Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktore

Marija Micķeviča

Direktores slejas

Oktobris

Skolotāji, uzsākot un turpinot šo mācību gadu, gribu pateikt paldies par Jūsu atbildību! Pateicos par Jūsu radošo pieeju jaunu metožu un tehnoloģiju izmantošanā, par ikdienas komunikāciju ar audzēkņu vecākiem un milzīgo izturību, izglītojot bērnus izaicinājumiem bagātā laikā.

Paldies katram no Jums par darbu, ko ik dienas veicat bērnu personiskās izaugsmes veicināšanā, sniedzot arvien jaunas zināšanas un motivējot sasniegt izvirzītos mērķus! Jūsu personības lielums ir tas, kas atspoguļosies jūsu audzēkņos. Ar savu devumu Jūs veidojat zināšanās balstītu sabiedrību, kas stiprina mūsu Krāslavas pilsētu un valsti kopumā.

Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem par tīru un sakoptu vidi skolā un skolas pagalmā!

Katrs no Jums ir unikāls, katrs no Jums ir pelnījis savu nomināciju! Bet vienu gan es gribu teikt ,ka mani un mūsu pedagogi nemāca tikai savu priekšmetu, bet ikvienu bērnu. Kāds pedagogs ir pasaules izzinātājs, kādam piemīt tēlains skatiens, kāds ir daudzpusīgāks, ar veiklākām rociņām, kāda priekšā visi skaitļi ģībst, kāds pārvalda vairākas svešvalodas, kāds ir bezgala atraktīvs, kāds visu laiku muzicē ,kāds smaida, kādi atrodas mūžīgā bērnībā, bet vēl kādi citi ir ļoti lieli darba rūķi ….Tādi nu mēs esam dārgumi manā skolā.

Dārgumi ir kaut kas īpašs. Katram cilvēkam ir savi dārgumi. Tie var būt nauda, rotas, mājas un mašīnas, taču mūžsenais jautājums, kas vispār ir patiesi dārgumi? Dārgumi nav tikai mantiskas vērtības, tās ir arī cilvēka labās īpašības, paveiktie darbi un laba sirds.

Sveicam ar IZM Pateicības rakstu :

Mariannu Rukmani - par skolēnu veiksmīgu motivēšanu matemātikas radošo spēju attīstīšanā ;

Sveicam ar IZM Atzinības rakstu :

Valentīnu Purpišu - par skolēnu radošo prasmju attīstīšanu un dalību valsts nozīmes konkursos;

Sveicam ar Krāslavas novada pašvaldības Atzinības rakstu:

Ritu Kamolu - par radošu un inovatīvu darbību mācību procesa organizēšanā ;

Olgu Grundāni - par radošu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu vispārējā izglītībā;

Natālijai Kirkiļevičai - par radošu un inovatīvu darbību mācību procesa organizēšanā;

Vijai Kavševičai - par atbildīgu un godprātīgu attieksmi veicot darba pienākumus;

Ivetai Putānei - par radošu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu vispārējā izglītībā ;

Irinu Gončarovu - par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu radošo spēju attīstīšanā un pilsoniskajā audzināšanā;

Jevai Bojarčuku - par godprātīgu un atbildīgu mācību un audzināšanas darba veikšanu.

Sveicam ar Krāslavas novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu:

Kristīni Milaševiču - par veiksmīgu sadarbību ar skolēnu vecākiem;

Ludmilu Marinenko - par profesionālu un radošu pedagoga darbu

Sveicam ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Tencinājuma rakstu:

Viktoriju Izranovu , Raimondu Milaševiču -par godprātīgu savu pienākumu veikšanu.

Sveicam ar N. Rancāna balvas piešķiršanu Latgales izcilākajiem pedagogiem sudraba saktas piešķiršanu Dmitrijam Silovam,

Atzinības raksta pasniegšanu Valentīnai Purpišai par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju attālināto mācību laikā; Pateicības rakstu par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju attālināto mācību laikā Irinai Gončarovai un Jevģēnijai Sergejenko.

Paldies tiem, kas atbalsta manus un mūsu darbiniekus ! Lūk ,apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA “,kas ir apdrošināšanas tirgus līderis Baltijas valstīs, kas piedāvā plašu nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. BTA raksturo inovācijas, efektivitāte un profesionāla komanda. BTA vērtības ir pieejamība, cilvēcība, uzticamība.

Paldies LSK Krāslavas, Aglonas un Dagdas komitejai!

Pateicībā, skolas direktore Marija Micķeviča

Septembris

Lai sakrātā saules gaisma

Man palīdz ik dienu, ik brīdi,

No iesāktā nenovērsties

Un vienmēr teikt možu :’’ Labrīt!’’

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī skolēni un darbinieki nodos siekalu testu. Covid-19 tests nav jāveic skolēniem ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas (180 dienas) sertifikātu.

1.septembrī ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Rakstot septembra sleju aicinu ikvienu ar labiem darbiem un domām veidot Krāslavas Varavīksnes vidusskolas tēlu. Veidošana un piedalīšanās, manuprāt, var būt tik dažāda - apmeklēt skolas pasākumus, ieteikt skolu citiem, pavadīt skolēnus pārgājienā, neizplatīt baumas par skolu, atbalstīt un izrādīt pateicību skolotājam un, protams, sekot līdzi tam, kas notiek skolā. Neviens uzskaitījums nebūs galīgs, bet vērtīgs ir ikviena skolas cilvēka - skolēna, vecāka, pedagoga, tehniskā darbinieka, absolventa un skolas drauga - pienesums.

