēja iesaistīties skolas dzīvē vispirms jau esot saviem bērniem tuvu klāt: uzklausot, iedrošinot, dodot padomu, ieinteresējot. Sadarbība starp skolu un ģimeni ir ļoti svarīga bērna kā personības tapšanas procesā. Vai es uzticos skolotājiem, vai esmu ieinteresēts un apmeklēju klases un skolas vecāku sapulces, vai piedalos skolas organizētajos pasākumos? Skola dialogam ar vecākiem vienmēr ir atvērta. Bērnība nebeidzas septiņos gados, tā vienmēr ir mūsu kopīgā atbildība. Paldies vecākiem par atbalstu bērnu audzināšanas un izglītošanas procesā.

Pašvaldība ,tikai kopā  ar  Jūsu  atbalstu  mēs  varam  veikt  skolas  fiziskās  vides uzlabošanu. Skolai ir nepieciešami remonti, jāpapildina materiālā bāze, jāiegādājas jaunas mācību grāmatas un nepieciešamie mācību līdzekļi, jāstrādā pie skolas teritorijas labiekārtošanas 

Skolēni! Lai izdodas piepildīt pasauli ar savas dvēseles krāsām! Mācīsimies priecāties un dāvāt prieku! Lai skolā gūtais palīdz ik uz soļa! Svarīgi, lai atskatoties uz pavadīto laiku skolā, lepni sevī varam teikt: to es iemācījos savā skolā, Krāslavas  Varavīksnes vidusskolā.

Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas ar putnu dziesmām piepilda mūsu dvēseles šīs vasaras atvaļinājumos un skolēnu brīvlaikā, dodot spēku jaunam ceļa sākumam septembrī!

 

Uz tikšanos  1.septembrī!  Jūsu direktore M. Micķeviča 

Maijs

Ir maijs. Gandrīz ir aizvadīts 2021./2022 mācību gads. Mācību gada sākumā izstrādājām dažādas  taktikas, lai pārvarētu  veiksmīgāk skolā  Covid 19 pandēmiju.

Labi, ka skolēniem nenācās ilgi palikt mājās un mācīties patstāvīgi. Labi, ka mūsdienu tehnoloģijas ļauj  veidot  mācību procesu  aizraujošāku .Skolēni centās  uzturēt nepārtrauktu kontaktu ar skolotāju – padomdevēju un procesa virzītāju. Labi, ka klāt bija un ir  vecāki – vislielākais atbalsts un palīgs. Tieši skolēnu, skolotāju un vecāku ciešā komunikācija, kopīga mērķa izpratne un gatavība darīt visu iespējamo  ir mūsu kopīgās izdošanās atslēga .Kopumā veiksmīgs ir bijis šis interesantais, dažādām sajūtām bagātais mācību gads, kaut arī ir prasījis no mums daudz piepūles un enerģijas. Kā liecina pētījumi, nervu šūnas tomēr atjaunojas. Miers, prieks, laimes izjūta un gandarījums ir emocijas, kuru iespaidā tas notiek.

Mēs  visi  svinēsim Latvijas  Republikas  Neatkarības  atjaunošanas  32.dzimšanas  dienu, Māmiņas  dienu, Pēdējā  zvana svētkus, teiksim ikvienam paldies  Vecāku asamblejā. 9.un 11. un  12.klašu skolēni kārtos  eksāmenus. Sasparojamies! Mēs  visi turēsim īkšķus  un priecāsimies  par  Jūsu   sasniegumiem  eksāmenos.

Skolas  direktore Marija Micķeviča 

Aprīlis

Pavasaris ir laiks, kad dabā sākas atmoda, viss gatavojas izaugsmei , sāk zaļot. Pumpuri piebriest, plaukst un izplaukst… Pienāks laiks, kad zilas  un baltas  vizbulītes  klās  mūsu  mežus  un pļavas. Ak, un kāds burvīgs skaņu orķestris  dzirdams dabā . Un vai jau  pavasarīgajās  debesīs redzējāt  zosu kāsis…

Strauji mainās notikumi… No šā gada 1.aprīļa izglītības iestādēs vairs nebūs spēkā nosacījums par sejas masku nēsāšanu. Būs  arī  citi  valstī  noteiktie atvieglojumi. Svarīgi, lai  tie  patiešām  mūs paglābtu  no  Covid 19 saslimšanas.

Brīžiem man ir sajūta, ka šobrīd dzīvojam sāpīgi citādā pasaulē.

Šajā laikā mēs visi esam spiesti pārkārtoties. To, protams, nevar salīdzināt ar cilvēku dzīvēm, kuras traģiski un tieši ietekmējis karš Ukrainā. Tomēr, arī mēs nevaram atslābt un padoties. Tas ir mūsu spēkos – pieņemt atbildīgus lēmumus par turpmāko dzīvi, rūpēties par savu un tuvinieku drošību, skatīties uz priekšu un veidot savu dzīvi un nākotni. Lai varētu palīdzēt citiem, mums jābūt stipriem pašiem. "Mīli sev tuvāko, kā sevi pašu!" – aicinu  ikvienu apzināti uzņemties atbildību par savu pašsajūtu, veselību, emocijām, pārticību.

Esam  saņēmuši  priecīgu ziņu   no  Izglītības kvalitātes  valsts dienesta:  Krāslavas Varavīksnes vidusskolas  akreditācijas un iestādes vadītājas Marijas Micķevičas  profesionālās darbības novērtēšanas ekspertu komisijas ziņojumu .Skola  ir akreditēta  uz  6  gadiem . Paldies  pedagogi, skolēni  un vecāki!  Esam saņēmuši izglītības iestādes darbības, izglītības programmas īstenošanas un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības stiprās puses, kā  arī uzdevumus izglītības iestādes darbības, izglītības programmas īstenošanas un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības uzlabošanai.

Strādāsim arī  turpmāk visi  kopā  ar  degsmi!

 

Pateicībā, skolas  direktore   Marija 

MartS

Martā  gaiss smaržo savādāk, kārklu zaros sasēduši iepelēki, pūkaini pūpolēni  un siltākās dienās zīlītes dziesma nu skan pavisam citā tonī. Dabā ir sācies atmodas laiks! Vēl vakar smaidu  man uzbūra pirmais ieraudzītais pavasara taurenis. Saulītē  “ D’’ vitamīnu sāk  ķer  sniegpulkstenītes. Arī  pavasara  mānīgais  vējš  un  saulīte vilina  mūsu  skolēnus  vairāk  laika  pavadīt  svaigā  gaisā. Tā  vien gribas nomest biezās ziemas drēbes un doties pie dabas. 12.klašu  skolēni  pavasara  brīvdienās   kārtos   CE   angļu  un krievu valodā/kā svešvalodā. 1.-11.klašu skolēni  no  14.-18.martam  dosies pavasara brīvdienās.

Bet  šis  marts  ir  arī  sācies  ar   skaudriem  notikumiem: karu  Ukrainā .Ko varam darīt mēs šeit, Latvijā? Runāt ar bērniem par cilvēku uzskatiem, vēsturi,  materiāli atbalstīt tos, kam vissmagāk (ziedot.lv Ukrainai), vairāk kā jebkad mīlēt savu zemi Latviju ar labām domām un darbiem. Viss uz pasaules notikumu fona kļūst tik mazsvarīgs.

Daudzās ukraiņu ģimenēs dzīve jau šodien vairs nav kā vakar.

Atbalstām! Lūdzamies!

Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas   direktore   M. Micķeviča

Februāris

Laika  ritums ir  nežēlīgi  straujš.  Ar  domām  un  darbiem  esam februārī. Vispirms  jau  vissiltākos, vissirsnīgākos  sveicienus  sūtam  mūsu  skolas  absolventiem digitālajā  formātā! Šogad mēs tikties klātienē nevaram, bet varam atcerēties tos cilvēkus, kuri skolas pastāvēšanas laikā ir kļuvuši par skolas daļiņu. Aicinām noskatīties  veidoto video ar mūsu absolventu un skolas dzīves fotogrāfijām! Un , noskatoties šo video, Jūs  pasmaidīsiet un atcerēsities kādu jauku skolas gadu notikumu!

