Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Pārskats par projektu 8.3.4.docx

Eiropas Savienības fondu darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Publicitāte.docx
Darba_kartiba_kraslavas varaviksnes vsk (2).docx