Vasaras siltās un karstās dienas ir pagājušas paralēli vaļaspriekiem prātojot arī par to, kā un ko plānot 2021./22.m.g. Lai tas būtu citādāks, laikmetīgāks un daudzveidīgāks. Prieks par mūsu 19 pirmklasniekiem, kurus pa Zinību līkločiem vedīs skolotāja Daina Strupiša. Priecē mūsu 29 desmitās klases skolēni, kas turpinās savu iesākto Zinību ceļu šķetināt ar klases audzinātājām Alīnu Lukšu un Ilonu Solimu. Saules enerģiju sasmēlušies un spārnotu ideju pilni darbā atgriežušies visi mūsu skolas skolotāji. Skumji, ka savas ķīmijas skolotājas gaitas izbeidz Lilija Jasinska un direktores vietniece audzināšanas darbā un bioloģijas skolotāja Jeva Bojarčuka . Taču skolotāja Jeva Bojarčuka strādās ar skolēniem, lai sagatavotu tos olimpiādēm, konkursiem. Ar 2021.gada 1.septembri par bioloģijas un dabaszinību skolotāju strādās skolotāja Everita Ungure ,ķīmijas skolotāju Aina Skoromko, speciālo pedagogu Alla Stavro, mājturību un dizaina tehnoloģijas zēniem mācīs skolotājs Aivars Vagalis. Direktores vietnieces audzināšanas darbā pienākumus turpinās veikt Irina Gončarova. Kuplo latviešu valodas skolotāju saimi papildinās skolotāja Agita Gureviča. Skolā strādās asistents Nataļja Raubiško, kas nodrošinās atbalstu bērnam ar speciālajām vajadzībām. Viennozīmīgi skolotājiem līdz ar skolēniem būs daudz jāizglītojas, lai ieviestu kompetenču satura projektu skolā 1.,2.,4.,5.,7.,8.,10.,11.klasēs.

Turpināsim ar skolēniem saprast un diskutēt par savām vēlmēm un vērtībām. Tiešo akcentu lieku uz valodu stundām/literatūru ,jo daudzas lietas savā dzīvē un sevī var izprast tieši caur sarunām. Mēs varam runāt, aprunāt grāmatu varoņus, kritizēt, slavēt. Taču ar visām šīm sarunām domājam par sevi un citiem līdzās. Dzīvē nenotiek viss tik glancēti kā slavenās filmās. Dzīve arī nav taisna līnija. Centīsimies ar darbu, sadarbībā ar vecākiem, skolēniem un saviem kolēģiem sasniegt savas izvirzītās mācību gada prioritātes. Ja demogrāfiskās tendences valstī nav mūsu ietekmē, tad kvalitatīvas izglītības nodrošināšana un prasīšana ir mūsu kā skolotāju, vecāku un skolēnu atbildība.

Jaunā mācību gada prioritātes ir turpināt kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu, droša mācību procesa organizēšana, lai pēc iespējas ilgāk varētu mācīties klātienē, un tajā būtiska loma būs skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbībai. Mūsu izaicinājums ir spēt mainīties, pieņemt jaunus risinājumus, un sadarbojoties mēs savu darbu padarīsim godam. Galvenais uzdevums ir nodrošināt skolēniem kvalitatīvu izglītību, kas ir katra pedagoga, katras ģimenes un pašvaldības kopīgais pienākums. Ļoti svarīga ir sadarbība ar kolēģiem, un tas ir jaunās mācīšanas metodes pamatprincips, tāpat pedagogiem jārūpējas par savu izaugsmi, un būtiska ir spēja rast radošu pieeju jebkurā situācijā. Un es ticu, ka mūsu pedagogi spēs rast psiholoģisku atbalstam skolēniem, veidojot labvēlīgu psihoemocionālo vidi mācību iestādē.

Esmu pateicīga ikvienai ģimenei, kas ir izrādījusi uzticību mūsu skolai Krāslavā, sūtot savus bērnus šeit! Skola var pastāvēt tikai tur, kur šī uzticība ir!


Pateicībā, skolas direktore Marija Micķeviča

Jūnijs

Cilvēka laime ir viņa paša rokās. Savāda līdzība. Dievs radījis cilvēku, un palicis pāri māla pikucis. "Ko lai es vēl radu? "viņš jautājis. "Radi man laimi", cilvēks atbildējis. Dievs padomājis, padomājis un ielicis šo māla pikuci cilvēkam rokās. Viss atkarīgs no mums pašiem, un galvenais ir nenogurstoši sevi pilnveidot. Aksels Munte

Sveicam skolēnus, skolotājus, vecākus un tehniskos darbiniekus ar 2020./21.m.g. noslēgumu!

Paldies par šī gada veikumu visās izglītības un audzināšanas darba jomās!

Paldies Krāslavas novada pašvaldībai par atbalstu!

Lai vasaras saulīte palīdz ikvienam atjaunot spēkus turpmākajam darba cēlienam!

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vārdā skolas direktore M.Micķeviča

MAIJS

Mācību un attālinātais mācību gads strauji tuvojas beigām. Es gribētu teikt aizsteidzies “vēja spārniem”. Gribu uzdot jautājumu Jums: “Vai arī Jums laiks skrien tik ātri “? Manuprāt, skaidrojums tam ir 21. gadsimta steiga. Vai mēs vēl protam un vēlamies apstāties, aprunāties, atcerēties. Tā gribas teikt :’’ Piestāj draugs! Paveries apkārt ,ko redzi.” Nu tad ļausimies šai apstāšanās pieturai vasarā.

