Pedagoģiskās sēdes

27.05.2021-Skolotājus ar skaistu dzeju, saules un smaidu piepildītu, priecēja dzejniece Rasma Urtāne.

Kā jau pienākas pateicība pedagogiem par darbu . Un tad ,protams , plānotie jautājumi.

pedagoģiskās padomes sēde

28.08.2020.

Darba kārtībā:

  1. Pedagoģisko padomju sēžu protokolētāja ievēlēšana 2020./2021.m.g..

  2. 2019./2020.m.g. mācību un audzināšanas darba analīze.

Ziņo: direktora vietnieces izglītības jomā V.Marhileviča, I.Kožačuka , direktora vietnieces audzināšanas jomā I.Gončarova,J.Bojarčuka.

2. Aptaujas rezultāti par attālinātajām mācībām.

Ziņo : skolas direktore M.Micķeviča

3. Mācību un audzināšanas darba prioritātes 2020./2021.m.g..

Ziņo : skolas direktore M.Micķeviča, direktora vietnieces audzināšanas jomā I.Gončarova, J.Bojarčuka

4. Projektu nedēļas pasākumi. Uzraudzības plāns. Prioritātes. Pedagogu mācīšanās plāns. Skolas pasākumu plāns .

5. Skolas pašvērtējuma aktualizēšana par 2019./2020.m.g..

Ziņo: skolas direktore M. Micķeviča

6. Skolas vērtēšanas nolikuma apspriešana. Ieraksti e-klasē.

Ziņo: direktora vietnieces izglītības jomā V.Marhileviča, I.Kožačuka

7. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un arodbiedrības organizācijas "LIZDA" koplīguma apspriešana.

Ziņo: Krāslavas Varavīksnes vidusskolas arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāja V.Purpiša

8.Normatīvo dokumentu aktualizēšana (Covid 19 kārtība,Pedagoģiskās sēdes reglaments, Ētikas kodekss, par iespēju veikt valsts apmaksātu Covid 19 laboratorijas izmeklējumus).

Ziņo: Skolas direktore M.Micķeviča

9. Organizatoriskie jautājumi. Diskusijas.