Padomes sēdes

Skolas padomes sēde 17.03, plkst. 18.00

Aktualitātes un pasākumi skolas dzīvē

(Kā runāt ar bērnu krīzes situācijās, CE 12.klasei,skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, Interešu izglītības pulciņu apmeklēšana, Projektu nedēļa, gatavošanās online dziesmu un deju festivālam ’’Ak ,šī krāsainā pasaule…’’.

Ziņo skolas direktore M. Micķeviča un dir. vietniece audz. darbā I. Gončarova

· Vecāku vērojumi, priekšlikumi skolas darba uzlabošanai (skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ,vecāku reids – ēdināšanas kvalitātes novērtēšana, gatavošanās pavasara talkai)

Skolas padomes priekšsēdētāja I.Berga

Vecāku padome -16.decembrī

Kārtējā skolas padomē tikās vecāki, skolotāji, skolēni ,lai diskutētu par aktuāliem skolas mācību un audzināšanas darba jautājumiem. Skolas padomes priekšsēdētāja I.Berga pastāstīja par skolas pasākumiem, par jautājumiem, kas saistīti ar budžeta plānošanu, par normatīvajiem dokumentiem, iekšējās kārtības noteikumiem. Vecāki izteica savus viedokļus un iespējamo s risinājumus. I. Berga pateicās par sadarbību un aicināja pēc iespējas ciešāk uzturēt kontaktus ar citiem klases vecākiem. Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 2022.gadu!

2021.gada 21.oktobrī plkst.18.30 Google meet platformā sanāksme skolas padomei.

· Skolas padomes sastāva apstiprināšana/vietnieka /protokolista ievēlēšana.

·Aktuālo jautājumu apspriešana/Ieteikumi Attālinātajām mācībām.

· 2021./22. m. g. pasākumu plāna apspriešana. Pašvērtējuma aktualizēšana.

·Attieksme pret personīgo higiēnu, savstarpējā saskarsme, mācību līdzekļu uzturēšanas kārtība u.t.l.

· Iepazīties ar jaunā mācību satura ieviešanu skolas 1/2.,4./5,7./8., 10./11.klasēs.

25.augustā  plkst.18.00  notiks   Skolas  padomes sēde  skolas  pagalmā (iekšpusē). Ja slikts laiks,skolas telpās, ievērojot epid.nosacījumus.

Darba  kārtībā:

1.Māc.līdzekļi/māc.grāmatas  I.Berga

2.Skolas piederumu  banka/Akcija I.Berga

3.Maiņas  apavi.  I.Berga

4. Par  vakcināciju. Informāciju sniegs Krāslavas 

slimnīcas  galvenais  ārsts   A. Jevtušoks

5.Aktualitātes  Jaunajā  2021./22.m.g. 

M.Micķeviča,I.Gončarova

 

Jautājumus (par vakcināciju)  iesūtīt I.Bergai

līdz  23.augustam.