Maijs ir īpašs svētku mēnesis: 1.maijā visā Latvijā (un daudzviet citur pasaulē) atzīmē Darba svētkus, 4.maijā klāsim baltus galdautus, lai svinētu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, 9.maijā pacelsim Eiropas karogus, sveiksim visas māmiņas,15.maijā svinēsim Starptautisko ģimenes dienu. Lai katri no šiem svētkiem nes prieku un pozitīvas domas mums visiem!

Mūžīgo vērtību turēšana godā, ieaudzināšana ir viens no ģimenes un skolas lielajiem uzdevumiem.

Celies, draugs , rītā agri,

No saulītes spēku smelties,

Lai ik solī - Laimītes Tev

Kā rasas pērlītes sabirst!

Celies , draugs , prieka pilns ,

Savas dienas gaitās ej;

Veiksmes ceļi atklāsies,

Kuros gandarījums tiks!

Celies , draugs, rītā agri,

Mīļumā - darbus dari;

Viss padosies ,izdosies Tev,

Starosi tu optimismā!

S. Sīle

Paldies ikvienai klasei, ikvienam klases audzinātājam, kas izgaismoja skolas vērtības!

Lai arī 9.klase šogad kārtoja tikai diagnosticējošos darbus mazākumtautību latviešu valodā un matemātikā ,daži kārtos eksāmenu latviešu valodā, taču arī viņi ir sava turpmākā ceļa izvēlē. Viennozīmīgi mēs,pedagogi, esam Jūs iepazinuši un mēs Jūs gaidīsim 10.klases solā.

Maijā savus pirmos dzīves eksāmenus kārtos mūsu skolas 12.klases 22 atraktīvi un zinātkāri jaunieši. Veiksmi Jums! Debesīs nav tāfeles, kur būtu rakstīts, ko tu vari vai nevari sasniegt šajā dzīvē. Nav nekā tāda, kas tevi ierobežotu. Vienīgais, kas tevi var ierobežot, esi Tu pats. Tu pats radi rītdienu, savu nākotni. Tu pats un neviens cits. Neviens cits nelemj tavā vietā - tu neesi nolemts. Tava dzīve pieder tev pašam, tu pats to vari pārvaldīt un vadīt, kā vien vēlies. Nav nekā tāda, ko tu nevarētu sasniegt. Ir tikai jāvēlas.

Un ,protams, maija noslēgumā teiksim” Paldies!’’ mūsu skolas čaklajiem skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem, kas spodrināja skolas tēlu.

Skolas direktore M. Micķeviča


APRĪLIS

Klāt aprīlis ar saules spožumu, plaukstošām vizbulītēm un pirmo cīruļu balsīm. Klāt arī Lieldienas. Mūsu skolas skolēni ar skolotāju M. Borodinu -Ignatoviču izveidojuši izglītojošu raidījumu. Noteikti noskatīties vērts!

Nu jau otro gadu dzīvojam pandēmijas apstākļos. Arī izglītību pandēmija ir stipri mainījusi. Dažam labam skolēnam attālinātās mācības(AM) ir attīstījušas spēju patstāvīgi mācīties. Skolotāji ir apguvuši jaunas tehnoloģijas, meklējuši un meklē arvien jaunus risinājumus, lai skolēni apgūtu mācību saturu. Īpaši jaunāko klašu skolēnu vecāki ir pilnveidojuši savas digitālās prasmes. Bet ,manuprāt, pildot mājas darbus un testus, skolēniem nav vairs jācenšas kaut ko atcerēties, pietiek, ja zina ,kur meklēt vai kam pajautāt atbildes. Mēs esam nobažījušies vai tam nebūs sekas nākotnē un robi . Daudz , protams, atkarīgs no katra paša skolēna ,no tā cik un kā mācās. Noteikti martā, saņemot 2.semestra starpvērtējuma rezultātus ,daudzi skolēni jūtās apbēdināti. Lai kaut ko apgūtu, ko māca, ir jāmācās, jādara un jāpārslēdz sava uzmanība no mobilā telefona uz to, ko saka skolotājs. 9.klases skolēni aprīlī kārtos monitoringa darbus. Aicinu mūsu 12.a klases skolēnus sasparoties un maksimāli pielāgoties šiem AM procesa apstākļiem. Jūs esat gandrīz pieauguši cilvēki, jums jāmāk sevi kontrolēt un jāmāk pašiem mācīties. Šeit skolā ir mūsu jaukie skolotāji un klases audzinātāja Marianna Rukmane. Bet 2021.gada augustā jūs būsiet studenti un tur būs pašiem viss jāizdara un neviens tā īsti pakaļ neskraidīs. Bet varbūt es maldos? ”Izglītībai ir liela nozīme, palīdzot cilvēkiem izkļūt no nabadzības. Un pandēmiju izglītība ir smagi skārusi ’’,tā raksta Marta Favara ekonomiste un vadošā pētniece organizācijā ’’young lives ’’.

