Metodiskais darbs

Izaugsmes sarunas par 2020./2021. m.g. Ⅰ semestri

Ziemas brīvlaikā skolotāji mācību jomās (Valodu, Matemātikas un tehnoloģiju, Dabaszinātņu ,veselības un fiziskās aktivitātes, Sociālās un pilsoniskās, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, Sākumskolas) online formātā caur Googlee meet piedalījās sarunās ar skolas direktori par sava darba veikumu 1.semestrī. Jau iepriekš skolotājiem bija iespējas padomāt par sarunas jautājumiem:

1.Kāds Jūsu veiktais 1. semestrī darbs var būt uzskatīts par efektīvu? Kāpēc?

2.Kā Jūs kā skolotājs uzzinat, cik veiksmīgi skolēns apgūst Jūsu mācāmo priekšmetu?

3.Kādas ir turpmākās ieceres Jūsu darba plānošanā 2.semestrim?

Apkopojot sarunas,vairums skolotāju uzskata, ka tieši pozitīvais bija tiešsaistes stundas, ierakstītās videostundas,atgrieziniskās saites sniegšana skolēniem,sadarbība ar vecākiem.

Laba attālinātā stunda var būt tad, ja domā par 4 elementiem: Vai man ir skaidri noformulēts tas, ko skolēns konkrētajā stundā iemācīsies (Pēc stundas zināsi, pratīsi, varēsi, u.t.t.)?

Vai man stundā ir paredzēti jēgpilni uzdevumi (uzdevumu secība, saistība, tas, vai uzdevums ved uz rezultātu)?

Kad un kā es sniegšu skolēniem atgriezenisko saiti (tā var būt katram sava, tā var būt kopīga, tā var būt mutiska (ierunāta) vai rakstiska)? Jāatceras, ka to, vai atgriezeniskā saite ir nepieciešama tieši konkrētajā brīdī, nosaka gan tālākā procesa plāns, gan uzdevuma specifika. Atgriezeniskā saite var būt gan manuāla (izskaidroju visiem kopā pret paveikto), gan automātiska (ir pareizās atbildes pret ko pārbaudīt);

Kad un kā es skolēniem skaidrošu/ viņi paši sapratīs, kāpēc mēs darām tā, kā darām? No mācīšanās viedokļa ir svarīgi skolēnam saprast galvenos principus un pieejas, kāpēc jābūt tā, kā ir, kāpēc jādara tā, kā ir noteikts, ko dod tas, ja dara šādi, kāds ir algoritms un darbību veikšanas secība?

Skolotāji paši ir pilnveidojuši prasmes veidot skaidrākus mācību materiālus, vairāk sadarbojas ar kolēģiem. Skolotāji diskutēja par to,ka nevajag aizmirst par pašu skolēnu,parunāt par to,kā viņs jūtas,kas viņam nepieciešams,lai sekmīgāk apgūtu mācību vielu. Pašiem pedagogiem vēl jāpilnveido prasmes ITK apguvē, pilnveidot vērtēšanas kritērijus un sekot to izpildei. Skolēniem palīdzēt plānot mācību laiku,paredzot nodarbības arī svaigā gaisā. Mūs visus uztrauc jautājums: kā motivēt skolēnus,kuriem ir nepietiekami vērtējumi mācību priekšmetos,kā panākt,lai skolēni visi simtprocentīgi pieslēgtos tiešsaistes stundām un iekļautos mācību procesā, uzdotu jautājumus, apmeklētu konsultācijas. Darāmo darbiņu ir ļoti daudz mums visiem kopā:skolēniem,skolotājiem un vecākiem. Skolotāji dalījās pārdomās par plānotajiem darbiem 2.semestrī. .Mums,pedagogiem,ir jābūt stipriem,atbalstošiem,ar lielu pārliecību par to, ko darām.

Skolas direktore M.Micķeviča