Pedagoģiskās sēdes

Pedsēde 2022.gada 16.martā

Pavasara brīvdienās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājiem nodarbība ar LU pētnieku Dr. Manuels Fernandezs par skolēnu tikumisko audzināšanu. Rūpes un vērtības.

Paldies skolotāji par aktīvu diskusiju! Un kā varēšu šo izmantot klasē, skolā?

Pedsēde 2022.gada 2.martā

“Mērķtiecīga vērtīborientētas tikumiskas un patriotiskas personības veicināšana mācību un audzināšanas procesā”

Gatavojoties pedsēdei , tika veikta skolotāju un skolēnu vecāku aptauja. Patiesi apmierina gan vecāku, gan skolotāju atbildes uz jautājumu, jo tās bija ļoti tuvas (74 % vecāki pilnīgi piekrīt, 72,6 % skolotāju pilnībā piekrīt : Vecāki ir galvenie atbildīgie par savu bērnu morālo audzināšanu. Viņi nedrīkst deleģēt šo atbildību skolai vai skolotājiem, bet nepieciešama sadarbība.

Ar prezentāciju un savu skatījumu par mūsu pētīto jautājumu dalījās Daugavpils Universitāte, Dr. paed. Mg.psych. Mārīte Kravale-Pauliņa. Pirms pedsēdes direktores vietniece audzināšanas darbā apkopoja skolēnu un skolotāju viedokļus :

(idejas mācību stundām un ārpusklases pasākumiem):

· kopā ar skolēniem spriežam, plānojam kā padarīt savu skolu, pilsētu vēl krāšņāku un labāku,

· apspriežam tēmas, kas saistītas ar dzīvi, nacionālo virtuvi, mēģinam tos gatavot,

· vizuālās mākslas stundās skolēni pēta, vēro, zīmē skaistākās vietas Latvijā, Krāslavā, pievērš uzmanību arhitektūras stiliem Krāslavā, Latvijā, apspriežam, kā saglābāt to,

· labvēlīga attieksme pret visiem, kas blakus - saviem klases biedriem, pret lietām, kas blakus,

· uzdevumi ar informāciju par dabas resursiem, Latvijas ekonomiku, politiku,

dabu, tradīcijām,

· veiksmīga darba pamati stundās ir abpusēja atbildība, cieņa, patiesums, atklātība, laba komunikācija,

· 5.-6. klasēs piedāvā skolēniem uzdevumus, kuri ļaus uzzināt svarīgus datumus Latvijas vēsturē,

· apgūstot tēmu „Mērogs”, izmantojam Latvijas un Krāslavas novada karti,

· sākot jaunu mācību tēmu, bieži sniedzu informāciju par vēsturiskiem notikumiem,

· uzskatu, ka galvenais - tikumiskās vērtības skolēna dvēselē,

· mācību priekšmeta zināšana – otrajā vietā, pirmajā - …,

· labsirdīgs, atbildīgs, atsaucīgs , darbspējīgs cilvēks būs laimīgs dzīvē un spēs palīdzēt citiem,

· tekstu analīze stundās, piemēru, situāciju apspriešana,

· skolotājs rada pozitīvu un labsirdīgu attiecību piemēru stundā,

· filmu fragmentu apspriešana,

· labsirdības akcijas, talkas, ekskursijas,

· brīvas izvēles iespējas,

· palīdzēt vecākiem saredzēt sava bērna labās īpašības, dot padomu kā pareizi plānot mācības un atpūtu,

· sporta stundās patriotiskas un tikumiskas personības veicināšana notiek caur diskusijām un pārrunām, rīcībām, attieksmi,

· datorika nodrošina daudz iespēju tikumiskajā audzināšanā:

a) valsts svētku ietvaros veidot darbus, kuri veicina valsts popularizēšanu (Latvijas karogs, apsveikums Latvijai),

b) veidot videomateriālu, prezentāciju par savu valsti, pilsētu, novadu, skolu,

darbs grupās ar koplietošanas dokumentiem, Google docs, slides utt.,

iesaistīšanās organizētajos konkursos, pasākumus (Drosinternets, Bebrs).