Skolas  dzīvē, darbībā   ir  jāiedzīvina grozījumi MK noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

3.un 6.klašu  skolēniem   februārī  notiks   Diagnosticējošie  darbi. Savukārt  finišam  tuvojas  12.klašu  skolēni, kurus  jau  martā  gaida  centralizētie  eksāmeni  angļu  valodā un  krievu  valodā  kā  svešvalodā. Arī  9.klases  savas  zināšanas  pārbaudīs  maijā. Un izglītības  kvalitātes  latiņa pieaugs. Esam  tam  gatavi  vai…?

Skolotāji   mācību procesā  īsteno  Skola2030  vadlīnijas. Mācāties  Jūs  ,skolēni, mācās  skolotāji. Skolotāji dara labāko viņiem šobrīd iespējamo. No sirds lepojos! Tomēr ne viss ir tik skaisti. Daudz  biežāk  skolotāji  runā  ar  skolēniem, kā  uzlabot  mācību sasniegumus. Un skolēni  daudz biežāk un vairāk apsolās to darīt. Arī  vecāki  ir  kopā  ar  saviem  bērniem. Vai  visi? Vai  katrs vecāks  pajautā  savam  bērnam : Kas  labs šodien ar tevi  ir  noticis? Un mums, tiem izglītotajiem, pie lielākas vai mazākas varas esošajiem, jāsaprot  un kopā ar  vecākiem ir jārīkojas ,lai  no izglītības vilciena neizbirtu kāds skolēns un bērns . Bet mēs katrs varam mācīties paskatīties uz to nedaudz savādāk. Šis laiks mums ir skolotājs un uz skolotāju nevajadzētu ne dusmoties, ne turēt naidu, tikai saprast, ko viņš mums grib iemācīt. Vajag darīt, bet darīt  tad visu tikai ar lielāko mīlestību un gaismu, uz kādu vien esi spējīgs tieši šobrīd.

Pateicībā  ,skolas  direktore    M. Micķeviča

Janvāris

Decembris - gada skaistākais laiks un burvīgākie svētki aizvadīti. Ziemassvētkos katrā no mums atmostas iekšējais bērns…  Kopā būšana ar saviem tuvākajiem un mīļākajiem. Prieka pilnas un dziļas sarunas, garda maltīte un daudz citu jauku tradīciju.

Un atkal esam iesoļojuši  janvārī. 5.janvārī skolas solos  tiekamies  visi.

Skola – mūsu otrās mājas, skolas kolektīvs – mūsu otrā ģimene. Radoša, atbalstoša un tiešām daudzpusīga ir mūsu lielā ģimene. Ļoti gribētos ,lai , skolēniem, katru dienu paveras jauni skati ar plašām iespējām. Tā var būt iespēja gūt jaunu pieredzi un prasmes, iespēja iepazīt jaunas personības, vai iespējas, kuras var būtiski ietekmēt jūsu turpmāko karjeru.  Tomēr mēs dažreiz, neapzinoties, ka tās pie durvīm klauvē tikai vienu reizi, tām neatbildam.

Nu jau gads ir pusē, un mūsu divpadsmitajiem nepieciešams  domāt par savas karjeras izvēlēm. Nepieciešams izvērtēt savas prasmes un saprast, kas tev ir nepieciešams, lai veiktu pareizo izvēli. Nav  un nebūs viegli.  Sasparosimies 9.un 12.klases skolēni VPD jeb CE   eksāmenu  kārtošanai. Kopā ar Jums  ir  jūsu  skolotāji  un atbalstītāji:  vecāki. Šobrīd sabiedrībā aktuāls ir jautājums par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai – izglītība, kas sekmē katra indivīda iespējas apgūt zināšanas, vērtības un prasmes, kas nepieciešamas līdzdalībai lēmumu pieņemšanā par individuālām vai kolektīvām darbībām vietējā un pasaules līmenī, lai uzlabotu dzīves kvalitāti patlaban, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzībām.

Avots: https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/iap2027_projekta_versija_apspriesana_160720201_2.pdf

Darīsim  kopā  ieplānotos   un varbūt  brīžiem  neieplānotos  darbus. “Dzīve ir kā ceļojums, kas jādzīvo, nevis problēma, kas jārisina.” Vinnijs Pūks


Lai laimīgs 2022.gada ceļojums!

 

Skolas  direktore Marija  Micķeviča

2022. m.g.

Decembris

Ir jau gandrīz pienācis  ilgi gaidītais laiks. Ziemassvētki ir jau aiz stūra. Arī 2022. gads nav tālu, bet tagad ir jākoncentrējas skolēniem uz pusgada liecībām un tad uz  lielajiem svētkiem. Ir jau jāsāk mācīties dzejoļi un jāsāk rakstīt vēstules Ziemassvētku  rūķim. Jāsāk rotāt māja un arī eglīte. Nedaudz skumji , ka mēs nevaram svinēt svētkus ar draugiem skolā. Bet galvenais ,lai mēs visi paliekam veseli un izbaudām svētkus ar ģimeni.

Gribas ieteikt vislabāko recepti Jaunajam 2022. gadam. Tātad darām tā:

Ņem 12 mēnešus, notīra tos pavisam tīrus no rūgtuma, skopuma, pedantisma, bailēm un sadala katru mēnesi 30 vai 31 daļās, tā, lai krājumu pietiek visam gadam. Tad katru dienu sadala šādi – 2/3 darba un 1/3 prieka un atpūtas, pēc tam pievieno 3 ēdamkarotes ar kaudzi optimismu, 1 tējkaroti tolerances, graudiņu smaida un šķipsniņu takta, un tad visu masu pārlej ar mīlestību. Pagatavoto grezno ar maziem uzmanības pušķīšiem un pasniedz ar gaišumu un mīlestību.

Lai tas miers, prieks ,mīlestība, veselība un svētība, ko dāvā Ziemassvētki ir ar Jums visu Jauno 2022.gadu!

Divpadsmit mēneši

Nu nākat, bērniņi, izstāstat,

 Ko divpadsmit mēnešus darīsat?

Jaungada mēnesi – saņemt skriesim,

 

 Meteņu mēnesī – ķekatās iesim,

 Sērsnu mēnesī – pavasari gaidīsim,

Sulu mēnesī – lēļojot ganos dzīsim,

Ziedu mēnesī – Jāņiem vaiņagus pīsim,

Siena mēnesī – sieniņu grābsim,

 

 Labības mēnesī – pļaujas vezumos kāpsim,

Rudens mēnesī – pēc riekstiem lodāsim,

 

 Veļu mēnesī – veļus godāsim,

 Salnas mēnesī – mežā pēc malkas steigsim,

 Ziemas mēnesī – ziemas saulgriežus sveiksim,

Tad atkal jaungadu saņemt skriesim

Un cauru gadu darbiņos iesim. /Rainis/ 

 

Skolas  direktore  M.Micķeviča

Novembris

Mēs varam akmeņus mest,

sūdzēties par tiem,

paklupt uz tiem,

kāpt tiem pāri

vai izmantot tos būvēšanai.

/Viljams Artūrs Vards/


Covid 19 krīze un ārkārtējā situācija ietekmē un ietekmēs ikvienu. Ir  jāpieņem, ka

tas ir lielu pārmaiņu laiks. Pasaule mainās – viss jau ir citādāk: darba ritms, komunikācija, cilvēku attiecības. Mums ,vecākiem, skolēniem un skolotājiem, elastīgi jāspēj piemēroties jaunajiem apstākļiem. Ir jāpieņem tos  un jādzīvo, jāstrādā, jāmācās tālāk. Vienlaikus rūpējamies par savu veselību un drošību. Šis ir laiks, kad svarīgi ne tikai par sevi parūpēties, bet arī atbalstīt citam citu. Kāds  nu  kuram  tai  brīdī tas atbalsts   ir  vajadzīgs.

