Skolas darba izvērtēšana

Vecāku aptaujas

Aptauja 1-4_klasu vecakiem _maijs par AM procesu.docx
Aptauja_11.05.2021_vecāki.docx
1.-4.klašu vecāku aptauja (25.-29.01.2021).docx
Vecāku 5.-12 klašu aptauja par AM_janvaris_2021.docx
1_4 klasu vecaku aptaujas apkopojums.pptx

Skolēnu aptaujas

Attālināto mācību process10-12_aprilis.docx
Attālinātais mācību process.7-9_klases_aprilis (1).docx
Attalināto macibu process _5_6 klase_aprilis.docx
Skolēnu aptauja par AM procesu _marts_2021.docx
Skolēnu aptauja parar mācību stundām_2020.pdf
Skolenu viedokli par skolu_2020.pdf
Skolēnu aptauja par pašvadīto macīšanos.docx

Skolotāju aptaujas

Skolotāju aptauja_jūnijs_2021.docx
aptauja skolēni_skolotāji_AM process _maijs.docx
Skolotāju aptaujas rezultāti par AM_2021_aprilis.docx
Skolotāju aptauja _2020.pdf
Aptauja pedagogiem par AM 2021.docx

Atskats uz pedagogu mācīšanās pieredzi 2020./21.m.g

Mērķis: Mācīšanās grupas – skolēnu apzinātas mācīšanās veicināšana

Plānojot skolas prioritāros virzienus tika izvirzīti uzdevumi: kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana 1.,4.,7.,10. kl. ,pedagogu savstarpējā mācīšanās, pieredzes pārnese un starpdisciplināru stundu izveide, veicinot skolotāju savstarpējo pieredzes apmaiņu, akcentējot sasniedzamā rezultāta, caurviju prasmju, jēgpilnu uzdevumu un atgriezeniskās saites iekļaušanu mācību stundās un nodarbībās, multidisciplināru stundu norises plānošanā, vērošanā un analīzē. Daudzas lietas kā kopīgi plānot mācību stundas, iekļaujot dažādas pamatprasmes mācību jomās, caurviju prasmes un ieradumus, kas pamatojas uz vērtībām mācību procesā, tika plānotas un palika vairāk papīra formātā un reāli ar klasi netika aprobētas 1.semestrī .Tikšanās laikā ar skolotājiem tika runāts par to, cik svarīgi gan skolēniem, gan skolotājiem ir šie 3 PPP: Paslavē! Pajautā! Piedāvā! , pašvadītās mācīšanās plāna apguve, kā skolēns mācību procesā : Lasa/klausās/ Analizē/ Mēģina/ Plāno/ Īsteno Pārbauda.

Tā kā mācības 7.-12.klasēs notika attālināti un skolā tika ievērota stingra distancēšanās, tad nolēmām veidot stundu konspektus un ar tiem dalīties ar saviem kolēģiem. Daži kolēģi filmēja videostundas . Par pamatu stundu konspekta veidošanai izmantojām 9 Gagnē notikumus. https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/devini-macibu-notikumi-efektivai-stundai. Mācību stunda sastāv no:

AKTUALIZĀCIJA: ko skolēni zina par apgūstamo tēmu, kā skolēnus ieinteresēt apgūstamajā tēmā?

APJĒGŠANA (LIETOŠANA): kas skolēniem ir jāzina / jāprot apgūstamās tēmas ietvaros, kā skolēni lietos apgūtās zināšanas?

REFLEKSIJA: ko skolēni ir iemācījušies mācību stundas laikā, kā pārbaudīt skolēnu apgūtās zināšanas un prasmes?

Skolotāji iesniedza savus stundu plānus, video. Tie ir pieejami pašlaik visiem skolotājiem. Šajā attālināto mācību procesa laikā diferencējām uzdevumus tieši skolotājiem . Skolotājiem ,kuri strādā 9.un 12.klasēs ,tika piedāvāts vairāk strādāt ar skolēniem, gatavojoties VPD. Daudzi skolotāji, kuri gatavojās valsts nozīmes pasākumiem ,varēja iesniegt savu pārskatu par organizēto pasākumu. 2.semestrī skolas direktore pieslēdzās skolotāju vadītajām stundām tiešsaistē.

Secinājumi pēc skolotāju Tiešsaistes stundu apmeklēšanas

*Attālinātu mācību procesā nevajag mēģināt izdarīt visu to pašu, ko klātienē.

*Neapšaubāmi šobrīd skolotāja darba slodze ir būtiski pieaugusi, jo lielākā daļa jauno materiālu skolotāji ir veidojuši paši.

* Pirms stundas skolēni saņem materiālu par gaidāmās stundas tēmu.