Itāļu rakstnieks, fizikas zinātņu doktors P. Džordāno savā grāmatā ’’Sērgas laikā’’ raksta: Neviens nevar īsti būt uzdevuma augstumos, ja uzdevums ir absolūti jauns. Un tādos apstākļos, kādus pašlaik piedzīvojam, reakcijas mēdz būt visdažādākās: dusmas, panika, vienaldzība, cinisms, neticība. Pietiktu paturēt prātā, ka tagad jābūt mazliet piesardzīgākiem nekā parasti, arī līdzjūtīgākiem un iecietīgākiem .’’Jā, situācija ir jauna, bet svarīgi ’’iemācīt mums skaitīt mūsu dienas tā, lai mēs tām piešķirtu vērtību. Dabūt gudru sirdi. Nepieļaut ,ka visas šīs ciešanas izrādās veltīgas.’’ Bezšaubām tiekoties klātienē, darbojas pavisam citi smadzeņu centri, nekā runājot virtuāli. Izzūd arī acu kontakts, ja nav kameras. Virtuālā kontaktēšanās arī nogurdina vairāk . Bet skolotājs ir un vada mācību procesu. Un bērns mācās.

AM laikā mēs sākām maz kustēties, iziet svaigā gaisā. Centīsimies to darīt tagad, kad iestāsies silts laiks. Netērē laiku, mēģinot noķert taureņus. Kop savu dārzu (tiešā un pārnestā nozīmē) un tie atlidos paši.

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,

Glabāsim Lieldienu prieku arvien,

Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.

Lieldienu saule lai atspīd arvien.

Priecīgas Lieldienas un pavasarīgu noskaņojumu!

Skolas direktore M.Micķeviča

MARTS

Februāris ir aizsteidzies ar saviem stindzinošajiem saliem. Klāt marts ,kad dabā kļūst jūtams pavasaris. Dienas stiepsies garumā un arī saulīte noteikti pie debess juma būs redzama biežāk un spīdot tai siltāk ,pamazām dils sniega sega, dzirdēsim putnu čivināšanu un pirmās pavasara dziesmas.

Šobrīd skolas sienas nepiepilda skolēnu un skolotāju radītā burzma. Nav nebeidzamās kņadas un rosības. Mūsu skola, kas bija tik dzīva ,jo visur dziedāja, dejoja, spēlēja teātri, improvizēja un plānoja jaunas aktivitātes ,pašlaik kā daudzas citas skolas Latvijā un Eiropā ir bez rosības.

Februārī ieilgusī attālinātā mācīšanās mūs, skolotājos , rada pārdomas, vai netiek zaudēta zināšanu un izglītības kvalitāte. Mūs priecē nedaudz ,ka ir atsākušās konsultācijas skolēniem klātienē. Februārī mūsu 11.-12.klašu skolēni aizstāvējuši godam savus pētījumus un zinātniski pētnieciskos darbus. Veiksmi viņiem Latgales skolēnu reģionālajā zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Veiksmīga bija skolēnu dalība starpnovadu 10.-12.klašu matemātikas olimpiādē. Gūta uzvara ķīmijas olimpiādē. Dāniels Pavlovičs (sk.L.Marinenko) pārstāvēs skolas un novada godu Valsts matemātikas olimpiādē. Turpinām sūtīt tik daudz vēstuļu un informācijas e-pastos, sarunāties viens ar otru Google meet platformā . Skolā notiek diagnosticējošie darbi 3.un 6.klasēm. Mācību stundas notiek vismaz 50 % tiešsaistē . Es arī pieslēdzos šīm stundām. Un redzu: kamēr vieni stundās ceļ roku, kad kaut ko nesaprot, bet citi cieņpilni skatās un… klusiņām turpina dzīvot neziņā un nekā nedarīšanas periodā . Skolotāju darba slodze ir dubultā. Skolas tehniskais personāls klusām pārvietojas pa skolas ēku. Virtuves saimnieces alkst gatavot pusdienas, bet pašlaik vajag tik reizi mēnesī sapakot pārtikas pakas. Mēs visi: skolēni, skolotāji, vecāki ,esam tie, kas veido mūsu skolas dzīvi. Mēs meklējam ieceres, idejas un atrodam kā un ar ko tās īstenot un darām. Skolā ir tapis labo darbu stūrītis, noticis Talantu šovs un ttl.. Klases audzinātāji noteikti pārrunā ar skolēniem kādu jaunu ideju un domu īstenošanai .

Brīžiem dzīve kļūst tik sarežģīta, komplicēta, neparedzama ,bet mums ir jāatrod laiks arī skaistiem brīžiem savā dzīvē un vienam ar otru. Atteiksimies no cilvēkiem, kas mūs vaino, pieķersimies tiem, kas mums uzticas, kas mūs atbalsta, ar kuriem kopā sajūtamies spēcināti!

Novēlu pacietību attālinātā mācību procesa laikā skolēniem, skolotājiem, vecākiem!

Ar mīlestību un cerībā drīz tikties skolas sienās skolas direktore


Marija Micķeviča

FEBRUĀRIS

Neierasti klusi skolas sienās notiek online gatavošanās tradicionālajam Absolventu tikšanās vakaram februārī.

Līdz 8.februārim arī mūsu 1.-4.klases skolēni mācās attālināti. Apsvērām iespējas ar skolotājiem organizēt tiešraides stundas, vienojāmies par konsultāciju iespējām pa tālruni, daži WhatsApp grupas zvanā / platformā Google meet. Lēmām par individuālā atbalsta formām(iesaistot palīgā atbalsta personālu), sadarbību ar vecākiem, izmantojot skolotāju pavasara pieredzi. Ceram, ka skolas radītā atbalsta sistēma ģimenēm ļaus izturēt šo pārmaiņu laiku.

