Skolas psihologa uzdevumi skolā

Ko dara psihologs?

Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast no tām izeju. Psihologa uzdevums ir nodarboties ne tikai ar negatīvu cēloņu radīto seku novēršanu, bet jau laikus pamanīt neveselīgu tendenču vai kādas problēmas veidošanos.

Dažkārt katram nākas saskarties ar dzīves problēmām, kad profesionāla psihologa konsultācija varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Arī cilvēkiem, kas ir veiksmīgi gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē, nereti ir vajadzība atbrīvoties no stresa un spriedzes.

Psihologs problēmas risināšanas procesā liek cilvēkam atklāt un izmantot cilvēka paša iekšējos resursus.

Skolas psihologs ir kvalificēts praktiskais psihologs ar akadēmisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju iegūtu valsts vai ārvalstu akreditētā augstskolā.

Skolas psihologs ir pilntiesīgs pedagoģiskā kolektīva loceklis un ir atbildīgs par pedagoģiskā procesa psihisko un psiholoģisko pusi, t.i., par skolēnu intelektuālās, emocionālās, vajadzību un motivāciju, komunikāciju u.c. psihisko sfēru attīstības veicināšanu, kas nostiprinātu bērna psiholoģisko veselību.

Skolas psihologa darbam ir sava specifika, uzdevumi un darba metodes, kuru veiksmīga īstenošana ir iespējama ar aktīvu pedagogu un vecāku līdzdalību.

Vai ir atšķirība starp psihologu un psihiatru?

Jā. Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem un neizraksta medikamentus.

Skolas psihologa galvenie darbības virzieni:

1. Bērna psiholoģiskās gatavības skolai noteikšana.

2. Adaptācijas programmas izstrādāšana darbam ar konkrētiem bērniem, lai veicinātu jaunāko klašu skolēnu adaptāciju skolā.

3. Skolēnu mācību iemaņu, mācību spēju, personības attīstības, emocionālā stāvokļa, sociālo iemaņu, mācību vides un skolas psiholoģiskā „klimata” novērtēšana.

4. Īpašas uzmanības pievēršana skolēnu dzīves pārejas vecuma posmiem un lūzuma momentiem.

5. Diagnosticējoši – koriģējošā darba veikšana ar skolēniem, kuriem ir mācību un uzvedības problēmas.

6. To skolēnu intelektuālo, personības, emocionālo – gribas īpatnību noteikšana, kuras traucē normālam mācību un audzināšanas darba procesam, un darbs pie to korekcijas.

7. Psiholoģiska rakstura saskarsmes problēmu izzināšana un novēršana skolēnu starpā, skolēnu un skolotāju, skolēnu un vecāku starpā.

8. Informācijas un konsultāciju sniegšana skolas administrācijai, skolotājiem, vecākiem par mācību darba psiholoģiskajām problēmām.

9. Profesionālās orientācijas darba veikšana ar skolēniem. Tas ir pastāvīgs un ilgstošs darbs, kas paredz skolēnu interešu un spēju noteikšanu, to attīstības veicināšanu.

10. Skolēnu individuālās un grupas konsultējošās darbības veikšana par mācību, attīstības jautājumiem, par pašnoteikšanās, pašapziņas, pašaudzināšanas, saskarsmes problēmām.

11. Psiholoģiskās izpētes atzinumu sniegšana pēc citu speciālistu pieprasījuma (bāriņtiesa, psihiatrs, ģimenes ārsts u.c.)

Psihologa darba ētiskos principus nosaka praktisko psihologu ētikas kodekss. Individuālais darbs ar bērniem līdz 18 g.v. notiek ar vecāku rakstisku piekrišanu.