Zinu, ka mūsu skolā novembris tiks pavadīts interesanti. Skolēni, skolotāji un pārējie skolas darbinieki pie krūtīm būs piesprauduši sarkanbaltsarkano lentīti, tādejādi radot patriotiskāku noskaņu un izrādot lepnumu par savu mazo, bet stipro valsti. Šogad Latvijas 103. gadadienu atzīmēsim viennozīmīgi arī tad ,ja  valstī  turpināsies  šī  ārkārtas situācija. Būsim draudzīgi un vienoti ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā. Dzīvosim ar domu, ka Latvija esam mēs katrs, ka mūsu darbs, mūsu uzvedība, mūsu sekmes veido mūsu valsts lielo kopainu un tas, cik tā būs skaista, vesela, stipra, gudra, ir atkarīgs arī no tā, ar kādu attieksmi mēs sākam katru savu dienu un kādu attieksmi turpinām savas dienas gaitas.

Skolas direktore                     M.Micķeviča

Oktobris

Skolotāji, uzsākot un turpinot šo  mācību gadu, gribu pateikt paldies par Jūsu atbildību! Pateicos par Jūsu radošo pieeju jaunu metožu un tehnoloģiju izmantošanā, par ikdienas komunikāciju ar audzēkņu vecākiem un milzīgo izturību, izglītojot bērnus izaicinājumiem bagātā laikā.

Paldies katram no Jums par darbu, ko ik dienas veicat bērnu personiskās izaugsmes veicināšanā, sniedzot arvien jaunas zināšanas un motivējot sasniegt izvirzītos mērķus! Jūsu personības lielums ir tas, kas atspoguļosies jūsu audzēkņos. Ar savu devumu Jūs veidojat zināšanās balstītu sabiedrību, kas stiprina mūsu Krāslavas  pilsētu un valsti kopumā.

Paldies skolas  tehniskajiem  darbiniekiem par  tīru  un sakoptu  vidi skolā  un skolas  pagalmā! 

Katrs   no  Jums  ir  unikāls, katrs  no  Jums ir pelnījis  savu  nomināciju! Bet  vienu  gan  es  gribu  teikt ,ka mani un mūsu pedagogi  nemāca tikai savu  priekšmetu, bet ikvienu bērnu. Kāds pedagogs ir  pasaules izzinātājs, kādam piemīt tēlains skatiens, kāds  ir  daudzpusīgāks, ar veiklākām  rociņām, kāda  priekšā  visi  skaitļi  ģībst, kāds  pārvalda vairākas svešvalodas, kāds  ir  bezgala  atraktīvs,  kāds  visu  laiku  muzicē ,kāds  smaida, kādi  atrodas  mūžīgā  bērnībā, bet vēl  kādi  citi ir  ļoti  lieli  darba  rūķi ….Tādi nu mēs  esam  dārgumi  manā skolā.

Dārgumi ir kaut kas īpašs. Katram cilvēkam ir savi dārgumi. Tie var būt nauda, rotas, mājas un mašīnas, taču mūžsenais jautājums, kas vispār ir patiesi dārgumi? Dārgumi nav tikai mantiskas vērtības, tās ir arī cilvēka labās īpašības, paveiktie darbi un laba sirds.    

Sveicam  ar  IZM Pateicības  rakstu :

 Mariannu  Rukmani - par skolēnu veiksmīgu motivēšanu matemātikas radošo spēju attīstīšanā ;

Sveicam  ar  IZM Atzinības  rakstu :

      Valentīnu  Purpišu  - par skolēnu radošo prasmju  attīstīšanu  un dalību valsts nozīmes konkursos;

Sveicam  ar  Krāslavas   novada  pašvaldības  Atzinības  rakstu:

 Ritu  Kamolu  -  par radošu  un inovatīvu darbību  mācību procesa organizēšanā ;

 Olgu Grundāni - par radošu  un mērķtiecīgu  pedagoģisko darbu  vispārējā  izglītībā;

 Natālijai Kirkiļevičai  -  par radošu  un inovatīvu darbību  mācību   procesa organizēšanā;

Vijai Kavševičai   - par  atbildīgu un godprātīgu attieksmi veicot  darba pienākumus;

Ivetai Putānei -  par radošu  un mērķtiecīgu  pedagoģisko darbu  vispārējā  izglītībā ; 

Irinu  Gončarovu  - par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu radošo spēju attīstīšanā un pilsoniskajā audzināšanā;

Jevai Bojarčuku - par godprātīgu un atbildīgu mācību un audzināšanas darba veikšanu.

 

Sveicam  ar  Krāslavas  novada  Izglītības  pārvaldes  Atzinības  rakstu:

Kristīni Milaševiču  - par  veiksmīgu sadarbību ar   skolēnu vecākiem;

Ludmilu Marinenko  - par profesionālu un radošu pedagoga darbu

Sveicam  ar  Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  Tencinājuma  rakstu:

Viktoriju  Izranovu , Raimondu  Milaševiču  -par  godprātīgu  savu  pienākumu  veikšanu.

Sveicam  ar  N. Rancāna  balvas  piešķiršanu Latgales  izcilākajiem pedagogiem  sudraba   saktas  piešķiršanu Dmitrijam  Silovam,

Atzinības  raksta  pasniegšanu Valentīnai   Purpišai  par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju attālināto mācību laikā; Pateicības  rakstu  par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju attālināto mācību laikā Irinai  Gončarovai  un  Jevģēnijai  Sergejenko.

Paldies   tiem, kas   atbalsta  manus un mūsu  darbiniekus ! Lūk ,apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA “,kas   ir apdrošināšanas tirgus līderis Baltijas valstīs, kas piedāvā plašu nedzīvības  apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. BTA raksturo inovācijas, efektivitāte un profesionāla komanda. BTA vērtības ir pieejamība, cilvēcība, uzticamība.

Paldies  LSK   Krāslavas, Aglonas  un Dagdas   komitejai!

Pateicībā,   skolas  direktore Marija  Micķeviča

Septembris 

Lai  sakrātā  saules  gaisma

Man palīdz ik dienu, ik brīdi,

No iesāktā  nenovērsties

Un vienmēr  teikt  možu :’’ Labrīt!’’

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī skolēni un darbinieki  nodos  siekalu testu. Covid-19 tests nav jāveic skolēniem ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas (180 dienas) sertifikātu.

1.septembrī ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda  papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā  viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.  

Rakstot  septembra  sleju aicinu  ikvienu ar  labiem  darbiem  un domām  veidot  Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  tēlu. Veidošana  un  piedalīšanās, manuprāt,  var būt tik dažāda - apmeklēt skolas pasākumus, ieteikt skolu citiem, pavadīt skolēnus pārgājienā, neizplatīt baumas par skolu, atbalstīt un izrādīt pateicību skolotājam un, protams, sekot līdzi tam, kas notiek skolā. Neviens uzskaitījums nebūs galīgs, bet vērtīgs ir ikviena skolas cilvēka - skolēna, vecāka, pedagoga, tehniskā darbinieka, absolventa un skolas drauga - pienesums. 

