2020./2021.m.g.

Pārskats par 2020./21.m.g

Pārskats par projekta aktivitatem _2021 m_g_.docx

Radošā matemātika

Eiropas Sociālā fonda projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ nodarbību ciklos- nodarbības individualizētam mācību atbalstam "Radoša matemātika" piedalījās 3.a, 3.b klases skolēni. Bērni tika sadalīti 2 grupās. Viena bērnu grupa, kurai ir viegli mācīties matemātiku un otrā bērnu grupa, kuriem ir grūti mācīties matemātiku.

Nodarbību laikā ( pirmajā grupā) bērni padziļināti gatavojās pārbaužu darbiem , olimpiādēm, risināja nestandarta un augstākā līmeņa (9 un 10 baļļu) uzdevumus. Nodarbību tematika lielākā vai mazākā mērā ir kā ievads olimpiādēm matemātikā. Skolēni iepazina skaitļu pasauli, ģeometrisku figūru īpašības, mācījās loģiski spriest, darboties praktiski, kā arī rēķināt uzdevumus.

Otrajā bērnu grupā bija iespēja iedot bērniem to, kās viņiem trūkst - pakavēties pie lietām, ko grūtāk apgūt un ilgāk apgūt.

Ārkārtējās situācijas dēļ plānotais ne viss izdevās.

Skolotāja : N.Rusova

Carousel imageCarousel imageCarousel image

STEM un vides jomā "Dabas zinātnes - radoši un interesanti".

Darba mērķis: veicināt interesi pret dabas zinātnēm.

Darba uzdevumi: veidot pētnieciskās prasmes, veikt pētījumus, eksperimentus un novērojumus atbilstoši skolēnu spējām.

Nodarbības notiek trīs virzienos: “Aizraujošā ķīmija”, “Aizraujošā fizika”, “Aizraujošā bioloģija” un paredzētas 5.-6.kl. skolēniem.

Interesantas nodarbības:

Aizraujošā ķīmija

Mākslīgais sniegs. Krāsains lietus. Aukstais porcelāns. Kartupeļu cietes iegūšana. Cietes saturs produktos. Lavas lampa. Vielu mijiedarbība. Burvju tinte. Fresku veidošana. Krāsu burbuļi.

Aizraujošā fizika

Gaismu var pagriezt. Ūdens var radīt spiedienu. Ūdens var pārnest spēku. Atoma modelis. Telpiskā modelēšana. Glāžu orķestris. Skārdenes līdzsvarošana.

Aizraujošā bioloģija

Mikroskops – mikropasaule. Ūdens filtrēšana. Ūdens vietējos ūdenstilpēs.

Secinājumi: Projekta darbs ļauj apgūt fizikas, ķīmijas, bioloģijas parādības ārpusstundu formātā, veicot pētījumus un eksperimentus. Tas rada interesi par pētniecisku darbu un palīdzēs skolēniem apgūt atbilstošus mācību priekšmetus.

Skolotāja: Olga Dalecka


Carousel imageCarousel image

Ārpusstundu pasākumi: Multidisciplinārā jomā.

‘’Mazie kāpēcīši’’

Novadīti šādi multidisciplionārie cikli:

* Cikls „Pasaule apkārt mums”.

§ Parunāsim par tauriņiem!

§ Fakti par zivīm.

§ Rudens saulgrieži.

§ Ūdens nozīme mūsu dzīvē.

§ Kā radies papīrs?

§ Kāpēc līst lietus?

§ Kā bites dara medu?

* Cikls ,,Viss par Latviju’’.

§ Mārtiņdienas tradīcijas.

§ Kas ir 11. novembris – Lāčplēša diena?

§ Kas ir 18. novembris?

§ Sakta - mūsu senču lepnums. Kāda ir tās nozīme?

* Cikls ,,Pasaku pasaulē”.

§ "Mazgā muti" - pasaka par tīrību.

§ Brāli Grimmi "Sarkangalvīte".

§ Kornejs Čukovskis „Aikāsāp”.

§ Mīklas.

§ K. Čukovskis "Muša Cakatuša".

§ Džanni Rodāri "Sīpoliņa piedzīvojumi".

2. Publicēti raksti skolas mājas lapā: „Latvija – zeme, kur mēs dzīvojam” un „Veselīgas dāvaniņas”.

3. Stiprās puses(nodarbības paplašināja skolēnu redzesloku, skolēni izmantoja racionāli savu laiku, attīstīja radošās prasmes) un vājās puses (ārkārtas situācijas dēļ nevarēja realizēt pasākuma ciklus decembrī).

Sākumskolas skolotāja: Rita Kamola


D.Strupiša.docx
Atskaite par darbu projektā.docx
Projekts 832.docx

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Šī gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Krāslavas novada pašvaldību par Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Krāslavas novadā.

Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Projekta realizēšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tika uzsākta 2017.gada septembri.