Februārī turpinās olimpiāžu maratons. Prieks, ka janvāra nogalē 9.klases skolniece Karīna Čursina pārstāvēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolu un novadu Valsts bioloģijas olimpiādē. Paldies par milzīgo darbu Karīnai un viņas skolotājai Jevai Bojarčukai!

Online formātā notiek skolas ārpusstundu pasākumi.

Pedagogu uzmanība ir koncentrēta uz to ,kā attālinātā mācību procesā nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Ir ļoti svarīgs arī tehnoloģiskais aprīkojums , lai nodrošinātu, ka attālināts mācību process varētu notikt. Protams arī skolēnu un skolotāju digitālā kompetence, lai tehnoloģiju iespējas kalpotu zināšanu nodrošināšanai un zināšanu novērtēšanai. Attālinātajās mācības liels uzsvars tiek likts uz lasīšanu. Vai bērniem/skolēniem ir labā līmenī lasītprasme un lasītā teksta izpratne? Jo lasīt un saprast to, ko izlasījis, nav viens un tas pats .

Janvārī man bija iespēja pieslēgties daudzu skolotāju vadītajām tiešsaistes stundām. Patiesi priecē, ka skolēni darbojas ar ieslēgtu kameru, mikrofonu. Ir taču ļoti svarīgi, lai skolotājs un visi klasesbiedri redzētu cits citu kopīgas nodarbības laikā. Paldies vecāki, ka Jūs atbalstāt savu bērnu mācību procesu!

Arī februārī aicinu ikvienu skolēnu būt par gaismas nesēju: labu darbu un jaunu mācību sasniegumu īstenotāju. Un nevajag sākt ar lieliem, nesasniedzamiem mērķiem .Vajag vienkārši piecelties un teikt :’’Esmu gatavs mācībām! Ar ko man sākt? ’’, un panākumi sekos.

Mēs sastopamies arī ar problēmu, ka ne visi skolēni ir gatavi ilgstoši nosēdēt pie ekrāna, būtu gana patstāvīgi un pietiekami motivēti. Klātienes stundā arī mazāk motivētam skolēnam sanāk vairāk mācīties, jo skolotājs stāv aiz muguras . Bet pie ekrāna ir tik vienkārši pārslēgties uz citu logu, kur var darīt jebko citu. Un būt it kā klāt,bet gala rezultāts negatīvs. Bez tehniskā nodrošinājuma, kas ir svarīgs nosacījums attālināto mācību efektīvai norisei ir vajadzīgs “sociālais” nodrošinājums. Jo, lai mācītos, vajag kaut vai mieru mājās.


Lai būtu pilnīgi pārliecināts par mācību darba organizāciju attālinātas mācīšanās laikā, aicinu vēlreiz iepazīties ar kārtību e-klasē un skolas mājas lapas sadaļā https://www.varaviksne.lv/skola/att%C4%81lin%C4%81t%C4%81s-m%C4%81c%C4%ABbas.

Nekautrējies un lūdz palīdzību klasesbiedriem un skolotājiem! Apjoms, lielā informācijas plūsma, kurā skolēnam pašam jāorientējas, termiņos iesniegts darbs uzliek milzu atbildību un izaicinājumus. Bet mums kopā izdosies!

Skolas direktore Marija Micķeviča


JANVĀRIS

Ar salūtu savā sirdī un laba vēlējumiem ir iesācies 2021.gads. Kāds to sagaida apņēmības pilns piepildīt iepriekšējos gados sev dotos pārmaiņu solījumus, cits pārdomās par aizgājušo gadu… Mans paldies Jums katram - par Jūsu paveiktajiem darbiem !

Īpaši aicinu mūsu 9.un 12.klašu skolēnus! Jūs esat sava turpmākā dzīves ceļa krustcelēs. Diena ir tik gara, cik viņa ir, taču viss ir par to, kā tu izmanto šīs 24 stundas. Tas nozīmē, ka atsakoties no sev ne tik svarīgām lietām, varēsi vairāk pievērsties sev patiešām nozīmīgām: un tās ir mācības. Padomā arī tu par to!

Kas cilvēkam liek kāpt augstākajās virsotnēs? Kas tas ir par spēku? Ieskatieties Ginesa rekordu grāmatā! Bezgala sasniegumu. Tā ir pašmotivācija. Tu nevari tikai tad, kad negribi! Kad gribi, tad vari! Pozitīvo pārmaiņu spēks rodas kopā ar atbildību! Un mēs ticam uz Jums, mūsu skolēni!

Kādreiz bija ierasts, ka nama durvis netiek slēgtas vai arī atslēga atrodas zem akmens mājas priekšā. Atslēga zem akmens stāsta ne tikai par mājas saimnieku, kas to tur nolicis, bet arī par cilvēkiem ap mums – cilvēkiem, kam uzticamies. Ir taču tik labi, ja varam paļauties un uzticēties viens otram un sajust- mēs esam starp savējiem. Un tā ir liela vērtība!

Lai Jaunais gads piedāvā jaunas, pozitīvas iespējas! It īpaši veselību mūsu pedagogiem, mūsu skolēniem un mūsu vecākiem. “Veselība ir lielākais dzīves honorārs,” teicis 19. gadsimta franču dzejnieks Žans Pjērs Beranžē.

