Skolas vēsture

1989. gada 1.septembrī savu darbu uzsāka Krāslavas 3. vidusskola. bet, sakot ar 1993./ 94. mācību gadu, skolā īsteno kultūru dialoga koncepciju multikulturālā skolā. Veidojot un īstenojot šo koncepciju, mūsu mērķis ir iesaistīt bērnus un vecākus kultūru vērtību apguvē, veicināt viņu interesi un cieņu pret citām tautām un kultūrām, integrējoties latviešu valodas un kultūras vidē. 1994, gada 15. aprīlī skolā notika starptautisks seminārs “Multinacionālās skolas programmas un plāni”, kura ietvaros sadarbojās izglītības darbinieki no Latvijas, Somijas, Dānijas.

Tā paša gada 17. – 21. jūnijā skolā notika starptautisks tautas mākslas festivāls, kurā piedalījās 204 dalībnieki no Eiropas, Āzijas un Amerikas valstīm.

1995. gada 2. maijā skolai piešķīra jauno nosaukumu – “Krāslavas Varavīksnes vidusskola”.

Iesāktais darbs varēja turpināties, un 1996. gada 17. – 21. aprīlī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā sāka darbu starptautiska konference “Interkulturāla izglītība un integrācija”.

Mūsu skola ir tipiska vidusskola, kura atrodas vistālākajā Latvijas austrumu daļā un kurā mācās 11 tautību bērni. Šāda Latgalei raksturīga demogrāfiskā situācija rada jautājumu – “Kādam jābūt skolu vispārizglītojošam modelim, lai, ņemot vērā šo nacionālo daudzveidību, dotu iespēju cittautu skolu absolventiem integrēties latviešu vidē, iegūt konkurēt spējīgu izglītību?” Tāpēc par savas darbības pamatu skola apzināti izvēlējusies multikulturālisma ceļu. Ir ļoti svarīgi izzināt sevi, savu valodu un kultūru, lai iemācītos saprast citus. Tas arī bija noteicošais, kāpēc skola izvēlējās izglītības modeli – interkulturālo izglītību multinacionālajā vidē.

Skolā apgūst 4 valodas, skolotāji stažējas Lielbritānijā, Francijā, Vācijā, Dānijā.

Mūsu skolas skolēni apgūst ekonomikas un biznesa pamatus starptautiskās Junior Achievement programmas ietvaros. Augstskolās katru gadu uzņemti ne mazāk kā 65% no absolventu skaita.

Sadarbībā ar Multinacionālas kultūras centru, mēs veidojam un ieviešam jaunas programmas un darba formas interkulturālās izglītības apstākļos:

  • Latviešu kultūras programmas kursi vidusskolai (šis priekšmets otru gadu tiek mācīts latviešu valodā);

  • Skolēnu vasaras ekspedīcijas folkloras vākšanai Krāslavas rajona mazāk izpētītajos pagastos (šī darba ietvaros tiek apgūta latviešu, krievu, baltkrievu, poļu folklora);

  • Mūsu skolēni līdzdarbojas JUNESCO asociācijas projektu darbā;

  • Sākot ar 1996./1997. mācību gadu mūsu skolā sāk iziet pedagoģisko praksi Kopenhāgenas Augstākās pedagoģiskās skolas studenti;

  • Šinī mācību gadā skolā tika atvērta Britu padomes reģionālā mācību - metodiskā centra filiāle;

  • No 1995. gada mūsu skolā iegūst izglītību citu valstu vecāko klašu skolēni AFS Latvijas programmas ietvaros.