Skolas padomes darba plāns 2021./22.m.g.

Skolas padomes darba virzieni 2021./22.m.g

Iesaistīšanās skolas izvirzīto prioritāšu realizēšanā.

Skolēnu mācību un audzināšanas darba izvērtējums.

Vecāku līdzatbildība par skolēnu mācīšanos.

Skolas darba izvērtēšana. Skolas attīstības plānošana, sadarbība ar pašvaldību, līdzekļu piesaistīšanā.

Skolas padomes darba plāns 2021./22.m.g.

AUGUSTS/SEPTEMBRIS

· Aktīvo vecāku piesaistīšana skolas padomes kolektīvam.

Padomes sastāva izvirzīšana .

· Kārtības Covid 19 laikā izstrādāšana. Skolēnu testēšana.

· Skolas padomes risināmo jautājumu apzināšana.

OKTOBRIS

· Skolas padomes sastāva apstiprināšana/vietnieka /protokolista ievēlēšana.

·Aktuālo jautājumu apspriešana/Ieteikumi Attālinātajām mācībām.

· 2021./22. m. g. pasākumu plāna apspriešana. Pašvērtējuma aktualizēšana.

·Attieksme pret personīgo higiēnu, savstarpējā saskarsme, mācību līdzekļu uzturēšanas kārtība u.t.l.

· Iepazīties ar jaunā mācību satura ieviešanu skolas 1/2.,4./5,7./8., 10./11.klasēs.

NOVEMBRIS/DECEMBRIS

· Gatavošanās Ziemassvētku pasākumiem.

·Mācību darba organizācija. Vecāku aptaujas rezultāti. Budžets 2022.gadam.

· Uzdevumu izvirzīšana klases vecāku sapulcēm.

JANVĀRIS

· Iepriekšējā semestra darba vērtēšana. Aktuāli mācību un audzināšanas darba jautājumi.

· Ēdināšanas kvalitātes vērtēšana/skolēnu aptaujāšana.

MARTS

· Aktualitātes un pasākumi skolas dzīvē.

· Padomes vecāku reids – ēdināšanas kvalitātes novērtēšana.

· Gatavošanās pavasara talkai.

MAIJS

· Pēdējais zvans, skolas mācību gada noslēgums.

· Skolas padomes darba izvērtējums .

· 2022./2023.m.g. prioritāšu izvirzīšana. Vecāku aptauja.

Skolas padomes priekšsēdētāja: Ilona Berga