Skolas logopēds

Skolotājs logopēds

Skolotājs logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību.

Logopēds atbild par runas un valodas attīstības novērtēšanu, logopēdiskā darba gaitu, citu speciālistu piesaistīšanu korekcijas darbam, ja tas nepieciešams.

Logopēds aktivizē bērna interesi par dzimto valodu, motivē pārvarēt runas un valodas traucējumus.

Logopēds saglabā konfidencialitāti.


Logopēda atbalsts būtu nepieciešams, ja skolēns:

nepareizi izrunā skaņas, kropļo, izlaiž atsevišķas skaņas vai tās aizstāj;

nesaklausa skaņas (fonemātiskā nepietiekamība);

nepietiekams vārdu krājums;

nepareizi lieto dzimtes, laikus un skaitļus, nepareiza vārdu secība teikumā, nelieto prievārdus; traucēta valodas sapratne (neizprot to, ko viņam saka);

runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi (runa – ļoti ātra, tai raksturīgas norautas galotnes, aizķeršanās, atkārtojumi vai arī runa ir ļoti lēna ar nepareizu izrunu un patskaņu stiepšanu); lasīšanas un rakstīšanas traucējumi.


Lasīšanas traucējumi izpaužas:

aizkavēta lasītprasmes apguve;

grūti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus;

grūti saliedēt burtus zilbēs, vārdos;

nepareizi izlasa atsevišķus burtus, zilbes, vārdus;

iesprauž liekus burtus, samaina vietām burtus un zilbes;

atkārto zilbi vai vārdu;

nepazīstamus vārdus mēģina uzminēt;

lasa ļoti lēni, skaļi lasot, ātrums samazinās;

laikus nesaskata teikuma beigas;

vāja izpratne par lasīto;

izvairās no lasīšanas.

Rakstīšanas traucējumi izpaužas:

slikta pareizrakstība – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu, kļūdas noturīgas:

neatceras burtu rakstību,

jauc balsīgos/nebalsīgos līdzskaņus, citus burtus,

izlaiž, samaina burtus, zilbes,

lēni raksta;

diktātos teikumi nav pabeigti;

neliek pieturzīmes;

teikumos pirmos vārdus raksta ar mazo burtu;

nespēj precīzi norakstīt;

nepatīk rakstīšana, bieži no tās vairās.


Logopēda darbības jomas:

pedagoģiski koriģējošais darbs ar skolēniem, kuriem ir runas un valodas traucējumi

(individuālās, grupu, apakšgrupu nodarbības),

sadarbība ar vecākiem (saglabājot konfidencialitāti)

sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem

sadarbība ar skolas sociālo pedagogu, psihologu, mediķi, skolas vadību.