Vasaras  siltās un karstās  dienas ir pagājušas paralēli  vaļaspriekiem  prātojot  arī  par to, kā  un ko plānot  2021./22.m.g. Lai tas  būtu  citādāks, laikmetīgāks un  daudzveidīgāks. Prieks par  mūsu  19  pirmklasniekiem, kurus pa  Zinību  līkločiem  vedīs  skolotāja  Daina Strupiša. Priecē  mūsu  29   desmitās  klases  skolēni, kas turpinās  savu  iesākto Zinību  ceļu  šķetināt ar  klases audzinātājām   Alīnu  Lukšu un Ilonu Solimu.  Saules enerģiju  sasmēlušies  un spārnotu ideju  pilni  darbā  atgriežušies  visi  mūsu skolas skolotāji. Skumji, ka  savas  ķīmijas  skolotājas  gaitas  izbeidz  Lilija  Jasinska un  direktores  vietniece  audzināšanas  darbā  un bioloģijas  skolotāja  Jeva  Bojarčuka . Taču skolotāja Jeva  Bojarčuka strādās  ar skolēniem, lai  sagatavotu tos  olimpiādēm, konkursiem. Ar  2021.gada 1.septembri  par  bioloģijas  un dabaszinību skolotāju strādās skolotāja  Everita  Ungure  ,ķīmijas skolotāju   Aina  Skoromko, speciālo  pedagogu  Alla  Stavro, mājturību  un dizaina tehnoloģijas  zēniem  mācīs  skolotājs  Aivars Vagalis. Direktores  vietnieces  audzināšanas  darbā pienākumus  turpinās  veikt  Irina  Gončarova. Kuplo  latviešu  valodas  skolotāju saimi  papildinās skolotāja Agita Gureviča. Skolā  strādās  asistents  Nataļja Raubiško, kas  nodrošinās   atbalstu  bērnam ar  speciālajām vajadzībām. Viennozīmīgi  skolotājiem  līdz  ar  skolēniem   būs daudz jāizglītojas, lai  ieviestu kompetenču  satura projektu  skolā 1.,2.,4.,5.,7.,8.,10.,11.klasēs.

Turpināsim ar skolēniem saprast un diskutēt par  savām  vēlmēm  un vērtībām. Tiešo  akcentu  lieku  uz  valodu  stundām/literatūru ,jo daudzas  lietas  savā  dzīvē un sevī var  izprast tieši  caur  sarunām. Mēs  varam runāt, aprunāt grāmatu  varoņus, kritizēt, slavēt. Taču  ar  visām  šīm  sarunām  domājam par sevi  un citiem  līdzās. Dzīvē  nenotiek  viss tik  glancēti  kā  slavenās  filmās. Dzīve  arī  nav  taisna  līnija. Centīsimies  ar  darbu, sadarbībā  ar  vecākiem, skolēniem  un saviem  kolēģiem   sasniegt  savas  izvirzītās  mācību  gada  prioritātes. Ja demogrāfiskās tendences valstī nav mūsu ietekmē, tad kvalitatīvas izglītības nodrošināšana un prasīšana ir mūsu kā skolotāju, vecāku un skolēnu atbildība.

Jaunā mācību gada prioritātes ir turpināt kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu, droša mācību procesa organizēšana, lai pēc iespējas ilgāk varētu mācīties klātienē, un tajā būtiska loma būs skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbībai.  Mūsu izaicinājums ir spēt mainīties, pieņemt jaunus risinājumus, un sadarbojoties mēs savu darbu padarīsim godam. Galvenais uzdevums ir nodrošināt skolēniem kvalitatīvu izglītību, kas ir katra pedagoga, katras ģimenes un pašvaldības kopīgais pienākums. Ļoti svarīga ir sadarbība ar kolēģiem, un tas ir jaunās mācīšanas metodes pamatprincips, tāpat pedagogiem jārūpējas par savu izaugsmi, un būtiska ir spēja rast radošu pieeju jebkurā situācijā. Un es  ticu, ka  mūsu pedagogi spēs rast psiholoģisku atbalstam skolēniem, veidojot labvēlīgu psihoemocionālo vidi mācību iestādē.

Esmu pateicīga ikvienai ģimenei, kas ir izrādījusi uzticību  mūsu skolai Krāslavā, sūtot savus bērnus šeit! Skola var pastāvēt tikai tur, kur šī uzticība ir!


Pateicībā, skolas   direktore  Marija  Micķeviča

Jūnijs

Cilvēka laime ir viņa paša rokās. Savāda līdzība. Dievs radījis cilvēku, un palicis pāri māla pikucis. "Ko lai es vēl radu? "viņš jautājis. "Radi man laimi", cilvēks atbildējis. Dievs padomājis, padomājis un ielicis šo māla pikuci cilvēkam rokās. Viss atkarīgs no mums pašiem, un galvenais ir nenogurstoši sevi pilnveidot. Aksels Munte

Sveicam  skolēnus, skolotājus, vecākus  un tehniskos darbiniekus  ar 2020./21.m.g. noslēgumu!

Paldies par  šī  gada  veikumu  visās  izglītības un audzināšanas darba jomās!

Paldies  Krāslavas  novada pašvaldībai  par atbalstu!

Lai vasaras saulīte  palīdz ikvienam atjaunot  spēkus  turpmākajam  darba cēlienam! 

 

Krāslavas  Varavīksnes vidusskolas  vārdā  skolas  direktore   M.Micķeviča

MAIJS

Mācību un attālinātais  mācību  gads   strauji  tuvojas  beigām. Es gribētu  teikt aizsteidzies “vēja spārniem”. Gribu  uzdot  jautājumu  Jums: “Vai arī Jums laiks skrien tik ātri “?  Manuprāt, skaidrojums tam ir 21. gadsimta steiga. Vai mēs vēl protam un vēlamies apstāties, aprunāties, atcerēties. Tā  gribas teikt :’’ Piestāj  draugs!   Paveries  apkārt  ,ko  redzi.” Nu tad  ļausimies šai apstāšanās  pieturai  vasarā.

Maijs  ir  īpašs svētku  mēnesis: 1.maijā visā Latvijā (un daudzviet citur pasaulē) atzīmē Darba svētkus,  4.maijā klāsim baltus galdautus, lai svinētu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, 9.maijā pacelsim Eiropas karogus,  sveiksim visas māmiņas,15.maijā  svinēsim  Starptautisko  ģimenes dienu. Lai katri no šiem svētkiem nes prieku un pozitīvas domas mums visiem!

Mūžīgo vērtību turēšana godā, ieaudzināšana ir viens no ģimenes  un skolas lielajiem uzdevumiem.

Celies,  draugs , rītā agri,

No  saulītes   spēku  smelties,

Lai  ik  solī  - Laimītes Tev

Kā  rasas  pērlītes  sabirst!

Celies , draugs , prieka  pilns  ,

Savas  dienas  gaitās  ej;

Veiksmes  ceļi  atklāsies,

Kuros  gandarījums  tiks!

Celies , draugs,   rītā   agri,

Mīļumā -   darbus  dari;

Viss  padosies  ,izdosies  Tev,

Starosi    tu  optimismā!

S. Sīle

Paldies  ikvienai  klasei, ikvienam klases  audzinātājam, kas izgaismoja  skolas  vērtības!

Lai  arī  9.klase  šogad  kārtoja   tikai  diagnosticējošos  darbus  mazākumtautību  latviešu valodā  un   matemātikā  ,daži  kārtos  eksāmenu  latviešu  valodā, taču  arī  viņi  ir  sava turpmākā  ceļa  izvēlē. Viennozīmīgi  mēs,pedagogi,  esam  Jūs  iepazinuši un  mēs  Jūs  gaidīsim  10.klases  solā.

 Maijā  savus  pirmos  dzīves  eksāmenus  kārtos  mūsu  skolas 12.klases   22  atraktīvi un  zinātkāri  jaunieši. Veiksmi  Jums!  Debesīs nav tāfeles, kur būtu rakstīts, ko tu vari vai nevari sasniegt šajā dzīvē. Nav nekā tāda, kas tevi ierobežotu. Vienīgais, kas tevi var ierobežot, esi Tu pats. Tu pats radi rītdienu, savu nākotni. Tu pats un neviens cits. Neviens cits nelemj tavā vietā - tu neesi nolemts. Tava dzīve pieder tev pašam, tu pats to vari pārvaldīt un vadīt, kā vien vēlies. Nav nekā tāda, ko tu nevarētu sasniegt. Ir tikai jāvēlas.

Un ,protams, maija  noslēgumā teiksim” Paldies!’’ mūsu skolas čaklajiem skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem, kas spodrināja  skolas  tēlu.

