Skolas iekšējās kārtības noteikumi 

Noteikumi par rīcības plānu

Pedagoģiskās padomes reglaments

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Videonovērošanas iekšējie personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība (grozījumi)

Skolas nolikums

Skolas padomes reglaments

Skolas pašnovērtējums

Interneta mājaslapas uzturēšanas kārtība

COVID-19 izplatības ierobežošanas kārtība

Ētikas kodekss

Kārtība, kādā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošās personas

Pedagoģiskās padomes reglaments

Noteikumi par pagarinātās dienas grupas norisi

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi

Apbalvojumu piešķiršanas kārtība