Padomes sēdes

Skolas padomes sēde 17.03, plkst. 18.00

Aktualitātes un pasākumi skolas dzīvē

(Kā runāt ar bērnu krīzes situācijās, CE 12.klasei,skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, Interešu izglītības pulciņu apmeklēšana, Projektu nedēļa, gatavošanās online dziesmu un deju festivālam ’’Ak ,šī krāsainā pasaule…’’.

Ziņo skolas direktore M. Micķeviča un dir. vietniece audz. darbā I. Gončarova

· Vecāku vērojumi, priekšlikumi skolas darba uzlabošanai (skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ,vecāku reids – ēdināšanas kvalitātes novērtēšana, gatavošanās pavasara talkai)

Skolas padomes priekšsēdētāja I.Berga

Vecāku padome -16.decembrī

Kārtējā skolas padomē tikās vecāki, skolotāji, skolēni ,lai diskutētu par aktuāliem skolas mācību un audzināšanas darba jautājumiem. Skolas padomes priekšsēdētāja I.Berga pastāstīja par skolas pasākumiem, par jautājumiem, kas saistīti ar budžeta plānošanu, par normatīvajiem dokumentiem, iekšējās kārtības noteikumiem. Vecāki izteica savus viedokļus un iespējamo s risinājumus. I. Berga pateicās par sadarbību un aicināja pēc iespējas ciešāk uzturēt kontaktus ar citiem klases vecākiem. Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 2022.gadu!

Vecāku padome - maijs

Darba kārtība_13.05 (1).docx

Skolas padomes sēde

Sanāksme notika Google meet platformā.

1. Skolas padomes  priekšsēdētājas  I. Bergas  informācija. Viedokļu

apmaiņa.

2. Vecāku priekšlikumu izpilde  no 2020.gada decembra.

  Ziņo I. Berga. Katras klases vecāku pārstāvis.

   3.  Skolas  darbs  attālinātajās   mācībās. Skolas direktore

M.Micķeviča. Direktores vietniece J.Bojarčuka. I.Gončarova

.I.Kozačuka

   4.  Priekšlikumi, rekomendācijas

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Skolas padome sēde notika 2020. gada 8.decembrī.

14 skolēnu vecāku pārstāvji un skolas administrācija sarunājās caur Google meet platformu.

Darba kārtība:

  1. Varavīksnes vidusskolas prezentācija. Skolas direktore M. Micķeviča

  2. Skolas padomes priekšsēdētājas I. Bergas informācija. Viedokļu apmaiņa.

3. Skolas darbs attālinātajās mācībās. Pārtikas paku sadale. Skolas direktore.

4. Gatavošanās skolas Jaungada pasākumam (plāns, pienākumu sadale) I.Gončarova., J.Bojarčuka)

5. Piemaksu pedagogiem par darbu attālinātajās mācībās apspriešana. Skolas direktore

6. Priekšlikumi, ieteikumi.