Skolēnu viedokļi par to, kas ir patriots:

· viņš dara labu savai valstij, zemei

· par patriotu audzina ģimene

· būt vai nebūt par patriotu – cilvēka izvēle

Skolēnu viedokļi par to, kas ir tikumisks cilvēks:

· cilvēks, kurš ieklausās

· ir atsaucīgs

· rīkojas atbilstoši morāles normām

· ciena sevi un citus

Noslēgumā izvirzījām turpmākos uzdevumus: izskaidrot vērtību valodas jēdzienus, emocionāli iedvesmot vērtības skolēnos, piemēram, ar piemēriem no dzīves un literatūras. 2) Pēc tam jāveicina skolēnu personiska iesaistīšanās savā morālajā izaugsmē, jo katrs brīvi veido savas vērtības un tikumus. 3) Morālie ieradumi (jeb tikumi) veidojas darbībā un ar laiku: skolēni vislabāk apgūst tikumus, piedaloties kvalitatīvā mācību procesā. 4) Morālo ieradumu nostiprināšana skolēna identitātē prasa to personisko atpazīšanu un pieņemšanu (veltot laiku pārdomām sevis izvērtēšanai) un sociālo atzīšanu (skolēnu tikumu atpazīšanu viņu rīcībā un pozitīvas atgriezeniskās saites saņemšanu).


Skolas direktore M.Micķeviča

pedsēde Jaunā gada priekšvakarā

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā virtuālā pedsēde Jaunā gada priekšvakarā.Apsveikumi.Laba vēlējumi.

Uz tikšanos 2022.gada 1.janvārī!

Pedsēde tiešsaistē 2.12.2021

Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas prasme dažādās dzīves sfērās. Tādējādi ikvienam cilvēkam ir nepieciešams apgūt datorpratību (computer literacy) . Galvenais tajā ir prasme lietot datoru, izmantot datora un citu IKT instrumentu sniegtās iespējas tieši savas darbības jomā. SVARĪGI:

• IEGŪT Atlasīt informāciju no dažādiem avotiem

• FIKSĒT Saistīt esošās un jaunās zināšanas

• VADĪT Pieņemt lēmumus

Lai arī skolotājs izmanto daudz dažādu mācību metožu, līdzekļu un materiālu, skolēnu potenciālu tie ne vienmēr atver. Mācību procesā netiek pilnvērtīgi izmantotas IKT iespējas. Skolotāji metodiskajās jomās dalījās par esošo pieredzi ITK izmantošanā un izvirzīja uzdevumus(turpināt pedagogiem apgūt jaunas digitālās platformas un ttl. ). Kā pozitīvs piemērs tika minēts mūsu skolas organizētā starpnovadu konference 19.oktobrī ” Jēgpilna IKT izmantošana skolas mācību procesā - nepieciešamība un labās prakses piemēri ’’, kurā ar labās prakses piemēriem uzstājās arī vairāki mūsu skolas skolotāji. Pirms pedsēdes tika veikta pedagogu aptauja par ITK izmantošanu. Ieskatam dažas atbildes : Tehnoloģijas uzlabo mana darba efektivitāti (55,2 % pedagogi pilnībā piekrīt ,41,4 % drīzāk piekrītu), Es māku internetā atrast savam darbam nepieciešamo informāciju(86,7 % pilnībā piekrītu,13,3 % drīzāk piekrītu).Ar visiem datiem var iepazīties skolotāju koplietošanas mapē. Pedagogi arī paši izvērtēja savas TIK prasmes.

Daudzi pedagogi piedalījās Izglītības fonda organizētajā tehnoloģiju konferencē, kurai šogad dots nosaukums “Cits kosmoss”. Šis gads daudzējādā ziņā mums asociējas ar citu kosmosu, kad ir bijis jāpielāgojas attālinātajam darbam un mācību procesam, kā arī daudz nozīmīgāku lomu ikdienas procesos ieņem tehnoloģijas un to risinājumi.

Ir svarīgi mūsu skolēnus veiksmīgi sagatavot dzīvei ekonomiski un tehnoloģiski strauji mainīgajā laikā, tāpēc nozīmīga ir skolēnu iegūtās izglītības kvalitāte, gatavība turpināt izglītību visas dzīves laikā, spēja sasniegt iecerēto un būt atbildīgam par savām veiksmēm un neveiksmēm. To var panākt, izglītības procesā izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi nodrošinot mācību mērķu sasniegšanu, kompetenču attīstīšanu, ievērojot gan sociālo pasūtījumu, gan skolēnu intereses.

Informāciju sagatavoja informātikas skolotājs D. Babrovskis

Pedagoģiskās padomes sēdes 2021./22.m.g