Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Eiropas Savienības fondu darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Darba_kartiba_kraslavas varaviksnes vsk (2).docx