Kavševiča Vija

logopēde

Karole Ija

psiholoģe

Korčagina Oksana

bibliotekāre

Zaikovska Oksana

bibliotekāre

Speciālais pedagogs:

· Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus.

· Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

· Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem.

· Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolas logopēdu.

· Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām.

· Ievēro konfidencialitāti.

· Palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes.

· Palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

· Māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

Speciālās izglītības skolotāja palīdzība nepieciešama, ja izglītojamam konstatē:

· Aizkavētu attīstību, rīcību, kas neatbilst bērna vecumam.

· Nevienmērīgas un vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām, nevēlēšanos apmeklēt skolu.

· Vāju lasītprasmi un vāju rakstītprasmi.

· Vājas matemātiskās prasmes.

· Izteiktu nespēju kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālās problēmas, tendenci uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu.

· Izteiktu aizmāršību, izteiktu ilgstošu neizveicību.

· Nespēju pielāgoties dažādām situācijām.

· Vāju prasmi organizēt un plānot savu darbību.

Skolas medmāsa

 • Sniedz pirmo palīdzību izglītības iestādē nelielu sadzīves traumu gadījumos.

 • Atbrīvo no mācību stundām vai nodarbībām, ja saslimis izglītības iestādē.

 • Seko- koordinē izglītojamo vakcināciju.

 • Veic izglītojamo aprūpi atbilstoši ārsta norādījumiem, kuriem ir konstatēta hroniska saslimšana.

 • Kontrolē higiēnas prasību ievērošanu, veselīga uztura principa īstenošanu un kontroli.

 • Organizē pretepidēmijas pasākumus, ja konstatētas infekcijas saslimšanas, tai skaitā saslimušo izolēšana un vecāku informēšana.

 • Sniedz konsultācijas izglītojamiem, personālam, vecākiem.

sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs sadarbojas ar:

 • skolas administrāciju;

 • klašu audzinātājiem;

 • mācību priekšmetu skolotājiem;

 • izglītības psihologu;

 • medicīnas personālu;

 • logopēdu;

 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:

skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;

skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;

pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;

skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;

skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;

skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;

skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:

nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;

ir problēmas mājās;

skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;

ir mācīšanās grūtības;

ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;

ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

radušās grūtības bērna audzināšanā;

bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;

bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;

bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;

bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;

bērnam ir atkarības problēmas;

ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Skolas sociālais pedagogs:

uzklausa;

informē;

konsultē;

sniedz atbalstu;

izvērtē problēmu un palīdz to risināt;

novēro;

palīdz risināt konflikta situācijas;

ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;

pēta skolas vidi;

sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;

pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;

palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;

koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;

izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, datoratkarības, smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā;

visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.