Skolas  direktore    M. Micķeviča


APRĪLIS

Klāt  aprīlis  ar saules spožumu, plaukstošām vizbulītēm un   pirmo cīruļu balsīm. Klāt arī  Lieldienas. Mūsu skolas  skolēni  ar skolotāju  M. Borodinu -Ignatoviču izveidojuši izglītojošu  raidījumu. Noteikti noskatīties vērts!

Nu jau  otro  gadu  dzīvojam  pandēmijas apstākļos. Arī  izglītību  pandēmija ir stipri mainījusi. Dažam labam skolēnam  attālinātās  mācības(AM) ir attīstījušas  spēju patstāvīgi mācīties. Skolotāji  ir  apguvuši  jaunas tehnoloģijas, meklējuši  un meklē  arvien jaunus risinājumus, lai  skolēni apgūtu  mācību saturu. Īpaši  jaunāko  klašu  skolēnu vecāki  ir  pilnveidojuši savas  digitālās  prasmes. Bet  ,manuprāt, pildot  mājas darbus  un testus, skolēniem  nav vairs  jācenšas  kaut ko atcerēties, pietiek, ja  zina ,kur meklēt vai kam  pajautāt  atbildes. Mēs esam  nobažījušies vai tam  nebūs sekas nākotnē un robi .  Daudz , protams, atkarīgs  no  katra  paša skolēna ,no tā  cik un kā mācās. Noteikti  martā, saņemot  2.semestra  starpvērtējuma  rezultātus ,daudzi skolēni  jūtās apbēdināti. Lai kaut ko  apgūtu, ko māca, ir jāmācās,  jādara un jāpārslēdz sava  uzmanība  no mobilā telefona  uz to, ko saka skolotājs.  9.klases  skolēni  aprīlī  kārtos  monitoringa  darbus. Aicinu  mūsu 12.a klases skolēnus  sasparoties un maksimāli  pielāgoties  šiem  AM procesa apstākļiem. Jūs  esat gandrīz pieauguši  cilvēki, jums  jāmāk sevi kontrolēt  un jāmāk  pašiem  mācīties. Šeit  skolā  ir  mūsu  jaukie skolotāji un  klases audzinātāja  Marianna  Rukmane. Bet 2021.gada   augustā jūs  būsiet studenti  un tur būs pašiem viss  jāizdara un neviens  tā īsti pakaļ neskraidīs. Bet varbūt es maldos? ”Izglītībai  ir  liela nozīme, palīdzot  cilvēkiem  izkļūt  no nabadzības. Un pandēmiju  izglītība ir smagi skārusi  ’’,tā raksta  Marta  Favara   ekonomiste  un vadošā  pētniece organizācijā ’’young lives ’’.

Itāļu  rakstnieks, fizikas zinātņu doktors P. Džordāno   savā grāmatā ’’Sērgas laikā’’  raksta: Neviens  nevar  īsti  būt  uzdevuma augstumos, ja uzdevums  ir absolūti jauns. Un tādos apstākļos, kādus pašlaik piedzīvojam, reakcijas   mēdz būt visdažādākās: dusmas, panika, vienaldzība, cinisms, neticība. Pietiktu  paturēt  prātā, ka tagad jābūt mazliet piesardzīgākiem nekā parasti, arī līdzjūtīgākiem un iecietīgākiem .’’Jā, situācija ir jauna, bet  svarīgi ’’iemācīt  mums skaitīt  mūsu dienas tā, lai mēs tām  piešķirtu vērtību. Dabūt gudru sirdi. Nepieļaut  ,ka visas šīs  ciešanas izrādās  veltīgas.’’ Bezšaubām  tiekoties  klātienē, darbojas  pavisam  citi  smadzeņu  centri, nekā runājot  virtuāli. Izzūd  arī acu  kontakts, ja nav  kameras. Virtuālā kontaktēšanās  arī nogurdina vairāk . Bet skolotājs ir un vada mācību procesu. Un  bērns  mācās.

AM laikā  mēs  sākām   maz kustēties, iziet svaigā  gaisā. Centīsimies to darīt  tagad, kad  iestāsies  silts laiks.  Netērē laiku, mēģinot  noķert  taureņus. Kop savu dārzu (tiešā un pārnestā  nozīmē) un tie atlidos paši.

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,

Glabāsim Lieldienu prieku arvien,

Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.

Lieldienu saule lai atspīd arvien.

Priecīgas  Lieldienas  un pavasarīgu  noskaņojumu!

 

Skolas direktore       M.Micķeviča

MARTS

Februāris ir aizsteidzies  ar  saviem  stindzinošajiem saliem. Klāt  marts ,kad  dabā kļūst  jūtams pavasaris. Dienas stiepsies  garumā un arī saulīte  noteikti pie debess juma  būs redzama biežāk  un spīdot  tai  siltāk ,pamazām dils sniega sega, dzirdēsim  putnu čivināšanu un pirmās pavasara dziesmas.

Šobrīd skolas sienas nepiepilda skolēnu un skolotāju radītā burzma. Nav  nebeidzamās kņadas un rosības. Mūsu skola,  kas  bija tik dzīva ,jo visur dziedāja, dejoja, spēlēja teātri, improvizēja un plānoja jaunas aktivitātes ,pašlaik kā  daudzas  citas  skolas  Latvijā un Eiropā ir  bez  rosības. 

Februārī   ieilgusī attālinātā mācīšanās mūs, skolotājos , rada pārdomas, vai netiek zaudēta zināšanu un izglītības kvalitāte. Mūs  priecē nedaudz  ,ka ir  atsākušās  konsultācijas  skolēniem klātienē. Februārī mūsu  11.-12.klašu  skolēni  aizstāvējuši  godam  savus  pētījumus  un  zinātniski  pētnieciskos  darbus. Veiksmi  viņiem  Latgales skolēnu  reģionālajā  zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Veiksmīga  bija skolēnu  dalība  starpnovadu 10.-12.klašu matemātikas  olimpiādē. Gūta  uzvara  ķīmijas olimpiādē. Dāniels  Pavlovičs (sk.L.Marinenko) pārstāvēs  skolas  un novada godu  Valsts  matemātikas  olimpiādē. Turpinām  sūtīt  tik daudz  vēstuļu  un informācijas  e-pastos, sarunāties  viens ar otru  Google  meet  platformā . Skolā  notiek  diagnosticējošie darbi  3.un 6.klasēm. Mācību stundas notiek  vismaz  50 % tiešsaistē . Es  arī pieslēdzos  šīm stundām. Un redzu: kamēr vieni stundās ceļ roku, kad kaut ko nesaprot, bet citi cieņpilni skatās un… klusiņām turpina dzīvot neziņā  un nekā  nedarīšanas  periodā . Skolotāju  darba  slodze  ir  dubultā. Skolas tehniskais  personāls  klusām  pārvietojas  pa skolas ēku.  Virtuves saimnieces  alkst  gatavot  pusdienas, bet pašlaik    vajag  tik  reizi  mēnesī  sapakot   pārtikas  pakas. Mēs visi: skolēni, skolotāji, vecāki  ,esam   tie, kas  veido mūsu skolas  dzīvi. Mēs  meklējam  ieceres, idejas un atrodam  kā  un  ar  ko tās  īstenot  un darām. Skolā  ir  tapis  labo  darbu stūrītis, noticis  Talantu šovs  un ttl..  Klases  audzinātāji  noteikti  pārrunā  ar  skolēniem  kādu jaunu  ideju  un domu  īstenošanai .

Brīžiem  dzīve  kļūst  tik sarežģīta, komplicēta, neparedzama ,bet  mums ir jāatrod laiks arī skaistiem brīžiem savā dzīvē un vienam ar otru. Atteiksimies no cilvēkiem, kas mūs vaino, pieķersimies tiem, kas mums uzticas, kas mūs atbalsta, ar kuriem kopā sajūtamies spēcināti!