Lai mums katram ir jaunā 2021. gada apņemšanās….! Lai ir daudz lielāku un mazāku sasniegumu – ģimenē un darbā. Lai mums kopā Latvijā, Krāslavas novadā un Krāslavas Varavīksnes vidusskolā veicas!

Skolas direktore M. Micķeviča

DECEMBRIS

Decembris jau klāt…..

Mums skolā skolēniem un pedagogiem saspringts laiks. Testu laiks un skolēnu zināšanu izvērtēšanas laiks. Pirmais skolas semestris jau būs aiz muguras.Tuvojas Ziemassvētki. Taču šogad mūsu skolā tie būs bez JAK spēles un vilinošās Jaungada pasakas. Covid 19 ir ieviesis jaunas normas un tās ir ļoti jācenšas ievērot. Ziemassvētki ir viena no ievērojamākajām gada dienām, jo svētkos satiekas visa ģimene un visi ir laimīgi. Bērniem Ziemassvētki ir īpaši galvenokārt ’’ ieviesto’’ tradīciju dēļ – dāvināšanas prieks, Ziemassvētku vecīša kults u.tml. Kādi Ziemassvētki būs šogad? Tad jau redzēs. Kā enerģijas un spēku uzņemšanas avots skolēniem ir Ziemassvētku brīvdienas.

Bet mums pieaugušajiem tas ir domu un pārdomu laiks.

Saka jau, ka Ziemassvētku laiks esot mīlestības, pārdomu un piedošanas laiks. Lampiņu spožums un sveču siltums sildīs mūsu ikdienas nogurdinātās sirdis . Lēnām jau varam sākt izdarīt secinājumus par to, kā ir gājis un kā gribētos pavadīt nākamo gadu…Vai arī tev ir kaut kas, ko pārdomāt? Varbūt turpat blakus tev ir kāds, kuram tīši vai netīši esi nodarījis pāri… Varbūt tava rīcība kādu reizi nav bijusi tik laba, kā vajadzētu? Šis laiks taču ir tik jauks, jo varam viens otram dāvināt smaidu un ne tikai mantiskas dāvanas! Aicinu ikvienu apstāties uz brīdi, ievilkt elpu un pasmaidīt! Patiesībā jau ir mazliet jocīgi darīt labas lietas tikai Ziemassvētku laikā, bet varbūt tomēr tas iedvesmos kaut ko paņemt līdzi arī pelēkās ikdienas iekrāsošanai nākamajā gadā. Katru gadu mēs saņemam ļoti jaukas apsveikuma kartiņas. Un cik daudz jauku novēlējumu. Arī es ,pirms rakstot savu decembra sleju, pārlūkoju un palasīju novēlējumus. Jā ,domām ir liels spēks, tāpēc domāsim labas domas! Brīnumi notiek.

Gaišus, skaistus, baltus jums visiem Ziemassvētkus! Lai sapņi un mazie svētku brīnumi piepildās!

Skolas direktore

NOVEMBRIS.

Labdien visiem skolēniem ,vecākiem un pedagogiem novembrī!

Man ir patiesi skumji, ka oktobris mūsu skolā ienāca ar neplānotām Covid -19 saslimšanām un tas turpinās, iesākoties ar attālinātajām mācībām 7.-12.klasēm, kas notiek arī visā Latvijā. Paldies skolēni, vecāki, pedagogi ,pašvaldība par atbalstu un sapratni! Mums ar lielu nopietnību jāievēro arī turpmāk distancēšanās, personīgā higiēna, jāseko savam veselības stāvoklim, jāierobežo pulcēšanās ,jānēsā sejas maskas ,jāseko valsts un Krāslavas novada noteiktajiem epidemioģiskajiem ieteikumiem. Mums vadībai un pedagogiem rūp katra mūsu skolēna izaugsme. Tāpēc informējiet skolēni, vecāki par savām vajadzībām, lai mēs, skolas pedagoģiskais kolektīvs, spētu sniegt papildus palīdzību ,kā arī risinātu sociāla un psiholoģiska rakstura problēmas.

Attālināto mācību procesa laikā notiks arī ieskaites un pārbaudes darbi. Par ieskaites vai pārbaudes darbu norises laiku skolēnus informēs skolotājs. Bet varbūt arī izmaiņas grafikā, ja redz ka skolotājs īsti nav apguvis mācību vielu.

Īpaši 9.un 12.klasēs skolotāji izmantos daudz vairāk tiešsaistes stundu. Pašlaik skolas administrācija veic pedagogu aptauju ar mērķi uzzināt kādas digitālās platformas skolotāji izmanto mācību procesā.

Novembrī svinam Latvijas valsts dzimšanas dienu. Ikvienam novēlu cienīt savu valsti, valodu, kultūru. Labu veselību, un vienmēr tiekties uz saviem sapņiem, mērķiem, jo, tikai tiecoties un sasniedzot savus sapņus, cilvēks kļūst laimīgs, piepildīts. Ja mūsu Krāslavas novadā būs daudz laimīgu, darbīgu ,neatlaidīgu cilvēku, arī Latvijā situācija tikai uzlabosies.

