Pedagoģiskās sēdes

pedsēde Jaunā gada priekšvakarā

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā virtuālā pedsēde Jaunā gada priekšvakarā.Apsveikumi.Laba vēlējumi.

Uz tikšanos 2022.gada 1.janvārī!

Pedsēde tiešsaistē 2.12.2021

Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas prasme dažādās dzīves sfērās. Tādējādi ikvienam cilvēkam ir nepieciešams apgūt datorpratību (computer literacy) . Galvenais tajā ir prasme lietot datoru, izmantot datora un citu IKT instrumentu sniegtās iespējas tieši savas darbības jomā. SVARĪGI:

• IEGŪT Atlasīt informāciju no dažādiem avotiem

• FIKSĒT Saistīt esošās un jaunās zināšanas

• VADĪT Pieņemt lēmumus

Lai arī skolotājs izmanto daudz dažādu mācību metožu, līdzekļu un materiālu, skolēnu potenciālu tie ne vienmēr atver. Mācību procesā netiek pilnvērtīgi izmantotas IKT iespējas. Skolotāji metodiskajās jomās dalījās par esošo pieredzi ITK izmantošanā un izvirzīja uzdevumus(turpināt pedagogiem apgūt jaunas digitālās platformas un ttl. ). Kā pozitīvs piemērs tika minēts mūsu skolas organizētā starpnovadu konference 19.oktobrī ” Jēgpilna IKT izmantošana skolas mācību procesā - nepieciešamība un labās prakses piemēri ’’, kurā ar labās prakses piemēriem uzstājās arī vairāki mūsu skolas skolotāji. Pirms pedsēdes tika veikta pedagogu aptauja par ITK izmantošanu. Ieskatam dažas atbildes : Tehnoloģijas uzlabo mana darba efektivitāti (55,2 % pedagogi pilnībā piekrīt ,41,4 % drīzāk piekrītu), Es māku internetā atrast savam darbam nepieciešamo informāciju(86,7 % pilnībā piekrītu,13,3 % drīzāk piekrītu).Ar visiem datiem var iepazīties skolotāju koplietošanas mapē. Pedagogi arī paši izvērtēja savas TIK prasmes.

Daudzi pedagogi piedalījās Izglītības fonda organizētajā tehnoloģiju konferencē, kurai šogad dots nosaukums “Cits kosmoss”. Šis gads daudzējādā ziņā mums asociējas ar citu kosmosu, kad ir bijis jāpielāgojas attālinātajam darbam un mācību procesam, kā arī daudz nozīmīgāku lomu ikdienas procesos ieņem tehnoloģijas un to risinājumi.

Ir svarīgi mūsu skolēnus veiksmīgi sagatavot dzīvei ekonomiski un tehnoloģiski strauji mainīgajā laikā, tāpēc nozīmīga ir skolēnu iegūtās izglītības kvalitāte, gatavība turpināt izglītību visas dzīves laikā, spēja sasniegt iecerēto un būt atbildīgam par savām veiksmēm un neveiksmēm. To var panākt, izglītības procesā izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi nodrošinot mācību mērķu sasniegšanu, kompetenču attīstīšanu, ievērojot gan sociālo pasūtījumu, gan skolēnu intereses.

Informāciju sagatavoja informātikas skolotājs D. Babrovskis

Pedagoģiskās padomes sēdes 2021./22.m.g