Novēlu pacietību attālinātā mācību procesa laikā skolēniem, skolotājiem, vecākiem!

Ar  mīlestību un cerībā   drīz  tikties skolas sienās  skolas  direktore 


Marija  Micķeviča

FEBRUĀRIS

Neierasti  klusi skolas sienās  notiek online  gatavošanās  tradicionālajam  Absolventu  tikšanās  vakaram  februārī.

Līdz 8.februārim arī  mūsu  1.-4.klases skolēni mācās attālināti. Apsvērām iespējas ar skolotājiem organizēt tiešraides stundas, vienojāmies par konsultāciju iespējām pa tālruni, daži WhatsApp grupas zvanā / platformā Google meet. Lēmām par individuālā atbalsta formām(iesaistot palīgā atbalsta personālu), sadarbību ar vecākiem, izmantojot skolotāju pavasara pieredzi. Ceram, ka skolas radītā atbalsta sistēma ģimenēm ļaus izturēt šo pārmaiņu laiku.

Februārī  turpinās   olimpiāžu  maratons. Prieks, ka janvāra nogalē  9.klases skolniece Karīna Čursina pārstāvēja  Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolu  un novadu   Valsts  bioloģijas  olimpiādē. Paldies  par  milzīgo darbu Karīnai un viņas  skolotājai  Jevai  Bojarčukai!

 Online  formātā  notiek  skolas  ārpusstundu  pasākumi.

Pedagogu  uzmanība ir  koncentrēta uz to  ,kā attālinātā mācību procesā nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Ir ļoti  svarīgs arī   tehnoloģiskais aprīkojums , lai nodrošinātu, ka attālināts mācību process varētu notikt. Protams  arī  skolēnu un skolotāju digitālā kompetence, lai tehnoloģiju iespējas kalpotu  zināšanu nodrošināšanai un zināšanu novērtēšanai. Attālinātajās mācības liels uzsvars tiek likts uz lasīšanu. Vai bērniem/skolēniem ir labā līmenī lasītprasme un lasītā teksta izpratne? Jo lasīt un saprast to, ko izlasījis, nav viens un tas pats .

Janvārī  man bija iespēja  pieslēgties  daudzu skolotāju vadītajām tiešsaistes stundām. Patiesi  priecē, ka skolēni  darbojas  ar ieslēgtu  kameru, mikrofonu. Ir  taču  ļoti svarīgi, lai skolotājs un visi klasesbiedri redzētu cits citu kopīgas nodarbības laikā. Paldies  vecāki, ka  Jūs  atbalstāt  savu bērnu  mācību procesu!

Arī  februārī  aicinu ikvienu  skolēnu būt par  gaismas  nesēju: labu darbu un jaunu mācību sasniegumu īstenotāju.  Un nevajag sākt ar lieliem, nesasniedzamiem mērķiem .Vajag  vienkārši piecelties un teikt :’’Esmu gatavs mācībām!  Ar ko man sākt? ’’, un panākumi  sekos.

 Mēs  sastopamies arī  ar  problēmu, ka   ne visi  skolēni ir   gatavi  ilgstoši nosēdēt pie ekrāna, būtu gana patstāvīgi un pietiekami motivēti. Klātienes stundā arī  mazāk motivētam skolēnam sanāk  vairāk mācīties, jo  skolotājs stāv aiz muguras . Bet pie ekrāna ir tik vienkārši pārslēgties uz citu logu, kur var darīt jebko citu. Un būt it kā klāt,bet  gala rezultāts  negatīvs.  Bez tehniskā nodrošinājuma, kas ir svarīgs nosacījums attālināto mācību efektīvai norisei  ir vajadzīgs  “sociālais” nodrošinājums. Jo, lai mācītos, vajag kaut vai mieru mājās.


 Lai būtu pilnīgi pārliecināts par mācību darba organizāciju attālinātas mācīšanās laikā, aicinu vēlreiz iepazīties ar  kārtību e-klasē un skolas mājas lapas sadaļā https://www.varaviksne.lv/skola/att%C4%81lin%C4%81t%C4%81s-m%C4%81c%C4%ABbas.

Nekautrējies un lūdz palīdzību klasesbiedriem  un skolotājiem! Apjoms, lielā informācijas plūsma, kurā skolēnam pašam  jāorientējas, termiņos iesniegts darbs uzliek milzu atbildību un izaicinājumus. Bet mums  kopā  izdosies!

Skolas direktore  Marija  Micķeviča 


JANVĀRIS

Ar salūtu savā  sirdī un laba vēlējumiem ir iesācies 2021.gads. Kāds to sagaida apņēmības pilns piepildīt iepriekšējos gados sev dotos pārmaiņu solījumus, cits pārdomās par aizgājušo gadu… Mans paldies Jums katram - par Jūsu paveiktajiem darbiem !

Īpaši  aicinu  mūsu  9.un 12.klašu  skolēnus! Jūs  esat  sava  turpmākā  dzīves ceļa  krustcelēs. Diena ir tik gara, cik viņa ir, taču viss ir par to, kā tu izmanto šīs 24 stundas. Tas nozīmē, ka atsakoties no sev ne tik svarīgām lietām, varēsi vairāk pievērsties sev patiešām nozīmīgām:  un tās  ir  mācības. Padomā  arī  tu par to!

Kas cilvēkam liek kāpt augstākajās virsotnēs? Kas tas ir par spēku? Ieskatieties Ginesa rekordu grāmatā! Bezgala sasniegumu. Tā ir pašmotivācija. Tu nevari tikai tad, kad negribi! Kad gribi, tad vari!  Pozitīvo pārmaiņu spēks rodas kopā ar atbildību! Un mēs  ticam uz  Jums, mūsu skolēni!

Kādreiz bija ierasts, ka nama durvis netiek slēgtas vai arī atslēga atrodas zem akmens mājas priekšā. Atslēga zem akmens stāsta ne tikai par mājas saimnieku, kas to tur nolicis, bet arī  par cilvēkiem ap mums – cilvēkiem, kam uzticamies.  Ir taču  tik labi, ja varam paļauties un uzticēties viens otram un sajust- mēs esam starp savējiem. Un tā  ir  liela  vērtība!

Lai  Jaunais  gads  piedāvā  jaunas, pozitīvas iespējas! It īpaši veselību mūsu pedagogiem, mūsu skolēniem  un  mūsu vecākiem. “Veselība ir lielākais dzīves honorārs,” teicis 19. gadsimta franču dzejnieks Žans Pjērs Beranžē.

Lai  mums katram ir jaunā 2021. gada apņemšanās….! Lai ir daudz lielāku un mazāku  sasniegumu – ģimenē un  darbā. Lai mums kopā Latvijā, Krāslavas novadā un Krāslavas Varavīksnes vidusskolā veicas!

Skolas  direktore   M. Micķeviča

DECEMBRIS

Decembris jau klāt…..

 Mums  skolā skolēniem un  pedagogiem  saspringts  laiks. Testu laiks un skolēnu  zināšanu  izvērtēšanas  laiks. Pirmais skolas semestris jau  būs aiz muguras.Tuvojas Ziemassvētki. Taču  šogad  mūsu  skolā  tie  būs  bez  JAK  spēles  un  vilinošās  Jaungada  pasakas. Covid  19  ir  ieviesis  jaunas  normas  un tās  ir  ļoti  jācenšas  ievērot.  Ziemassvētki ir viena no ievērojamākajām gada dienām, jo svētkos satiekas visa ģimene un visi ir laimīgi. Bērniem Ziemassvētki ir īpaši galvenokārt ’’ ieviesto’’ tradīciju dēļ – dāvināšanas prieks, Ziemassvētku vecīša kults u.tml. Kādi  Ziemassvētki  būs  šogad?  Tad  jau  redzēs.   Kā enerģijas un spēku uzņemšanas avots skolēniem  ir Ziemassvētku brīvdienas.

Bet  mums  pieaugušajiem  tas  ir  domu  un pārdomu laiks.

