Profesionālās  pilnveides  kursi - Porto, Portugālē

Dalāmies pieredzē ar kolēģiem skolā

Kursi Porto Portugālē SEND (Special education needs and disabilities/ speciālā izglītība skolā) programmas Erasmus + ietvaros  notika Porto Portugālē  no 2023.gada  5.marta  līdz  10.martam.

Ar  savām atziņām  pēc  kursiem ar  skolas  kolēģiem dalījās  kursu  dalībnieces: Jevģēnija Sergejenko, Kristina   Milaševiča, Nadežda   Adamoviča un  Marija   Micķeviča.

Kursu  dalībnieces  stāstīja  par iekļaujošo izglītību, kas  raksturo izglītības organizāciju, kurā visi izglītojamie atrodas vienā mācību vidē.  UNESCO definējis, ka “iekļaujošā izglītība ir process, kura mērķis ir piedāvāt kvalitatīvu izglītību visiem, vienlaikusievērojot dažādību un atšķirīgās skolēnu kopienu vajadzības un spējas, īpatnības un mācību gaidas, novēršot visa veida diskrimināciju”. Tika diskutēts   par tipiskām mācīšanās traucējumu pazīmēm un ieteikumiem  traucējumu  novēršanai. Jau pašlaik skolā skolēniem ir  izveidoti  individuālie izglītības plāni ar sasniedzamiem īstermiņa mērķiem un izpildāmiem uzdevumiem, bet  dažreiz  nav  iespējams momentānu panākt  situācijas  uzlabošanos.  Skolotāji  praktiķi  dalījās  ar  atgādnēm  un plašs   materiāls  tiek  piedāvāts  skolotājiem  skolas  koplietošanas  mapē. Tika  stāstīti   piemēri  no   dzirdētās   portugāļu  pieredzes. Liela  vērība  jau  kopš  bērna  piedzimšanas  tiek  pievērsta  vecāku  izglītošanai.  Plaša  diskusija  raisījās  par   mācību  materiāliem  un izglītības  kvalitāti. 

Kursu  dalībnieces 

Tuvojas noslēgumam kursi "Speciālā izglītība" /SEND/ Porto, Portugālē. Paldies Erasmus+ par piedāvātajām iespējām papildināt savas pedagoģiskās kompetences starptautiskā līmenī. Lai arī grupā mēs bijām tikai 4 skolotājas un no vienas skolas,tas ļāva katram stāstīt un dalīties pieredzē skolas darbā ar speciāliem bērniem,darot to angļu valodā. Ir svarīgi ikdienas darbā novērtēt attiecības un tajās rast prieku: skolēns-skolotājs, skolotājs-skolotājs, skolotājs -vecāks. Lai problēmām rastos risinājumi, jāizmanto dažādas stratēģijas.

Šodien 4.kursu diena "Speciālā izglītība" Porto, Portugāle. Fokusā-pozitīvās psiholoģijas pieejas darbā ar skolēniem. Iepazināmies ar lektores Andreia piedāvātajām  (self-esteem)metodēm. Sākumskolas klasēs veidoto "My self- esteem journal". Mēs, savukārt, piedāvājām iepazīt savu pieeju, skolēna pašvērtējuma un progresa noteikšanai.

Kursu 3.diena "Speciālā izglītība" Porto, Portugālē. Šodien fokusā- bērni ar uzmanības deficīta sindromu. Vecāku gaidas. Vai pastāv maģiskais risinājums?

Kursu 2.diena Porto Portugāle. Speciālajā izglītībā svarīgi ir 3 S : sadarbība, sarunas, saliedētība. Saruna ar lektori Andreju par iekļaujošo izglītību labās prakses piemēri no Portugāles un Latvijas izglītības sistēmas. Prezentējam mūsu skolēnu veiktos darbiņus mācību stundas. Dizains un tehnoloģijas.

Kursi Porto Portugālē SEND (special education needs and disabilities/ speciālā izglītība skolā) programmas Erasmus+ ietvaros 1.diena sākusies!

Skolotāji  pirms  kursiem   piedalās  Skola2030 vebinārā  "Mācību satura adaptēšana vieglajā valodā" 

 Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  4  skolotāji  projekta  Erasmus+ ietvaros  dosies profesionālās  pilnveides kursos “SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS& DISABILITIES (SEND) IN THE CLASSROOM /Speciālā   izglītība klasē’’ uz  Porto, Portugāli.

Skolām pēdējos gados ir nācies pielāgoties ļoti daudzām pārmaiņām, tāpēc  skolotājiem ir  daudz  jāmācās  un nepieciešams nodrošināt pietiekamu atbalsta personālu. Ir pagājuši tie laiki, kad skolotājs var vienkārši dot bērnam norādes, kādam būt, ko darīt un ko nedarīt, sagaidot bezierunu paklausību – ar pārmetumiem skolēnu darbību un attieksmi nav iespējams mainīt. Lai mainītos skolēnu sniegums, jāmainās arī mums pašiem – vispirms jau mācoties pamanīt bērnā to, kas viņam izdodas, kas ir viņa stiprās puses un tādējādi atrodot pamatu sadarbībai. Tāpat ļoti svarīgs arī skolas komandas darbs, pārrunājot izaicinošākos jautājumus un mācoties cits no cita pieredzes.