Īpaši aicinu 9.un 12.klašu skolēnus ,kā arī ikvienu skolēnu neatkarīgi no viņa klases, izvērtēt savus mācību sasniegumus un neapstāties uz sasniegtā. Mēs dzīvojam straujā pārmaiņu laikā un mēs nespējam prognozēt nākotni. Bet es domāju, ka šādi atslēgas vārdi: pozitīva attieksme, gribasspēks, organizēšana, atbildība viennozīmīgi der katram jaunietim. Mūsu skolas pedagogi inventarizē savu pieredzi, cenšas attīstīt skolēnos ieradumus pētīt, eksperimentēt, mēģināt darīt un nebaidīties kļūdīties. Tieši tagad ir ļoti svarīgi pedagogam sadarboties vienam ar otru online formā , lai skolā varētu veiksmīgāk nodrošināt mācību procesu. Ļausimies biežāk improvizācijai un iespējams tā radīsies risinājumi! Tikai darot visi kopā, mēs varam pārvarēt grūtības un pārmaiņas. Ne viss var izdoties uzreiz, bet skolai ir kopīgs mērķis, uz ko mēs tiecamies: lai skolēns varētu mācīties drošā vidē, būtu lietpratējs. Veidosim mūsu skolu pievilcīgu mūsu skolēniem! Aicinām vecākus uzticēties savam bērnam, mūsu pedagogiem un mūsu skolai!

Skolas direktore M.Micķeviča

oktobris.

Oktobrī svinam skaistus svētkus : Skolotāju dienu .Skolotājs ir tas, kurš palīdz bērnam mācīties, nevis māca tikai priekšmetu.

Savus skolotājus vēlos sveikt ar Maijas Laukmanes vārdiem:

„Jā, kas esmu? Esmu dvēsele. Un gribu mirdzēt. Gribu uzticēties gaismai, gribu to atrast.

Gribu nestaigāt pēc gaismas vienīgi izsalkusi, kad varu to atrast, radīt, kopt un visu savu ātrās dzīvošanas laiku klāt vienu pavediena galu pie otra, nākamo pāri iepriekšējam tā, lai izskatās jēdzīgi. Tā, lai pinums mirdz.

Tā, lai mūžam pinamā bize pilna ne tikai ar pragmatisma klāt piemestiem pavedieniem, bet ar jāņtārpiņu gaismu, ar izgaistošas mūzikas skaņām, ar balsīm, atbalsīm, zvaigžņu gaismu, jūras šalkoņu un sajūtām, kādas rodas, otru no sirds noglāstot. Noglāstot, nevis atgrūžot. Kādu, kurš blakus.”

Lai Jums izdodas radīt šīs sajūtas savā ikdienā!

Jau mēnesi mācamies klātienē skolas solos. Esam ar aizrautību veikuši savus projekta darbus. Soli pa solītim ienirstam jaunajā un vecajā mācību saturā. Esmu pārliecināta :spēks ir sadarbībā. Mācīsimies mēs paši un tad sapratīs labāk arī mūsu skolēni. Mācību resursu krātuve: https://mape.skola2030.lv piedāvā virkni materiālu pedagogiem. Fokusējamies uz skolēniem, sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās. Sākot ar oktobri, skolas administrācija un arī kolēģi dosies pie citiem pedagogiem uz stundu vērošanu un savstarpējo pieredzes apmaiņu. Kolēģi mācās no kolēģiem. Ļoti gribētos, lai, trijotne :skolēns ,mācību saturs un skolotāji ir kā vienādmalu trijstūris. Lai tas nesašķobītos, skolēnam jāvēlas pašam vairāk darīt. Saturs vienmēr bija un būs,un skolotājs arī, kurš palīdz mācīties bērnam un māca bērnus izvērtēt. Jāiemāca tikai mācīties, turklāt mācīties visu mūžu.

Daļa skolēnu mācās pēc jaunā standarta, bet daļa pēc vecā.(Tā paši cits no cita mācīsimies, vērosim stundas, runāsim par savu pedagoģisko pieredzi un to pilnveidosim).Svarīgi skolēniem izskaidrot un uzticēt atbildību, lai ar uzdevumu var tikt galā pats, tas nozīmē skolēniem būs vairāk jādomā. Viennozīmīgi skolotājam lielāka uzmanība ir jāpievērš plānošanai. Skolotājam pašam jādomā, kā labāk izveidot stundu, jo iedotas ir tikai vadlīnijas.

Ar nepacietību gaidu iepazīt pirmās klases skolēnus , gan katru atsevišķi, gan klasi kopumā. Un, protams, 10. klases audzēkņus. Viņi ir tie ,kas šogad uzsāka apmācību pēc jaunā satura. Arī pirmos pārbaudes darbus, viņi varēs kārtot pēc diviem gadiem – optimālā līmeņa obligātos eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā.

Skolā ir izstrādāta jauna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība . Bet tad jau par formatīvo un summatīvo vērtēšanu novembrī.

Skolēnus aicinu ar lielu atbildības sajūtu mācīties, apmeklēt konsultācijas un visas tās iespējas interešu izglītībā, ko piedāvā mūsu skola.

Fokusēsimies, ka svarīga ir skolēnu motivācija mācīties savai izaugsmei, nevis tikai atzīmei. Tikai ciešā sadarbībā ar vecākiem un atbildīgām institūcijām centīsimies mazināt mācību stundu kavējumus, uzlabot disciplīnu.

Ievērosim distancēšanos, roku higiēnu, sekosim savai veselībai!

Dezmunds Tutu reiz teicis:” Kā var apēst ziloni? Pa mazam gabaliņam.’’ Visu ,kas šķiet sarežģīts ,grūts vai biedējošs, var atrisināt pamazām-soli pa solītim, tikai jāsper pirmais solis.’’