Projekts ir vēsts uz tādām mācību organizācijas formām un pieejām, kas atbilst šodienas skolēnu attīstībai, spējām uztverei un arī vēlmēm.

Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1. – 9. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām un mācīšanās traucējumiem, skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem.

Projektā iesaistītie skolēni Krāslavas Varavīksnes vidusskolā darbosies 3 jomās –

1) STEM un vides joma – matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija un vide, inovatīva interešu izglītības programma “Robotika”;

2) Valodas joma – atbalsts skolēniem valodas attīstībā;

3) Multidisciplinārā joma – saistīta ar deju,sportu mākslu, mūziku un citām radošajām aktivitātēm.

Projekts paredz daudz un dažādas aktivitātes :

· individuālas nodarbības 2.-6.kl. skolēniem, lai atbilstoši savām spējām apgūtu matemātiku;

· praktiskas, pētnieciskas nodarbības 2.-3.klašu skolēniem, lai padziļinātu praktiskas iemaņas dabaszinībās;

· skolotāja palīga atbalsts valodu un matemātikas stundās;

· mācību vizītes uz DU laboratorijām, AHHA centru, dabas nacionālajiem parkiem;

· robotikas nodarbības sākumskolā un pamatskolā;

· praktiskā darbošanās 5.-9.klašu skolēniem, lai radītu interesi, izprastu un iejustos Latvijas vēstures notikumos;

· nodarbības latviskās kultūras izzināšanā (individuālas konsultācijas reemigrantiem un AFS studentei, kultūras pasākumu apmeklēšana, radošās nodarbības skolas etnogrāfiskajā muzejā, dažādas radošās darbnīcas).

Skolas projekta koordinatore Vija Marhileviča

2019./2020.m.g.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Decembrī, projekta ietvaros, 2.- 4. klases skolēni cītīgi izzināja Ziemassvētku un Jaungada tradīcijas, tradicionālos svētku ēdienus Latvijā un citviet pasaulē, latviešu folkloru, uzzināja interesantus faktus par šiem svētkiem.

Noslēguma pasakumā skolēni spēlēja ,,Ziemassvētku viktorīnu’’. Katrs viktorīnas dalībnieks varēja aktīvi līdzdarboties, kā arī pielietot un pārbaudīt nodarbībās iegūtās zināšanas.

Ne velti saka, ka Ziemassvētku laiks ir dāvanu laiks. Par piedalīšanos, visi saņēma balvas.

I.Putāne

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ZIEMA

Projekta ietvaros, janvārī 2.- 4. klases skolēni izzināja tēmu ,,Ziema’’. Nodarbību laikā bērni iepazinās ar dažādiem ziemas un vasaras sporta veidiem, grupēja tos, meklēja atšķirības, vāca informāciju par slavenākajiem Latvijas sportistiem un uzzināja par viņu sasniegumiem sportā. Uzzināja daudz interesantas informācijas par sniegpārsliņām, zīmēja ziemas rakstus uz rūtiņu papīra.

Noslēguma pasākumā skolēniem bija iespēja savas zināšanas pielietot praktiskā darbībā - spēlē ,,Piektais elements’’.

I.Putāne, R.Kamola,

N.Rusova

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

‘’Mazie kāpēcīši’’

Eiropas Sociālā fonda projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompeteņču attīstībai’’ ārpusstundu pasākumu multidisciplinārās jomas aktivitātē- nodarbību ciklos ‘’Mazie kāpēcīši’’novembrī 2.a, 3.a, 4.b klases skolēni, par godu Latvijas dzimšanas dienai, izzināja tēmu ‘’Viss par Latviju’’. Aktivitāšu mērķis bija paplašināt skolēnu redzesloku par mūsu valsti.

Noslēguma pasākumā, kurš notika 3.decembī, skolēni izspēlēja spēli ’’Brīnumu lauks’’. Katrs skolēns varēja pārbaudīt savas zināšanas un aktīvi līdzdarboties, kā arī saņemt saldās balvas.

Iveta Putāne,

Rita Kamola,

Natālija Rusova

Carousel imageCarousel imageCarousel image

IZZINOŠA UN AIZRAUJOŠA EKSKURSIJA

Pagājušā gada decembrī projekta „SAM832. Mācību saturs: STEM un vides joma” ietvaros mēs, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.a klases skolēni, devāmies ekskursijā uz Paula Stradiņa Rīgas Medicīnas vēstures muzeju.

Šis muzejs mūs ļoti pārsteidza ar saviem eksponātiem, jo iepriekš mēs neredzējām neko līdzīgu. Galvenā ekspozīcija ir izvietota četros stāvos, atbilstoši muzeja dibinātāja idejai tā sniedz ieskatu medicīnas attīstības vēsturē (no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsu dienām) un iepazīstina ar tās nozarēm. Ekspozīcija sākas ar senlaiku pasaules eksponātiem un noslēdzas ar kosmosa medicīnu.