* Mācīšanās attālināti ir vairāk laika patērējoša, kā organizēt mācību saturu, kā pārskatīt sasniedzamos mācīšanās mērķus, vai kā pārskatīt mācību satura organizatoriskās formas , jo pagaidām tiešsaites mācīšanās vairāk ir balstīta uz tekstu un teksta izpratni , kas nozīmē, ka lasīšana un lasītā teksta izpratne ir viena no svarīgākajām kompetencēm, kura ir nepieciešama, lai sekmīgi mācītos attālināti, bet ko darīt ar skolēniem , kuru lasīšanas kompetence vēl nav attīstīta?

*Skolotāji cenšas prasmīgi sagatavot stundu, mainīt darba metodes.

*Kā veicināt mācīšanās motivāciju un mazināt vēlmi pieslēgties citām aktivitātēm, kas skolēniem var būt saistīts ar vēlmi darīt kaut ko interesantāku, nevis pieslēgt kognitīvo slodzi mācībām ?Ko darīt ar skolēniem , kuru mācību motivācija nav tik attīstīta?

*Attālinātā mācību procesā ir samērā daudz pasīvas darbības, kur skolēniem ir jālasa teksts un jādomā, bet mazāk izteikta ir aktīvā mācīšanās, kas ir būtiska, lai skolēni apgūtu un izprastu mācību saturu.!!!!!

* Izolētības izjūta, neskatoties uz to , ka katrs vēlas izjust brīvību, tomēr nepieciešamība pēc sociālajiem kontaktiem ir aktuāla. Attālinātā mācību vidē neiemācāmies dibināt attiecības,, kas ir viena no klātienes izglītības procesa daļām.

*Tiešsaistes stundas laikā skolotāji stāsta jauno tēmu, demonstrē video

ar kādu eksperimentu. Pēc tam ar skolēniem pārrunā, kas ir saprotams, kas nav.

Pārsvarā skolotāji cenšas stundas laikā uzrunāt un saņemt atbildi no katra skolēna. Turpinām to darīt !!!

*Stundas noslēgumā katram skolēnam ir „izejas atslēga” – jāuzraksta kopīgajā sarakstē kāds jēdziens, jautājums, teikums no stundā apgūtā (tādā veidā var saprast, vai skolēns patiešām ir bijis klāt līdz stundas beigām).

*Mājas darbi tiek uzdoti, izejot no katras stundas specifikas(lūdzu domāt par jēgpilniem mājas uzdevumiem)

*Sadarbība un kontaktēšanās ar pedagogiem un skolēnu ir pietiekoša vai nepietiekoša un tā lielā mērā ir atkarīga gan no skolēna, gan skolotāja. Lielākā daļa skolotāju ir pretimnākoši un, ja nepieciešama papildu kontaktēšanās vai konsultācija, to vienmēr var sarunāt. Bet vai pedagogus sadzird skolēni? Skolotājs jau nevar palīdzēt tad, ja pats skolēns tajā nav ieinteresēts. Nepieciešama arī komunikācijas uzturēšana ar skolotāju gan tad, ja nekas neizdodas un uzdotais ir neizprotams, gan arī tad, ja viss ir saprotams. Skolotājam ir svarīgi to zināt, lai varētu palīdzēt skolēnam iegūt jaunas zināšanas vai saprast to, kas skolēnam nešķiet saprotams.

Vislielākais izaicinājums ir skolēnu mājas apstākļi – ir skolēni, kas neiesaistās mācību procesā, ne tāpēc, ka nav datora, planšetes, telefona/mikrofona vai interneta pieslēguma , bet gan nav vēlmes mācīties, nav motivācijas attīstīties un arī no vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem nav iedrošinājuma. Skolā mēs šos skolēnus aicinām darīt, palīdzam viņiem, iedrošinām kļūt stiprākiem un vairāk ticēt sev. Šobrīd tas nav iespējams!

Perspektīvā strādāsim un pilnveidosim:

*Stundas SR/uzdevumi/ AS;

*Šobrīd skolotājam ir daudz vairāk jāsadarbojas ar saviem kolēģiem, lai plānotu,

ko no dotās tēmas mācīsies manā priekšmetā, ko mācīs kolēģis. Tāpat, veidojot tematiskos plānus, ir jāparedz, kāda būs skolēna darbība stundā, lai sasniegtu plānoto sasniedzamo rezultātu, kas liecinās, ka skolēns ir sasniedzis rezultātu;

*Galvenais, ko prasīt no skolēna – mēģināt darīt, kļūdīties, izprast savas

kļūdas un tās veiksmīgi labot. Aicināt uz dialogu mums visiem kopā;!

*Skolēnu plānošanas prasmju attīstīšana;

*Diferenciācija.

Skolas direktore M.Micķeviča