Jūsu direktore.

SEPTEMBRIS. Lai pārmaiņas būtu veiksmīgas!

“Kad biju maza, es vienmēr domāju, ka pieaugušajiem ir kāda īpaša instrumentu lāde, pilna ar spīdīgiem darbarīkiem: gudrības āmuru, saprašanas zāģi, pacietības smilšpapīru. Bet kad es izaugu, es sapratu, ka darbarīki, kuri mums tiek piešķirti ir – draudzība, lūgšana, sirdsapziņa – un dzīve mums saka: ar šiem tev ir jāpietiek, dari ar tiem vislabāko, ko spēj. Un lielākoties, par spīti visam, ar tiem tiešām ir diezgan.” /A.Lamott/

Varavīksnes vidusskolas kabineti smaržo pēc krāsas, koka. Pakāpeniski krīta tāfeles ir nomainījušas interaktīvās tāfeles. Jaunais mācību gads līdztekus satikšanās priekam atnācis ar izaicinājumiem ikvienam no mums, pedagogiem, un jums, skolēniem kā arī jūsu vecākiem. Skolā tiks šogad ieviesta kompetencēs balstīta izglītība 1., 4., 7. un 10. klasēs, ar jaunām apmācības metodēm un nepieciešamību pilnveidot digitālās prasmes. Tuvākajos 3 gados šī apmācība būs visās klasēs. Mēs visi esam skolēni šajā dzīvē. Neviens nevar mums iedot gatavu recepti kā audzināt un skolot jauno paaudzi. Taču ir ļoti svarīgi kopā ar vecākiem, pedagogiem, Krāslavas novada domi kopā domāt par to, kā izdarīt to labāk, lai mazāk kļūdīties. Īpašā situācija pasaulē ar Covid-19 prasīs rūpīgi pārdomātus drošības pasākumus izglītības iestādēs un atbildīgu attieksmi pret tiem: mazgāt un dezinficēt rokas, ievērot distancēšanos, nedrūzmēties. Lai bērni ar visniecīgākajām saslimšanas pazīmēm (klepus,iesnas) neietu uz skolu.

Skolēniem ir jāsaprot, vai man ir skaidrs, kas man jāiemācās un kā manu darbu vērtēs. Ja skolēns zina, kas viņam ir jāiemācās, viņš saprot, kam stundā jāpievērš lielāka uzmanība. Tādēļ jautā vairāk skolotājam, meklē un attīsti savu pašvadību, esi prasīgāks pret sevi. Skolēniem stundā vairāk vajadzēs domāt līdzi.

Vecākiem iemācīt gan vienlaikus patstāvību, gan prasmi prasīt palīdzību, kad tā ir vajadzīga. Svarīgi mazāk runāt ar bērnu par atzīmēm, bet vairāk par to, ko bērns ir iemācījies.

Skolotājiem ciešāk sadarboties ar kolēģiem, analizēt, kā skolēniem veicas konkrētā klasē, kādi varētu būt iemesli, ja neizdodas. Un, protams, septembrī veltīt mācību stundas diagnostikai, lai saprastu, kā strādāt mācību gada garumā un saprast, kur atrodas mani skolēni. Jāizvērtē savas mācību darba metodes un jādomā par to, lai nebūtu augošs mājasdarbu kalns. Tātad pamatmācīšanās darbam jānotiek stundā, bet mājasdarbiem jābūt atkārtošanai, un to vajadzētu skolēniem spēt izdarīt patstāvīgi.

Stundu sarakstā ienāk jauni priekšmeti. 1. klasē - datorika (integrēti citos mācību priekšmetos), dizains un tehnoloģijas, sports un veselība. 4. klasē - otrā svešvaloda (līdz šim bija no 6. klases), datorika, sociālās zinības un vēsture, sports un veselība.

Visvairāk pārmaiņas izjutīs mazākumtautību skolu 7. klases, jo šiem skolēniem ir tikai 3 gadi, lai latviešu valodas prasmes attīstītu tik ļoti, lai saskaņā ar jaunajām prasībām vidusskolā spētu mācīties latviešu valodā. Lai tas izdotos, ar latviešu valodas stundām nepietiks; arī citi mācību priekšmeti jāsāk mācīt latviski. 7. klasē skolēni mācīsies jaunu priekšmetu ’’’Inženierzinības’’, lai skolēni spētu apgūt un saprast kā darbojas lietas, kā dabaszinātnes varam izmantot savā ikdienas dzīvē.

10. klasē skolēni varēs izvēlēties, kādā līmenī tos mācību priekšmetus apgūs: vispārīgajā, optimālajā vai padziļināti. Tādēļ aicinu vidusskolēnus būt atvērtiem mācībām, nebaidīties lūgt palīdzību pedagogiem.

Un nevaru neminēt skolas vērtības: sadarbība, radošums, kritiskā domāšana, atbildība, cieņa, gribasspēks un neatlaidība.

Mūsu Varavīksnes vidusskola ir atvērta KATRAM un mēs kopā varam, lai katrs mūsu skolēns būtu:

K-konkurētspējīgs

A-atbildīgs

T-ticība

R-radošs

A-aktīvs

M-mērķtiecīgs.

Veiksmīgu un veselīgu Jauno mācību gadu!

Skolas direktore Marija Micķeviča