Mums pastāstīja par ārstēšanas metodēm senajos laikos un par pagānu tradīcijām. Ekskursijas laikā mēs pārliecinājāmies par to, ka dzīvot viduslaikos bija ļoti grūti. Mūsu iespaidi par muzeju - ļoti aizraujoši, jautri un reizēm arī baisi. No māla un ģipša izgatavotas cilvēku figūras (muzeja eksponāti) izskatās ļoti reāli. Bija interesanti uzzināt par to, kā agrāk ārstēja slimos cilvēkus, kādas bija aptiekas. Mēs aizdomājāmies par ārstēšanu un operācijām tajos laikos, kad nebija narkozes.

Pēcpusdienā mums bija nodrošināta iespēja pavadīt savu brīvo laiku aktīvi – batutu un izklaides centrā „SKYPARK”, kas ir veidots kā bērniem un ģimenēm draudzīga atpūtas vieta, kur var lēkāt, sportot un izklaidēties. Centrā ir daudz dažādu atrakciju: no maziem trīsriteņu driftkartiem līdz porolona kubu baseinam. Mēs bijām ļoti priecīgi, jo varējām pavadīt brīvo laiku savu klasesbiedru lokā.

Vēlamies izteikt lielu pateicību par iespēju doties šajā izzinošajā un aizraujošajā ekskursijā!

Aleksandra Soročina, Klemens Križanovskis, Linda Ņeverovska, Olga Dubova, Maksims Hoduļevs, Oļegs Metlovs, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas,

9.a klases skolēni

Avots: Krāslavas Vēstis

2017./2018.m.g.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Māksla izdaiļo ikviena cilvēka iekšējo pasauli

Priecājamies, ka projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču

attīstībai” ietvaros skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt kultūras pasākumus – teātra izrādes, izstādes muzejos, koncertus. Šīs aktivitātes var iekļaut mācību procesā, jo tās veicina pasaules izzināšanu. Personiskā sastapšanās ar mākslas darbiem veicina domāšanu, iztēli. Mūsdienās ir svarīgi audzināt prasmi saskatīt estētisku skaistumu dažādās lietās: stiklā, lellēs, mākslas darbos, mācīt priecāties par šo skaistumu, gūt pozitīvas emocijas, dalīties ar tām skolā un ģimenē. Līdz ar to bērnu iekšējā pasaule kļūst bagātāka un krāšņāka.

Pateicoties ES projekta finansējumam, pirms rudens brīvlaika Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumklašu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt trīs izstādes Krāslavas pils kompleksā: „Gaismas laiks”- stikls no Līvāniem, V. Serkova gleznas „Latgales noskaņas” un ekskluzīvo porcelāna leļļu izstādi „Kad piepildās bērnības sapņi”.

Viesmīlīgā saimniece Larisa ar siltumu un mīļumu sagaidīja mūs un vienkāršā, bērniem saprotamā valodā, aizraujoši pastāstīja par leļļu kolekciju un tās tapšanu.

TIC telpās atrodas īsta porcelāna leļļu karaļvalsts. Skumjas un graciozas, cēlas, trauslas, priecīgas un noslēpumainas 480 lelles no dažādām pasaules malām sadzīvo kopā centra augšstāvā. Leļļu mākslinieku atveidotie pasaku, reliģiskie, vēsturiskie tēli izskatās kā dzīvi. Katrai lellei ir savs raksturs, emocijas - gluži tāpat kā cilvēkiem. Īstas modes dāmas - lelles - raudzījās uz mums. Katru lelli rotāja krāšņs tērps, kas deva iespēju iepazīt dažādu laika posmu modi. Pārņēma prieka izjūta, redzot to, ar kādu darba mīlestību tika darināta un vākta kolekcija. Mēs uzlaikojām senlaiku tērpus un aksesuārus, kā arī iemūžinājām sevi fotoattēlos. Šī izstāde skolēnos izraisīja spilgtas emocijas un padarīja nedēļas nogali krāsaināku.

„Gaismas laiks” izstādē mēs vērojām, kā vienā darbā sadzīvo stikls un koks. Krāšņie, no koka izgrieztie sienas pulksteņi izskatījās kā rakstainas, adītas vai tamborētas sedziņas, rotātas ar stikla pērlītēm. Bērni brīnījās par to, cik daudzkrāsains un košs var būt stikls, cik daudz dažādu mākslas darbu var izveidot no stikla!

Gleznu izstādē, pateicoties Eduarda Danovska stāstījumam, mēs iemācījāmies, kā pareizi skatīties uz gleznām, lai varētu ieraudzīt mākslinieka darbos pausto noskaņu un sižetu.

Agita Gureviča, Iveta Putāne, Krāslavas Varavīksnes vidusskola