Saka jau, ka Ziemassvētku laiks esot mīlestības, pārdomu un piedošanas laiks. Lampiņu spožums un sveču siltums sildīs  mūsu ikdienas nogurdinātās sirdis . Lēnām jau varam sākt izdarīt secinājumus par to, kā ir gājis un kā gribētos pavadīt nākamo gadu…Vai arī tev ir kaut kas, ko pārdomāt? Varbūt turpat blakus  tev ir kāds, kuram tīši vai netīši esi nodarījis pāri… Varbūt tava rīcība kādu reizi nav bijusi tik laba, kā vajadzētu? Šis laiks taču ir tik jauks, jo varam viens otram dāvināt smaidu un ne tikai mantiskas dāvanas! Aicinu  ikvienu apstāties  uz brīdi, ievilkt elpu un pasmaidīt! Patiesībā jau ir mazliet jocīgi darīt labas lietas tikai Ziemassvētku laikā, bet varbūt tomēr tas iedvesmos kaut ko paņemt līdzi arī pelēkās ikdienas iekrāsošanai nākamajā gadā.   Katru  gadu  mēs  saņemam  ļoti jaukas apsveikuma kartiņas. Un cik daudz  jauku  novēlējumu.  Arī  es  ,pirms  rakstot  savu   decembra  sleju, pārlūkoju un palasīju  novēlējumus. Jā ,domām ir liels spēks, tāpēc domāsim labas domas! Brīnumi notiek.

Gaišus, skaistus, baltus jums visiem Ziemassvētkus! Lai sapņi un mazie svētku brīnumi piepildās!

Skolas   direktore 

NOVEMBRIS.

Labdien visiem skolēniem ,vecākiem  un pedagogiem  novembrī!

Man ir  patiesi  skumji, ka oktobris  mūsu  skolā  ienāca  ar  neplānotām  Covid  -19  saslimšanām un tas  turpinās, iesākoties  ar  attālinātajām  mācībām  7.-12.klasēm, kas  notiek arī   visā  Latvijā.  Paldies skolēni, vecāki, pedagogi ,pašvaldība par  atbalstu un sapratni!  Mums  ar  lielu  nopietnību  jāievēro arī  turpmāk distancēšanās, personīgā  higiēna, jāseko  savam  veselības  stāvoklim, jāierobežo  pulcēšanās  ,jānēsā  sejas maskas ,jāseko   valsts un  Krāslavas novada noteiktajiem  epidemioģiskajiem  ieteikumiem.   Mums  vadībai  un pedagogiem  rūp  katra mūsu  skolēna  izaugsme. Tāpēc  informējiet  skolēni, vecāki  par  savām  vajadzībām,  lai  mēs, skolas  pedagoģiskais  kolektīvs, spētu  sniegt  papildus  palīdzību ,kā  arī  risinātu  sociāla  un  psiholoģiska  rakstura  problēmas.

Attālināto mācību procesa laikā notiks arī  ieskaites  un pārbaudes darbi. Par ieskaites vai pārbaudes darbu norises laiku skolēnus informēs skolotājs. Bet  varbūt  arī  izmaiņas grafikā, ja  redz  ka  skolotājs  īsti  nav  apguvis mācību vielu.

Īpaši  9.un 12.klasēs  skolotāji  izmantos  daudz  vairāk  tiešsaistes  stundu. Pašlaik  skolas  administrācija  veic  pedagogu  aptauju   ar  mērķi uzzināt  kādas  digitālās  platformas   skolotāji  izmanto  mācību procesā.

Novembrī  svinam Latvijas  valsts  dzimšanas  dienu. Ikvienam novēlu  cienīt savu valsti, valodu, kultūru. Labu veselību, un vienmēr tiekties uz saviem sapņiem, mērķiem, jo, tikai tiecoties un sasniedzot savus sapņus, cilvēks kļūst laimīgs, piepildīts. Ja mūsu Krāslavas novadā  būs daudz laimīgu, darbīgu ,neatlaidīgu cilvēku, arī Latvijā  situācija tikai uzlabosies.

 Īpaši  aicinu  9.un 12.klašu  skolēnus ,kā  arī  ikvienu  skolēnu  neatkarīgi  no  viņa  klases, izvērtēt  savus  mācību  sasniegumus un neapstāties  uz sasniegtā. Mēs  dzīvojam straujā  pārmaiņu  laikā un  mēs  nespējam  prognozēt  nākotni. Bet  es domāju, ka  šādi  atslēgas  vārdi: pozitīva attieksme, gribasspēks,  organizēšana, atbildība viennozīmīgi  der  katram jaunietim. Mūsu  skolas  pedagogi  inventarizē  savu  pieredzi, cenšas  attīstīt   skolēnos  ieradumus  pētīt, eksperimentēt, mēģināt darīt un nebaidīties  kļūdīties. Tieši  tagad  ir  ļoti  svarīgi  pedagogam  sadarboties vienam  ar  otru online  formā , lai  skolā  varētu  veiksmīgāk  nodrošināt  mācību procesu. Ļausimies biežāk  improvizācijai un iespējams tā  radīsies risinājumi! Tikai  darot  visi  kopā, mēs  varam pārvarēt  grūtības un pārmaiņas.  Ne  viss  var  izdoties  uzreiz, bet  skolai ir  kopīgs  mērķis, uz ko  mēs  tiecamies: lai  skolēns  varētu  mācīties  drošā  vidē, būtu  lietpratējs. Veidosim  mūsu skolu pievilcīgu  mūsu  skolēniem!   Aicinām  vecākus uzticēties  savam  bērnam, mūsu pedagogiem  un mūsu skolai!

Skolas  direktore   M.Micķeviča

oktobris.

Oktobrī svinam skaistus svētkus : Skolotāju dienu .Skolotājs ir tas, kurš palīdz bērnam mācīties, nevis māca tikai  priekšmetu.

Savus  skolotājus  vēlos  sveikt  ar   Maijas Laukmanes vārdiem:

„Jā, kas esmu? Esmu dvēsele. Un gribu mirdzēt. Gribu uzticēties gaismai, gribu to atrast.

Gribu nestaigāt pēc gaismas vienīgi izsalkusi, kad varu to atrast, radīt, kopt un visu savu ātrās dzīvošanas laiku klāt vienu pavediena galu pie otra, nākamo pāri iepriekšējam tā, lai izskatās jēdzīgi. Tā, lai pinums mirdz.

Tā, lai mūžam pinamā bize pilna ne tikai ar pragmatisma klāt piemestiem pavedieniem, bet ar jāņtārpiņu gaismu, ar izgaistošas mūzikas skaņām, ar balsīm, atbalsīm, zvaigžņu gaismu, jūras šalkoņu un sajūtām, kādas rodas, otru no sirds noglāstot. Noglāstot, nevis atgrūžot. Kādu, kurš blakus.”

Lai Jums izdodas radīt šīs sajūtas savā ikdienā!

Jau mēnesi mācamies  klātienē  skolas solos. Esam ar aizrautību veikuši savus projekta darbus. Soli pa solītim ienirstam  jaunajā  un vecajā  mācību saturā. Esmu pārliecināta :spēks ir sadarbībā. Mācīsimies  mēs paši un tad sapratīs labāk  arī mūsu skolēni. Mācību resursu krātuve:  https://mape.skola2030.lv piedāvā virkni materiālu pedagogiem. Fokusējamies uz skolēniem, sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās. Sākot ar oktobri, skolas administrācija un arī kolēģi dosies pie citiem pedagogiem uz  stundu vērošanu un savstarpējo pieredzes apmaiņu. Kolēģi mācās no kolēģiem. Ļoti gribētos, lai, trijotne :skolēns ,mācību saturs un  skolotāji ir kā vienādmalu trijstūris. Lai tas nesašķobītos, skolēnam jāvēlas pašam vairāk darīt. Saturs vienmēr bija un būs,un skolotājs arī, kurš palīdz mācīties  bērnam un māca bērnus izvērtēt. Jāiemāca tikai  mācīties, turklāt mācīties visu mūžu.

Daļa skolēnu mācās pēc jaunā standarta, bet daļa pēc vecā.(Tā paši cits no cita mācīsimies, vērosim stundas, runāsim par savu pedagoģisko pieredzi un to pilnveidosim).Svarīgi skolēniem izskaidrot un uzticēt atbildību, lai ar uzdevumu var tikt galā pats, tas nozīmē skolēniem būs vairāk jādomā. Viennozīmīgi skolotājam lielāka uzmanība ir jāpievērš  plānošanai. Skolotājam pašam jādomā, kā labāk izveidot stundu,  jo iedotas ir tikai vadlīnijas.

Ar nepacietību gaidu iepazīt pirmās klases skolēnus , gan katru atsevišķi, gan klasi kopumā. Un, protams, 10. klases audzēkņus. Viņi ir tie ,kas šogad uzsāka apmācību pēc jaunā satura. Arī pirmos pārbaudes darbus, viņi varēs kārtot pēc diviem gadiem – optimālā līmeņa obligātos eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā.

Skolā ir izstrādāta jauna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība .  Bet tad jau par formatīvo  un summatīvo vērtēšanu novembrī.

Skolēnus aicinu ar lielu atbildības sajūtu mācīties, apmeklēt  konsultācijas un visas tās iespējas interešu izglītībā, ko piedāvā mūsu skola.

Fokusēsimies, ka svarīga ir skolēnu motivācija mācīties savai izaugsmei, nevis tikai  atzīmei. Tikai  ciešā  sadarbībā  ar  vecākiem   un atbildīgām  institūcijām centīsimies mazināt mācību stundu kavējumus, uzlabot disciplīnu.

Ievērosim distancēšanos,  roku higiēnu, sekosim savai veselībai!

Dezmunds  Tutu reiz  teicis:” Kā  var  apēst  ziloni? Pa  mazam  gabaliņam.’’  Visu  ,kas  šķiet sarežģīts ,grūts  vai  biedējošs, var  atrisināt pamazām-soli pa solītim, tikai  jāsper  pirmais  solis.’’

Jūsu  direktore.

SEPTEMBRIS.           Lai pārmaiņas  būtu  veiksmīgas!

“Kad biju maza, es vienmēr domāju, ka pieaugušajiem ir kāda īpaša instrumentu lāde, pilna ar spīdīgiem darbarīkiem: gudrības āmuru, saprašanas zāģi, pacietības smilšpapīru. Bet kad es izaugu, es sapratu, ka darbarīki, kuri mums tiek piešķirti ir – draudzība, lūgšana, sirdsapziņa – un dzīve mums saka: ar šiem tev ir jāpietiek, dari ar tiem vislabāko, ko spēj. Un lielākoties, par spīti visam, ar tiem tiešām ir diezgan.” /A.Lamott/

 

Varavīksnes  vidusskolas  kabineti  smaržo  pēc  krāsas, koka. Pakāpeniski krīta tāfeles ir nomainījušas  interaktīvās  tāfeles. Jaunais mācību gads līdztekus  satikšanās priekam atnācis ar izaicinājumiem ikvienam no mums, pedagogiem, un jums, skolēniem kā  arī  jūsu  vecākiem.  Skolā tiks šogad  ieviesta kompetencēs balstīta izglītība 1., 4., 7. un 10. klasēs, ar jaunām apmācības metodēm un nepieciešamību pilnveidot digitālās prasmes. Tuvākajos  3  gados  šī  apmācība  būs visās  klasēs. Mēs  visi  esam  skolēni  šajā  dzīvē. Neviens  nevar  mums  iedot gatavu  recepti kā  audzināt  un skolot  jauno paaudzi. Taču  ir  ļoti  svarīgi  kopā  ar  vecākiem, pedagogiem, Krāslavas  novada  domi kopā  domāt par  to, kā  izdarīt  to  labāk, lai  mazāk  kļūdīties. Īpašā situācija pasaulē ar  Covid-19 prasīs rūpīgi pārdomātus drošības pasākumus izglītības iestādēs un atbildīgu attieksmi pret tiem: mazgāt un dezinficēt rokas, ievērot  distancēšanos, nedrūzmēties. Lai  bērni ar  visniecīgākajām   saslimšanas   pazīmēm (klepus,iesnas) neietu  uz  skolu.

Skolēniem ir  jāsaprot, vai  man  ir skaidrs, kas  man  jāiemācās un kā  manu  darbu  vērtēs. Ja skolēns  zina, kas  viņam  ir  jāiemācās, viņš  saprot, kam  stundā  jāpievērš   lielāka  uzmanība. Tādēļ  jautā  vairāk skolotājam, meklē un attīsti  savu  pašvadību, esi  prasīgāks  pret sevi. Skolēniem stundā   vairāk  vajadzēs  domāt  līdzi.

Vecākiem  iemācīt gan vienlaikus  patstāvību, gan prasmi  prasīt palīdzību, kad tā  ir  vajadzīga. Svarīgi  mazāk  runāt  ar  bērnu  par  atzīmēm, bet  vairāk  par to, ko bērns  ir  iemācījies.

Skolotājiem ciešāk  sadarboties  ar  kolēģiem, analizēt, kā  skolēniem  veicas  konkrētā  klasē, kādi  varētu  būt  iemesli, ja  neizdodas. Un, protams, septembrī  veltīt  mācību stundas  diagnostikai, lai  saprastu, kā  strādāt  mācību  gada  garumā  un  saprast, kur  atrodas  mani skolēni. Jāizvērtē   savas  mācību  darba  metodes  un  jādomā  par  to, lai  nebūtu  augošs mājasdarbu  kalns. Tātad  pamatmācīšanās darbam jānotiek  stundā, bet  mājasdarbiem  jābūt  atkārtošanai, un to  vajadzētu skolēniem  spēt  izdarīt patstāvīgi.

Stundu  sarakstā  ienāk  jauni  priekšmeti. 1. klasē - datorika (integrēti  citos  mācību  priekšmetos), dizains  un tehnoloģijas, sports un veselība.  4. klasē - otrā  svešvaloda (līdz  šim  bija   no  6. klases), datorika, sociālās zinības  un vēsture, sports  un veselība.

Visvairāk  pārmaiņas  izjutīs   mazākumtautību  skolu  7. klases, jo  šiem  skolēniem  ir  tikai  3  gadi, lai  latviešu  valodas prasmes  attīstītu  tik ļoti, lai  saskaņā  ar  jaunajām  prasībām  vidusskolā  spētu  mācīties  latviešu  valodā. Lai  tas  izdotos, ar  latviešu   valodas  stundām  nepietiks; arī  citi  mācību  priekšmeti  jāsāk  mācīt  latviski. 7. klasē  skolēni  mācīsies  jaunu priekšmetu  ’’’Inženierzinības’’, lai  skolēni  spētu  apgūt un saprast kā  darbojas  lietas, kā  dabaszinātnes  varam  izmantot  savā  ikdienas  dzīvē.

10. klasē   skolēni  varēs  izvēlēties, kādā  līmenī  tos  mācību  priekšmetus  apgūs: vispārīgajā, optimālajā   vai  padziļināti. Tādēļ aicinu  vidusskolēnus  būt  atvērtiem  mācībām, nebaidīties  lūgt  palīdzību pedagogiem.

Un nevaru  neminēt  skolas  vērtības: sadarbība, radošums, kritiskā  domāšana, atbildība, cieņa, gribasspēks un neatlaidība.

Mūsu  Varavīksnes  vidusskola  ir  atvērta KATRAM un mēs  kopā  varam, lai katrs  mūsu  skolēns  būtu:

K-konkurētspējīgs

A-atbildīgs

T-ticība

R-radošs

A-aktīvs

M-mērķtiecīgs.

Veiksmīgu  un veselīgu Jauno  mācību  gadu! 

                            Skolas  direktore   Marija  Micķeviča